Äänes­tys­pai­koil­la keräys koti­maan vam­mais­ten ja sai­rai­den hyväksi

Vapaaehtoiset lipaskerääjät ovat jälleen vaalipaikoilla. Kuvassa Pieni ele ry:n keräyskoordinaattori Minna Lehtola. (Kuva: Pieni ele ry)Vapaaehtoiset lipaskerääjät ovat jälleen vaalipaikoilla. Kuvassa Pieni ele ry:n keräyskoordinaattori Minna Lehtola. (Kuva: Pieni ele ry)

Vuo­des­ta 1907 läh­tien Suo­men vam­mai­sil­le ja sai­rail­le apua tuo­nut Pie­ni ele ‑vaa­li­ke­räys on edus­kun­ta­vaa­lien aika­na äänes­tys­pai­koil­la. Lah­joi­tus­ten avul­la saa­daan jär­jes­tet­tyä esi­mer­kik­si ver­tais­tu­kea tai kun­tou­tus­ta. Pie­ni­tu­loi­sil­le ja sai­rail­le piris­tä­vät tapah­tu­mat ovat tärkeitä.

– Käy­tän­nön tasol­la pit­kä­ai­kais­sai­rai­den ja vam­mais­ten tulot voi­vat olla erit­täin pie­net ja lisä­ku­lu­ja tulee lääk­keis­tä ja muis­ta eri­tyis­tar­peis­ta. Myös pit­kään sai­ras­ta­mi­nen ja ehkä jopa elä­män pitui­set kivut sekä han­ka­luu­det voi­vat aiheut­taa masen­nus­ta ja ahdis­tus­ta. Täl­löin kaik­ki hyvät asiat tuo­vat arkeen pie­niä parem­pia het­kiä, ker­too Pie­ni ele ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Eri­ka Män­ty­lä.

Vapaa­eh­tois­ten lipas­ke­rää­jien avul­la lah­joi­tuk­sil­la saa­ta­va apu menee peril­le ympä­ri Suo­men. Kaik­ki lah­joi­tuk­set jää­vät Suo­meen ja niil­lä aute­taan muun muas­sa sydän­sai­rai­ta, epi­lep­si­aa sai­ras­ta­via, vam­mai­sia, sokei­ta, kuu­ro­ja, aivo­sai­rai­ta; lap­sia, nuo­ria, aikui­sia ja hei­dän perheitään.

Pie­ni ele ry jär­jes­tää vaa­li­ke­räyk­sen 22.–28.3. ja 2.4.2023 edus­kun­ta­vaa­lien äänes­tys­pai­koil­la. Lah­joi­tus­ten apu menee peril­le Pie­nes­sä elees­sä muka­na ole­vien 15 koti­maan vam­mais- ja ter­veys­jär­jes­tön kautta.