Ammat­tia­lat tutuik­si

Mirja Hautakangas Iistä on kolmannen vuoden opiskelija ja valmistuu autokorinkorjaajaksi.

Mihin opis­ke­le­maan perus­kou­lun jäl­keen? Tai onko alan­vaih­to mie­les­sä? Oulun seu­dun ammat­tio­pis­ton Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä Ase­ma­ky­läl­lä esi­tel­tiin kou­lu­tus­tar­jon­taa tiis­tai­na ja kes­ki­viik­koa avoi­min ovin. Perus­kou­lun yhdek­säs­luok­ka­lai­sia ja mui­ta tutus­tu­jia kävi noin 600. Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä on moder­nit, vuon­na 2013 val­mis­tu­neet oppi­mi­sym­pä­ris­töt.

– Avoi­mien ovien päi­vän tavoit­tee­na oli esi­tel­lä käy­tän­nös­sä eri ammat­tia­lo­ja ja oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jä, ker­toi opin­to-ohjaa­ja Anja Jus­si­la.

– Mar­ras­kuu on näh­ty hyväk­si ajan­koh­dak­si, jot­ta nuo­ril­la jää riit­tä­väs­ti aikaa miet­tiä mihin hakea maa­lis­kuun yhteis­haus­sa, sanoi opin­to-ohjaa­ja Erja Ukko­la.

Opin­to-ohjaa­jat Anja Jus­si­la (vas.) ja Erja Ukko­la otta­mas­sa vas­taan oppi­las­ryh­miä ja mui­ta tutus­tu­jia Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä.

 

 

OSAO:n Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä voi opis­kel­la seit­se­mää eri ammat­tia­laa ja ammat­ti­ni­mik­kei­tä on 15. Yksik­köön voi­daan jär­jes­tää tutus­tu­mi­sia muul­loin­kin kuin avoi­mien ovien päi­vä­nä. Tänä luku­kau­te­na opis­ke­li­joi­ta Hau­ki­pu­taal­la on 1300 ja ensi luku­vuon­na 1400.

Oppi­las­ryh­miä kävi tutus­tu­mis­käyn­nil­lä laa­jal­ta alu­eel­ta. Yhtei­sin­fon jäl­keen ammat­tia­lo­ja esi­tel­tiin eri osas­to­jen pis­teis­sä, jois­sa opis­ke­li­jat toi­mi­vat esit­te­li­jöi­nä. Tie­tois­kut oli­vat mie­len­kiin­toi­sia ja niis­sä oli panos­tet­tu myös toi­min­nal­li­suu­teen.

Autoa­lan perus­tut­kin­toa suo­rit­ta­va ja auto­ko­rin­kor­jaa­jak­si val­mis­tu­va Mir­ja Hau­ta­kan­gas Iis­tä ker­toi, että hän valit­si alan, joka on kiin­nos­ta­nut hän­tä pie­nes­tä pitäen. Työs­sä vaa­di­taan kär­si­väl­li­syyt­tä ja pit­kä­jän­tei­syyt­tä. Alal­la vaa­di­taan jat­ku­vaa oppi­mis­ta, sil­lä auto­jen tek­niik­ka kehit­tyy, mut­ta myös kor­jaa­mi­ses­sa käy­tet­tä­vät työ­vä­li­neet kehit­ty­vät, ker­toi Hau­ta­kan­gas.

Vuon­na 2017 OSAO valit­tiin par­haak­si autoa­lan kou­lut­ta­jak­si. Autoa­lal­la työl­li­syys­nä­ky­mät ovat hyvät, työ­paik­ka on lähes var­ma. Autoa­lal­la voi opis­kel­la myös ajo­neu­voa­sen­ta­jak­si, auto­maa­la­rik­si, ras­kas­ka­lus­to­me­kaa­ni­kok­si ja varao­sa­myy­jäk­si. Nai­sia toi­vo­taan myös autoa­lal­le.

Opin­to-ohjaa­jien mukaan autoa­la tun­tui­kin ole­van yksi niis­tä alois­ta, jois­ta avoi­mien ovien päi­vä­nä kysyt­tiin eni­ten, samoin talon­ra­ken­nus- ja maa­ra­ken­nusa­lat sekä säh­kö­ala tun­tui­vat kiin­nos­ta­van.

Tänä syk­sy­nä Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä uute­na alkoi­vat res­tau­roi­jan sekä teks­tii­li- ja muo­tia­lan opin­not.

“Tie­toa ei ole kos­kaan lii­kaa”

Kii­min­gin Joki­ran­nan kou­lus­ta Hau­ki­pu­taan yksi­köön tutus­tu­mas­sa oli­vat Valt­te­ri Räi­sä­nen ja Nico Har­jun­pää. Valt­te­ri ei osan­nut vie­lä sanoa, min­ne hän aikoo pyr­kiä. Nico arve­lee, että säh­kö­ala on hänel­le yksi vaih­toeh­to. Poi­kien mie­les­tä avoi­mien ovien päi­vä on ihan hyvä jut­tu, sil­lä tie­toa ei ole kos­kaan lii­kaa. Perus­kou­lus­sa amma­tin­va­lin­taan liit­ty­vis­tä asiois­ta voi­si hei­dän mie­les­tä ker­toa enem­män­kin.

Pate­nie­men yhte­näis­kou­lun 9. luok­ka­lai­sia tutus­tu­mas­sa auto­maa­la­ri­lin­jaan. Esit­te­le­mäs­sä opis­kei­ja Pet­ro Äijä­lä (vas.). Teh­tä­vä­nä oli vali­ta oikea sävy loka­riin.