Ahmat kerää jouk­ko­ra­hoi­tus­ta voi­dak­seen ava­ta jää­hal­lin ja kiekkokauden

Jää­kie­kon eri­kois­seu­ra Hau­ki­pu­taan Ahmat ry käyn­nis­ti maa­nan­tai­na ylei­sen jouk­ko­ra­hoi­tus­kam­pan­jan, jot­ta jää­tä pääs­täi­siin teke­mään ja Ahma­hal­li ava­maan loka­kuun aikana.

Val­lit­se­van ener­gia­krii­sin ja rajus­ti nous­seen säh­kön hin­nan vuok­si kiek­ko­kaut­ta ei pääs­ty avaa­maan elo­kuun lopus­sa, sil­lä käyt­tä­jien jää­vuo­ro­mak­su­ja oli­si pitä­nyt korot­taa koh­tuut­to­mas­ti, jot­ta sel­vit­täi­siin säh­kö­las­ku­ta. Ahma­hal­li on yksi­tyi­nen, jää­vuo­ro­mak­suil­la pyö­ri­vä jäähalli.

– Olem­me teh­neet las­kel­mia lähes yötä päi­vää ja kysy­neet neu­vo­ja myös ener­gia-alan asian­tun­ti­joil­ta, jot­ta löy­däm­me rat­kai­su­ja ja kei­no­ja ener­gian­sääs­töön, tote­aa Ahmat ry:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Kim­mo Ala­tulk­ki­la.

Poik­keuk­sel­li­seen ja vai­ke­aan tilan­tee­seen hae­taan apua ylei­sel­lä jouk­ko­ra­hoi­tuk­sel­la. Keräy­sai­ka jat­kuu 30.9. saakka.

– Kun jään teke­mis­tä ja kau­den alkua pää­tet­tiin siir­tää, tulee lisä­avuk­si myös aika ja kyl­me­ne­vä sää. Jään teke­mi­nen vie aikaa 1–2 viik­koa, ja myös hal­vem­paa yösäh­köä voi­daan hyödyntää.

Säh­kön hin­nan raju koro­tus ajoi Ahmat vai­ke­aan tilan­tee­seen kuten monet muut­kin yksi­tyi­set jää­hal­li­toi­mi­jat. Ener­gia­krii­si kos­ket­taa kaik­kia, niin yri­tyk­siä kuin kotitalouksiakin.

– Kun aiem­min säh­kö­ku­lut Ahma­hal­lil­la ovat olleet kau­den aika­na kes­ki­mää­rin 4 000 euroa kuu­kau­des­sa, oli­si­vat kus­tan­nuk­set olleet tämän kau­den alkaes­sa 20 000 euroa kuukaudessa.

Käyt­tä­jil­tä perit­tä­viä jää­mak­su­ja jou­dut­ta­nee joka tapauk­ses­sa jon­kin ver­ran korot­ta­maan, mut­ta jouk­ko­ra­hoi­tuk­sel­la kokoon saa­ta­vil­la varoil­la voi­daan tähän­kin vai­kut­taa, arvioi Alatulkkila.

Jouk­ko­ra­hoi­tus­kam­pan­ja on läh­te­nyt käyn­tiin var­sin lupaa­vas­ti. Osal­lis­tu­mal­la yksi­tyi­nen lahjoittaja/yritys saa vas­tik­keek­si näky­vyyt­tä Ahmat.net-verkkosivustolla ja mai­nin­nan kun­nia­tau­luun Hau­ki­pu­taan Jää­hal­lin sei­näl­le. Osal­lis­tua voi 10 euron lah­joi­tuk­sil­la, ja kym­pin lah­joi­tuk­sia voi halu­tes­saan teh­dä useampia.

Kim­mo Ala­tulk­ki­la uskoo yhteis­hen­keen ja jouk­ko­voi­maan, että Ahmat sel­vi­ää vai­keas­ta tilan­tees­ta, jot­ta las­ten ja nuor­ten jää­kiek­ko­har­ras­tus voi­daan turvata.

