EL Hau­ki­pu­das har­ras­taa aktiivisesti

Eläkeliiton Haukiputaan yhdistyksen johtokunta 2023 yhteiskuvassa. Kuvasta puuttuu Maarit Jämsä.Eläkeliiton Haukiputaan yhdistyksen johtokunta 2023 yhteiskuvassa. Kuvasta puuttuu Maarit Jämsä.

Elä­ke­lii­ton Hau­ki­pu­taan yhdis­tyk­sen toi­min­ta käyn­nis­tyy jäl­leen uuden vuo­den alkaes­sa. Yhdis­tys toi­mii ja kokoon­tuu enti­sen Hau­ki­pu­taan kun­nan alu­eel­la Jatu­lin ja seu­ra­kun­nan tilois­sa sekä asukastuvalla.

Tämän vuo­den ensim­mäi­ses­sä hal­li­tuk­sen kokouk­ses­sa uudek­si hal­li­tuk­sen jäse­nek­si valit­tiin mones­ta yhtei­söl­li­ses­tä toi­mes­ta tut­tu Pent­ti Haa­pa­kan­gas. Hal­li­tuk­sen ulko­puo­lel­ta sihteeri/rahastonhoitajaksi valit­tiin Hel­ga Lopak­ka, joka hoi­taa myös jäsen­sih­tee­rin teh­tä­vät. Puheen­joh­ta­ja­na toi­mii jo vii­det­tä vuot­ta Paa­vo Veh­ka­pe­rä, vara­pu­heen­joh­ta­ja­na jat­kaa Olli Lai­ti­nen sekä mui­na jäse­ni­nä Riku Aho­pel­to, Maa­rit Jäm­sä, Mee­ri Mäke­lä, Tei­ja Pik­ku­hoo­ka­na, Kaa­ri­na Rojo­la ja mat­ka­sih­tee­ri Sei­ja Tor­ve­la.

Vii­me vuo­den alku­puo­lel­la yhdis­tyk­sen toi­min­taan vai­kut­ti vie­lä pel­ko koro­nas­ta. Ker­ho­jen ja har­ras­te­ker­ho­jen osal­lis­tu­ja­mää­rät palau­tui­vat vii­me syk­syn toi­min­nois­sa enti­sel­le hyväl­le tasol­le. Ohjel­mas­sa oli kesän teat­te­ri­ret­ki Tai­val­kos­kel­le, syys­ret­ki Kuk­ko­lan­kos­kel­le ja ulko­maan­mat­ka Tal­lin­naan. Reis­suil­ta saa­tiin ammen­net­tua pal­jon hen­kis­tä hyvin­voin­tia. Apuset-ryh­mä jat­koi kes­key­ty­nyt­tä toi­min­taan­sa ulkoi­lut­ta­mal­la hoi­to­ko­tien van­huk­sia. Täl­lä tiel­lä toi­min­taa jat­ke­taan tänä­kin vuonna.

Hal­li­tus päät­ti 10.1. pitä­mäs­sään kokouk­ses­sa, että kevään aika­na kokoon­nu­taan kes­ki­viik­koi­sin vii­kos­ta 3. alkaen kym­me­nen ker­taa seu­ra­kun­nan tilois­sa kah­vin, lau­lu­jen, kes­kus­te­lu­jen ja vie­rai­le­vien luen­noit­si­joi­den mer­keis­sä. Suun­ni­tel­mis­sa on kevään päi­vä­ret­ki vaik­ka­pa teat­te­riin, lii­kun­ta­päi­vä Vir­pi­nie­men ylä­ma­jal­la tai suun­nis­tus­ta sen lähi­maas­tos­sa, ulkoi­lu­päi­vä esi­mer­kik­si Tor­pan­mäel­lä ja niin edel­leen. Har­ras­te­ker­hot, jot­ka kokoon­tu­vat Jatu­lis­sa ja Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­la, käyn­nis­ty­vät myös vii­kol­la 3.

– Toi­min­tam­me on vapaa­eh­tois­ve­tois­ta, kai­kis­ta poliit­ti­sis­ta ja uskon­nol­li­sis­ta ja muis­ta­kin suun­tauk­sis­ta vapaa­ta, joten olet ter­ve­tul­lut jouk­koom­me. Tar­joam­me hen­kis­tä ja fyy­sis­tä hyvin­voin­tia, innos­taa Paa­vo Veh­ka­pe­rä kaik­kia mukaan.