Yli­kii­min­gin Elä­ke­liit­to aloit­taa porinapiirin

Elä­ke­lii­ton Yli­kii­min­gin yhdis­tyk­sen syys­ko­kouk­ses­sa 21.11.2022 pää­tet­tiin tule­van vuo­den toi­min­ta- ja talous­suu­ni­tel­mas­ta ja valit­tiin vas­tuu­hen­ki­löt. Puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa Rai­li Louk­ko­jär­vi, mui­na hal­li­tuk­sen jäse­ni­nä toi­mi­vat Aira Erk­ki­lä, Lau­ri Inka­la, Aira Park­ki­nen, Jaak­ko Pek­ka­la, Sinik­ka Runt­ti, Paa­vo Saa­re­la, Pir­jo Sipo­la, Syl­vi Tau­riai­nen, Mai­re Ukon­maa­na­ho ja Ani­ta Virk­ku­la. Toi­min­nan­tar­kas­ta­jak­si valittiin 

Toi­min­ta­vuon­na Yli­kii­min­gin Elä­ke­liit­too aitoo vai­kut­taa elä­ke­läis­ten olo­jen ja etu­jen paran­ta­mi­seen, teh­dä yhteis­työ­tä paik­ka­kun­nan ja Elä­ke­lii­ton yhdis­tys­ten kans­sa. Suun­ni­tel­mis­sa on myös vapaa­eh­tois­työn teke­mi­nen, ter­veys­lii­kun­nan edis­tä­mi­nen, mat­ko­jen ja ret­kien jär­jes­tä­mi­nen mat­ko­ja sekä teat­te­ris­sa ja kon­ser­tis­sa käyn­ti. Lisäk­si yhdis­tyk­sen luku­pii­ri kokoon­tuu kir­jas­tos­sa ja yhdis­tys pitää kes­ki­viik­ko­ker­hoa. Toi­min­taa moni­puo­lis­te­taan pori­na­pii­ril­lä ja bin­gol­la entis­ten pelien pelaa­mi­sen lisäksi.

Toi­min­nas­taan Yli­kii­min­gin Elä­ke­liit­to tie­dot­taa Ran­ta­poh­jas­sa, S‑marketin ja asu­kas­tu­van ilmoi­tus­tau­luil­la ja yhdis­tyk­sen koti­si­vuil­la osoit­tees­sa www.elakeliitto.fi/ylikiiminki.