Yli­kii­min­ki­läi­set eivät nie­le kau­pun­gin yksi­tyis­tie­pää­tös­tä

Yli­kii­min­ki­läi­set perus­ta­vat oman Suk­ke­lia­se­man maa­nan­tai­na 30.9. kel­lo 18 asu­kas­tu­van edus­tal­le. Samas­sa tilai­suu­des­sa käy­dään kes­kus­te­lua Oulun kau­pun­gin yksi­tyis­tei­den aurausa­vus­tus­lin­jauk­ses­ta, jon­ka kat­so­taan Yli­kii­min­gis­sä han­ka­loit­ta­van monen asuk­kaan elä­mää mel­koi­ses­ti.

Yli­kii­min­gis­sä ollaan huo­lis­saan muun muas­sa pai­kal­lis­ten aurausu­ra­koit­si­joi­den tilan­tees­ta, ikäih­mis­ten ensi tal­ven aurauk­sis­ta, laa­jal­la alu­eel­la hajal­laan ole­van asu­tuk­sen haas­teis­ta uudes­sa tilan­tees­sa sekä kau­pun­gin yli­mie­li­ses­tä asen­tees­ta asuk­kai­den ongel­mia koh­taan.

- Vaa­dim­me, että Oulun kau­pun­ki ottaa yksi­tyis­tei­den auraus­asian uudel­leen käsit­te­lyyn, asuk­kai­den muo­dos­ta­man työ­ryh­män jäsen Min­na Paa­na­nen sanoo.