Tal­vi­ren­kaat on jo toi­vot­ta­vas­ti vaih­det­tu, muis­ta ilman­pai­neet ja pult­tien jäl­ki­ki­ris­tys

Marko Tuunanen pyörittää rengaspajaa Ylikiimingin Vesalassa. – Mielestäni rengaspaja kuuluu joka kylälle, siksi keväällä 2019 perustin sivutoimiseksi työkseni kevyttä kalustoa palvelevan rengasliikkeen. Päätyöni teen edelleen Oulussa teollisuuden palveluksessa. Palveluaikani ovat siksi rajalliset, mutta toisaalta hyvinkin joustavat.

Vii­me kevää­nä toi­mi­ni­men itsel­leen perus­ta­nut ren­gas­kaup­pias ja ren­gas­töi­tä var­si­nai­sen työn­sä ohel­la teke­vä vesa­la­lai­nen Mar­ko Tuu­na­nen ker­too, että tänä syk­sy­nä tal­vi­ren­kai­den kii­vain vaih­toai­ka sijoit­tui jo ajal­le ennen syys­lo­maa.

– Seson­ki käyn­nis­tyi noin kol­me viik­koa sit­ten ja koko loka­kuu oli työn­täy­teis­tä aikaa ren­kai­den vaih­dos­sa.

Tuu­na­sen mukaan autoi­li­jat herää­vät ren­kai­den vaih­toon yleen­sä lumen tul­les­sa, vaik­ka paras­ta oli­si, että hom­ma oli­si hoi­det­tu­na jo hiu­kan ennen sitä.

– Jos syk­syl­lä lait­taa alle uudet nas­ta­ren­kaat, oli­si hyvä, että niil­lä tuli­si ennen liuk­kai­ta ajet­tua 500‑1000 kilo­met­riä, jot­ta ne tuli­si kun­nol­la sisää­na­jet­tua ilman suti­mis­ta ja sivu­lui­su­ja, Tuu­na­nen muis­tut­taa.

Hänen mukaan­sa näyt­tää sil­tä, että ihmi­set panos­ta­vat tal­vi­ren­kai­siin kesä­ren­kai­ta enem­män.

– Sehän on toi­saal­ta ihan jär­ke­vää ja ymmär­ret­tä­vää, sil­lä tal­vel­la pito on tär­ke­ää. Yllät­tä­vän lop­puun asti ajet­tu­ja­kin ren­kai­ta sil­ti näkee. Sil­loin suo­sit­te­len, että vii­meis­tään tal­ven todel­la tul­les­sa vaih­det­tai­siin uudet tal­vi­ren­kaat alle.

Tuu­na­sen mukaan yli­kii­min­ki­läi­sil­le näyt­täi­si mene­vän kau­pak­si huo­mat­ta­vas­ti enem­män nas­ta- kuin kit­ka­ren­kai­ta.

Tuu­na­sen perus­ta­ma ren­gas­lii­ke on ollut Yli­kii­min­gis­sä pit­kään odo­tet­tu jut­tu, sil­lä noin kol­me vuot­ta sit­ten aiem­man yrit­tä­jän lope­tet­tua oman ren­gas­liik­keen­sä, ei kor­vaa­jaa ole alu­eel­le tul­lut.

– Olen oikeas­taan aina ollut eri­lais­ten koneit­ten kans­sa teke­mi­sis­sä ja oma­ko­ti­ta­lon pihan tal­li­kin vas­ta­si toi­min­nan vaa­ti­muk­sia, niin­pä ajat­te­lin kokeil­la, miten täs­sä käy. Hyväl­tä vai­kut­taa, asiak­kai­ta on riit­tä­nyt enem­män kuin kuvit­te­lin­kaan.

Mar­ko Tuu­na­nen muis­tut­taa, että ren­kai­den vaih­don jäl­keen jäl­ki­ki­ris­tys ja ren­gas­pai­nei­den tar­kis­ta­mi­nen on syy­tä muis­taa.

– Jos ren­kaat vaih­taa sisäl­lä läm­pi­mäs­sä tal­lis­sa, on nii­hin syy­tä lait­taa 0,2–0,3 baa­ria yli­mää­räis­tä ilmaa, kos­ka kyl­mäs­sä ilma tii­vis­tyy. Jos näin ei tee, ovat ren­kaat sit­ten vajaa­pai­nei­set ulko­na.

– Pult­tien jäl­ki­ki­ris­tys on tär­keä muis­taa noin 50–100 kilo­met­rin ajon jäl­keen eri­tyi­ses­ti alu­mii­ni­van­tei­sis­sa autois­sa, kos­ka alu­mii­ni ei jous­ta ja jos siel­lä on joku hie­kan­mu­ru pääs­syt van­teen ja pyö­rän­na­van väliin, niin sen muren­tues­sa pois pyö­rän kiin­ni­tys löys­tyy.

Tuu­na­nen sanoo, että näi­den jäl­ki­toi­mien jäl­keen ren­gas­pai­neet on hyvä tar­kis­taa aina sil­loin täl­löin, var­sin­kin, jos on läh­dös­sä pidem­pään reis­suun.

– Lii­an mata­la ren­gas­pai­ne voi pahim­mil­laan aiheut­taa ren­kaan rik­kou­tu­mi­sen.

• Tie­lii­ken­ne­la­ki muut­tuu kesä­kuun ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä 2020 ja sen myö­tä muut­tu­vat myös tal­vi­ren­kai­siin liit­ty­vät mää­räyk­set. Aiem­min tal­vi­ren­gas­pak­ko on kes­tä­nyt jou­lu­kuun alus­ta hel­mi­kuu­hun. Uuden lain myö­tä tal­vi­ren­kai­den käyt­tö­vel­voi­te laa­je­nee mar­ras­kuul­le ja maa­lis­kuul­le, mut­ta kui­ten­kin niin, että tal­vi­ren­kai­ta on käy­tet­tä­vä, jos sää tai keli sitä edel­lyt­tää.

• Laki vaa­tii tal­vi­ren­kail­ta ura­sy­vyyt­tä vähin­tään 3 mil­li­met­riä. Raja on sama niin nas­tal­li­sis­sa kuin nas­tat­to­mis­sa­kin, eli tut­ta­val­li­sem­min kit­ka­ren­kais­sa.

• Jos ura­sy­vyy­den tar­kas­ta­mi­seen tar­vit­ta­vaa työn­tö­mit­taa ei taka­kon­tis­ta löy­dy, tai urien syvyys epäi­lyt­tää, kan­nat­taa kään­tyä ammat­ti­tai­toi­sen ren­gas­liik­keen puo­leen.

• Riit­tä­vä kulu­tus­pin­ta on tär­keä omi­nai­suus tal­vi­ren­kais­sa. Los­ka­liir­to on jopa vesi­liir­toa vai­keam­min hal­lit­ta­vis­sa.

(Läh­de: Auto­ren­gas­liit­to)

Tal­vi­ren­kai­den pakol­li­se­na käyt­tö­ai­ka­na pää­urien mini­miu­ra­sy­vyys on 3 mm, suo­si­tel­ta­va mini­mi on kui­ten­kin 5 mm.