Tans­si­ke­sä alkaa vihdoin

Ritva Ukonmaanaho, Henna Parkkinen, Veikko Jokikokko ja Lasse Haapamäki odottavat Nuijamiesten lavan kesän starttia kuin "Kokko Mikko joulua". Talkooväki on valmiina ottamaan tanssikansan vastaankesän avajaisissa, juhannuspäivän tansseissa. (Kuva: Teea Tunturi)Ritva Ukonmaanaho, Henna Parkkinen, Veikko Jokikokko ja Lasse Haapamäki odottavat Nuijamiesten lavan kesän starttia kuin "Kokko Mikko joulua". Talkooväki on valmiina ottamaan tanssikansan vastaankesän avajaisissa, juhannuspäivän tansseissa. (Kuva: Teea Tunturi)

Tänä kesä­nä Nui­ja­mies­ten laval­la Yli­kii­min­gis­sä pääs­tään tans­si­maan 12 tans­sit, mikä­li olo­suh­teet koro­nan suh­teen pysy­vät vähin­tään­kin yhtä hyvi­nä kuin täl­lä het­kel­lä. Odo­tus lavan tal­koo­väen sekä tans­si­kan­san kes­kuu­des­sa on hui­pus­saan, sil­lä juhan­nus­päi­vä­nä tans­si­ke­sä alkaa.

– Pää­tös tans­sien aloit­ta­mi­ses­ta juhan­nuk­se­na teh­tiin kesä­kuun alus­sa, kun koro­naoh­jeis­tus antoi sii­hen mah­dol­li­suu­den. Edel­leen tilan­ne on kui­ten­kin sel­lai­nen, että emme voi täy­sin tie­tää, mil­lä ohjeil­la juhan­nus­tans­sit tans­si­taan. Joka vii­kon­lop­pu men­nään aina sen het­ki­sen ohjeis­tuk­sen mukaan, lavan isän­tä Las­se Haa­pa­mä­ki kertoo.

Nui­ja­mies­ten laval­la ylei­sö­ra­joi­tuk­siin on varau­dut­tu siten, että pää­sy­li­put tans­sei­hin voi ennak­ko­va­ra­ta. Ravin­to­la­ti­lois­sa on käy­tös­sä kul­loi­sen­kin ajan­koh­dan mukai­set ohjeet, ja ruuh­ka­ti­lan­tei­siin pyri­tään vai­kut­ta­maan ohjeis­tuk­sel­la. Tilan­ne on tans­si­jär­jes­tä­jil­le erit­täin haas­ta­va, sil­lä muut­tu­via ohjei­ta tulee useil­ta eri viran­omai­sil­ta ja nii­hin pitää pys­tyä rea­goi­maan nopeasti.

– Vaik­ka tilan­ne on haas­ta­va, on tun­nel­ma ihan huip­pu, lavan pää­e­män­nän saap­pai­siin astu­va Hen­na Park­ki­nen sanoo.

– Se some­päi­vi­tys, jon­ka teim­me lava­kau­den ava­jai­sis­ta, kerä­si nopeas­ti 16 000 näki­jää, Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten puheen­joh­ta­ja Veik­ko Joki­kok­ko kertoo.

Hän myön­tää, että jän­nit­ti hiu­kan, onko lava­kan­sa kek­si­nyt koro­nan aika­na jotain muu­ta teke­mis­tä, eikä enää löy­dä tie­tään takai­sin tans­si­maan, mut­ta aina­kin nyt näyt­tää sil­tä, että näin ei ole.

Ava­jais­tans­seis­sa laval­le nouse­vat Tomi Mark­ko­la & Fer­net sekä Armi Ten­ku­la & Afri­kan täh­ti. Sama­na ilta­na laval­la jär­jes­te­tään myös ysä­ri­dis­ko sekä karao­kea, jon­ka lau­la­mi­seen laval­la onkin mah­dol­li­suus kaik­ki­na tans­si-iltoi­na. Dis­kon jär­jes­tä­mi­ses­tä mui­na iltoi­na ilmoi­tel­laan kesän edetessä.

Nui­ja­mies­ten lavan kesä päät­tyy sika­juh­liin 11. syys­kuu­ta, jol­loin tans­sit­ta­ja­na on Susan­na Heik­ki & Voi­maor­kes­te­ri. Kesän mit­taan laval­le nouse­vat muun muas­sa Ässät, Komiat, Tee­mu Roi­vai­nen & Ener­giat sekä Kake Ran­de­lin & Com­pa­ny. Artis­tien kans­sa tans­si-illois­ta sopi­mi­nen on suju­nut poik­keus­o­lois­sa var­sin jouhevasti.

– Meil­lä on ollut perin­ne, että laval­la on näh­ty kesän aika­na usei­ta Oulun seu­dun ja poh­joi­sen omia artis­te­ja. Niin on nyt­kin, Haa­pa­mä­ki kertoo.

Koko 70-päi­nen lavan tal­koo­po­ruk­ka on val­mii­na tans­si-iltoi­hin. Nui­ja­mies­ten tans­seis­sa vuo­des­ta 1983 emän­tä­nä toi­mi­nut, nyt niis­tä teh­tä­vis­tä sivuun jää­vä Rit­va Ukon­maa­na­ho ker­too, että eni­ten hän odot­taa täl­tä kesäl­tä Kake Ran­de­li­nin tah­dit­ta­maa iltaa. Myös Hen­na Park­ki­nen myön­tää, että Kake on odo­tet­tu esiin­ty­jä. Veik­ko Joki­ko­kon mie­les­tä kesän kiin­nos­ta­vim­mat esiin­ty­jät ovat Komiat sekä Jark­ko Hon­ka­nen & Taiga.

– Kun minul­ta kysy­tään, että miten jak­san olla tääl­lä laval­la lähes joka tans­si-ilta, niin vas­taan, että parem­paa ohjel­maa tääl­lä on kuin tele­vi­sios­sa. Tääl­lä on lep­poi­sa ja posi­tii­vi­nen tun­nel­ma sekä tapaa pal­jon ihmi­siä, lavai­sän­tä sanoo.

Veik­ko Joki­ko­kon mukaan lava on myös kas­vu­ka­ve­rei­den koh­taa­mis­paik­ka, jos­sa on pal­jon tut­tu­ja ja saa poris­ta kuulumiset.

Nui­ja­mis­ten lavan ajan­koh­tai­sia tie­to­ja tans­si-iltoi­hin liit­tyen voi seu­ra­ta sekä Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten net­ti­si­vuil­ta että somesta.