Iin kun­nan met­sä­suun­ni­tel­ma hyväksyttiin

Pit­kään val­mis­teil­la ollut­ta Iin kun­nan met­sä­suun­ni­tel­maa vuo­sil­le 2021–2030 on hiot­tu sen jäl­keen, kun kun­nan­hal­li­tus palaut­ti sen huh­ti­kuus­sa äänes­tyk­sen jäl­keen val­mis­te­luun. Käy­dyn kes­kus­te­lun poh­jal­ta aiem­paan met­sä­oh­jel­maan on täs­men­net­ty ter­mis­töä, lisät­ty mah­dol­li­sia MET­SO-ohjel­maan sovel­tu­via koh­tei­ta ja mah­dol­li­sia avo­hak­kuu­koh­tei­ta sekä mää­ri­tel­ty vaih­to­maik­si sovel­tu­via alueita.

Kun­nan­hal­li­tuk­sen maa­nan­tai­na hyväk­sy­män täs­men­ne­tyn met­sä­suun­ni­tel­man mukaan kun­nan omis­ta­maa met­sä­maa­ta on yhteen­sä 1722 heh­taa­ria. Met­sä­maas­ta on hoi­to­luo­ki­tuk­sen mukaan talous­met­sää 57 %, suo­je­lua­luei­ta 21 %, ulkoi­lu- ja vir­kis­tys­met­sää 9 %, lähi­met­sää 8 %, suo­ja­met­sää 4 % ja arvo­met­sää 1 %. Suo­je­lua­lu­eet ovat ensi­si­jai­ses­ti kitu- ja joutomaata.