Rant­sik­ka: Kou­lu­päi­vät lyhyemmiksi!

Mie­les­tä­ni kou­lu­päi­vät ovat lii­an pit­kiä, kos­ka jokai­se­na pit­kä­nä päi­vä­nä tulee näl­kä ja väsy. Nel­jän päi­vät ovat ras­kai­ta, kos­ka vapaa-aikaa ei jää pal­joa jäl­jel­le. En ehdi maa­nan­tai­sin edes käy­mään koto­na ennen tree­ne­jä, kos­ka kou­lu lop­puu niin myö­hään. Päi­vän vii­mei­sil­lä tun­neil­la jo väsyt­tää, kos­ka on lii­an kuor­mit­ta­vaa olla opis­ke­le­mas­sa yli seit­se­män tun­tia päi­väs­tä. Minul­la ei aina­kaan aivot toi­mi enää, on vähän levo­ton olo ja väsyttää.

Oppi­laat sano­vat mones­ti, että 8.45–16.00 on lii­an pit­kä päi­vä, mut­ta asi­aan ei sil­ti tapah­du muu­tos­ta. Kou­lu tar­jo­aa vain klo 11–12 aikaan ruo­kaa, joka ei mais­tu mil­tään tai ei ole riit­tä­vän täyt­tä­vää. Sil­lä ei pär­jää nel­jään asti. Kun ei syö tar­peek­si, ei myös­kään oppi­mi­nen onnis­tu. Sit­ten ihme­tel­lään, että mik­si tulee huo­no­ja arvo­sa­no­ja ja mik­si ei osa­ta teh­tä­viä. Kai­kil­la ei ole aikaa, jak­sa­mis­ta tai rahaa alkaa tuo­maan omia eväi­tä kou­luun vain sen takia, että on pit­kä päivä.

Mie­les­tä­ni kou­lu­päi­vien siis pitäi­si lop­pua vii­meis­tään kol­men aikoi­hin, jot­ta ehtii vapaa-ajal­la teh­dä muu­ta­kin kuin läk­sy­jä. Tuli­sin mie­luum­min kou­luun kah­dek­san aikaan kuin että oli­sin kou­lus­sa nel­jään. Toi­voi­sin, että jonain muka­va­na päi­vä­nä pää­tet­täi­siin, että nel­jän päi­viä ei olisi.

San­nu Ukon­maa­na­ho 8A, Yli­kii­min­gin koulu