Alu­eel­li­sen toimin­tarahan asu­ka­sil­lat alkavat

Asukasillat alkavat taas. Nyt mietitään, miten alueelliset toimintarahat tulisi jakaa. Arkistokuva Jäälin asukasillasta vuodelta 2020. (Arkistokuva: Teea Tunturi)Asukasillat alkavat taas. Nyt mietitään, miten alueelliset toimintarahat tulisi jakaa. Arkistokuva Jäälin asukasillasta vuodelta 2020. (Arkistokuva: Teea Tunturi)

Oulun kau­pun­gin yhtei­sö­toi­min­ta kut­suu oulu­lai­set asu­ka­sil­toi­hin vai­kut­ta­maan sii­hen, miten alu­eel­li­nen toi­min­ta­ra­ha tuli­si jakaa. Vuon­na 2023 toi­min­ta­ra­hail­lat jär­jes­te­tään kas­vok­kai­si­na kokoon­tu­mi­si­na vii­koil­la 4 ja 5.

Alueil­la jär­jes­tet­tä­vis­sä asu­ka­sil­lois­sa teh­dään esi­tys avus­tus­ten jaka­mi­ses­ta. Lopul­li­sen pää­tök­sen toi­min­ta­ra­ho­jen jaos­ta tekee lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta kokouk­ses­saan 27.2.

Yhdes­sä illas­sa voi olla muka­na useam­man alu­een asuk­kai­ta. Esi­mer­kik­si Kii­min­gin ja Yli­kii­min­gin yhtei­nen kokous jär­jes­te­tään Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­val­la. Sil­loin ilta aloi­te­taan yhtei­sel­lä osiol­la, jon­ka jäl­keen alu­eet käsi­tel­lään vuo­rol­laan. Illas­sa on mah­dol­lis­ta kes­kus­tel­la myös muis­ta alu­een asiois­ta aika­tau­lun salliessa.

Asu­ka­sil­lat Ran­ta­poh­jan alu­eel­la alka­vat maa­nan­tai­na 23.1. kel­lo 17 Yli­kii­min­gin ja Kii­min­gin kokouk­sel­la, Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­val­la (Har­ju­tie 18). Jää­lin kokouks on kes­ki­viik­ko­na 25.1. kel­lo 17 Lai­va­kan­kaan kou­lul­la, Yli-Iin kokous kes­ki­viik­ko­na 25.1 kel­lo Yli-Iin kou­lul­la ja Hau­ki­pu­taan sekä Kel­lo-Kivi­nie­mi alu­een yhtei­nen kokous Hau­ki­pu­taan kou­lul­la (Tor­pan­mäen­tie 3) tiis­tai­na 31.1. kel­lo 17.

Lisä­tie­toa asu­ka­sil­lois­ta ja nii­den jär­jes­te­lyis­tä voi kysyä kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­sen koor­di­naat­to­reil­ta. Hei­dän yhteys­tie­ton­sa löy­ty­vät Oulun kau­pun­gin yhtei­sö­toi­min­nan sivuil­ta. Halu­tes­saan voi pyy­tää koor­di­naat­to­reil­ta etu­kä­teen tutus­tut­ta­vak­si koos­teen oman alu­een­sa hakemuksista.