Isä on rakas, kiva, haus­ka

Emma Ylönen, Ansemi Rauhala ja Peppiina Bordi ovat askarrelleet isilleen lahjan, jonka ansiosta tärkeä ihminen näkyy liikenteessä hiukkasen paremmin. Korteissa vilisevät kirjaimet ja niiden joukossa piilosanat, jotka kertovat, mitä isä omalle lapselleen merkitsee.

Tou­hu­la Satu­met­sä – päi­vä­ko­dis­sa Jää­lis­sä val­mis­tel­laan isän­päi­vän alla yllä­tyk­siä ja pien­tä aivo­päh­ki­nää isil­le pur­ta­vak­si tule­vaan juh­la­päi­vään.

– Kort­tiin piti kek­siä täl­lai­sia sano­ja isis­tä ja sit­ten täyt­tää kaik­ki muut ruu­dut ihan mil­lä vaan kir­jai­mil­la, ker­too Pep­pii­na Bor­di.

– Sanat oli help­po kek­siä, kun isi kutit­taa ja halii mua ja tyk­kään leik­kiä sen kans­sa, sanoo Emma Ylö­nen pii­lo­sa­no­jen taus­taa.

Pep­pii­nan ruu­du­kon sanat syn­tyi­vät, kos­ka isä on has­su.

– Isä vil­lit­see mua ja saa mut kil­ju­maan, Pep­pii­na ker­too.

Ansel­mi “Allu” Rau­ha­la ker­too, että ruu­duk­koon pää­ty­neet pii­lo­sa­nat oli aika help­po kek­siä, mut­ta isä voi jou­tua jon­kin aikaa nii­tä etsiä­mään. Askar­te­lus­sa huo­van leik­kaa­mi­nen oli Allun mukaan vähän han­ka­laa, mut­ta muu­ten lah­jan teke­mi­nen oli help­poa. Pep­pii­naan mie­les­tä oli haus­kaa, että lah­jaa teh­des­sä tuli ope­tel­tua myös sol­mun teke­mis­tä.

Satu­met­sän las­ten­tar­han­opet­ta­ja Anu Rani­nen on ylpeä ryh­män lap­sis­ta, sil­lä mel­kein kaik­ki jak­soi­vat itse täyt­tää koko 144-kir­jai­mi­sen ruu­du­kon eri kir­jai­mil­la.

Isän­päi­vä on tänä vuon­na ensim­mäis­tä ker­taa viral­li­nen lipu­tus­päi­vä, vaik­ka se on alma­na­kas­sa ollut jo vuo­des­ta 1987. Satu­met­sän lap­sil­le päi­vä on tär­keä, kos­ka sil­loin teh­dään jotain muka­vaa yhdes­sä koko per­heen kans­sa.

– Me vie­täm­me iha­naa isän­päi­vää Roo­mas­sa, ker­too Emma Ylö­nen per­heen poik­keuk­sel­li­ses­ta isän­päi­väs­tä.

Hän myös uskoo, että kark­kia tulee isän­päi­vä­nä syö­tyä.

Pep­pii­na Bor­di puo­les­taan ker­too, että tie­dos­sa on uima­reis­su Zim­ma­ris­sa.

Koko kol­mi­kon mie­les­tä muka­vaa on antaa oma­te­ke­mät lah­jat ja kor­tit isien ihas­tel­ta­vik­si. Satu­met­sän 5–6-vuotiaat lap­set ker­to­vat, että isän kans­sa pyö­räil­lään, käy­dään leik­ki­puis­tos­sa ja teh­dään mon­ta kivaa jut­tua.

– Kun iskä läh­tee töi­hin, teh­dään aina pomp­pu­ha­li, jon­ka kek­sin itse pie­nem­pä­nä, Emma pal­jas­taa.