Hau­ki­pu­taan jää­hal­li raken­net­tiin tal­koo­voi­min, yksi­tyi­sel­lä rahoi­tuk­sel­la ja lah­joi­tus­ten tur­vin Anna­lan­kan­kaal­le vuon­na 1994 .

Jää­hal­lin omis­ta­vas­sa Jää­hal­li Oy:ssä Ahmat ry on enem­mis­tö­osa­kas. Hau­ki­pu­taan kun­nan perui­na kun­ta­lii­tok­sen jäl­keen Oulun kau­pun­gil­la oli sii­vu jää­hal­lis­ta, mut­ta muu­ta­ma vuo­si sit­ten Ahmat osti kau­pun­gin osuuden.

– Sikä­li on hyvä tilan­ne, että Jää­hal­li Oy on vela­ton, eikä yhtiöl­lä ole täs­sä tilan­tees­sa vel­ka­ra­sit­tei­ta, sanoo Alatulkkila.

Hän halu­aa perään­kuu­lut­taa myös tii­viim­pää seu­rayh­teis­työ­tä Oulun seu­dun jää­kiek­ko­seu­ro­jen kans­sa niin, että ahma­kiek­koi­li­jat pää­si­si­vät hyvin har­joit­te­le­maan muil­le jäil­le. Seu­rayh­teis­työs­tä on sol­mit­tu sopi­mus seit­se­män seu­ran kans­sa kau­an sitten.

Lisäk­si kat­se suun­na­taan myös Oulun kau­pun­gin suun­taan. Jää­vuo­rot kau­pun­gin jäil­lä on jaet­tu aiem­pien olo­suh­tei­den mukaan, mut­ta nyt oli­si pai­kal­laan tar­kas­tel­la vuo­ro­ja uudes­taan val­lit­se­vas­sa tilanteessa.

– Kau­pun­ki voi­si ottaa roo­lia hel­pot­taak­seen tilan­net­ta, ja ehkä päät­tä­jien tahol­ta­kin asi­aa voi­tai­siin ottaa ajet­ta­vak­si, toi­voo Alatulkkila.

Vuon­na 1956 perus­te­tun yhtei­söl­li­sen Ahmat ry:n toi­min­ta­pe­ri­aat­tee­na on tar­jo­ta kai­ken ikäi­sil­le mah­dol­li­suus jää­kie­kon har­ras­ta­mi­seen ja rei­tin myös jää­kie­kon ammat­tiu­ral­le. Seu­ras­sa har­joit­te­lee noin 400 kiek­koi­li­jaa; lei­jo­na­kiek­ko­kou­lu­lai­sia, har­ras­te­kiek­koi­li­joi­ta, junio­ri­jouk­kuei­ta sekä mies­ten edustusjoukkue.

Ahmoil­la on paras­ta aikaa käyn­nis­sä tal­koo­voi­min toteu­tet­ta­va ulko­kau­ka­lo­han­ke jää­hal­lin pihal­la. Kau­ka­lo ote­taan käyt­töön täl­le tal­vel­le ja näin saa­daan lisä­jää­tä käyttöön.

Tule­vai­suu­den visio­na Ahmoil­la on uusi moder­ni ja ener­gia­te­hok­kaam­pi jää­hal­li, joka voi­si sijoit­tua Jatu­lin lähei­syy­teen. Nyt kerät­tä­vää jouk­ko­ra­hoi­tus­ta voi­daan osin käyt­tää myös uuden jää­hal­li­pro­jek­tin rahoitukseen.

Jouk­ko­ra­hoi­tuk­seen voi osal­lis­tua osoit­tees­sa: https://mesenaatti.me/2594/haukiputaan-ahmat-tarvitsevat-apuasi-vallitsevan-energiakriisin-vuoksi/

Link­ki löy­tyy myös ahmat.net kotisivulta.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.