Pömi­län perus­kor­jaus ja laa­jen­nus­han­ke Nuo­rit­tal­la jat­kuu vii­mein – Oulun kau­pun­gin halut­to­muus pus­ku­ri­lai­nan myön­tä­mi­seen vii­vyt­ti hanketta

Nuorittan Nuorisoseuran seurantalon vanha puoli sai uuden katon jo muutama vuosi sitten. Peruskorjauksen toinen vaihe viivästyi, koska Oulun kaupunki ei ollut halukas myöntämään puskurilainaa Leader-rahoitusta saaneelle hankkeelle. (Arkistokuva: Pirjo Holappa)Nuorittan Nuorisoseuran seurantalon vanha puoli sai uuden katon jo muutama vuosi sitten. Peruskorjauksen toinen vaihe viivästyi, koska Oulun kaupunki ei ollut halukas myöntämään puskurilainaa Leader-rahoitusta saaneelle hankkeelle. (Arkistokuva: Pirjo Holappa)

Muu­ta­man vuo­den pääs­tä sadan vuo­den ikäi­nen Nuo­rit­tan nuo­ri­so­seu­ra ry jat­kaa 2016 aloi­tet­tua toi­mi­ta­lon­sa perus­kor­jaus­ta ja laa­jen­nus­ta. Hank­keen ensim­mäi­seen vai­hee­seen saa­tiin avus­tus­ta Oulun Seu­dun Lea­de­ril­ta. Ensim­mäi­sen vai­heen avus­tuk­sen pus­ku­ri­ra­hoi­tus pys­tyt­tiin hoi­ta­maan seu­ran omil­la varoil­la ja pank­ki­lai­nal­la, jon­ka vakuu­dek­si riit­ti toi­mi­ta­lon kiinnitys.

Toi­sen vai­heen, joka on kus­tan­nusar­viol­taan huo­mat­ta­vas­ti isom­pi, aloi­tus­ta jou­dut­tiin tois­tu­vas­ti siir­tä­mään pus­ku­ri­ra­hoi­tuk­sen puut­tu­mi­sen vuok­si. Oulun kau­pun­ki ei muis­ta Oulun Seu­dun Lea­de­rin alu­een kun­nis­ta ja kau­pun­geis­ta poi­ke­ten ole suos­tu­nut käy­tän­nös­sä ris­kit­tö­mään pus­ku­ri­lai­naan. Nuo­ri­so­seu­ran omat varat ja vakuu­det eivät ole riit­tä­neet myön­tei­sen avus­tus­pää­tök­sen saantiin.

Lea­der-neu­vo­ja Piia Kart­tu­nen ker­too, että Oulun Seu­dun Lea­de­rin toi­min­ta-alue kat­taa kuusi kun­taa, Ii, Pudas­jär­vi, Uta­jär­vi, Muhos, Kem­pe­le ja Oulu. Näis­tä vii­del­lä kun­nal­la on ollut käy­tös­sään puskurilaina.

– Oulun kau­pun­ki ei ole tar­jon­nut vie­lä pus­ku­ri­lai­na­mah­dol­li­suut­ta alu­een­sa yhdis­tyk­sil­le, toi­vot­ta­vas­ti tule­vai­suu­des­sa se oli­si mah­dol­lis­ta, kos­ka se aut­tai­si alu­een yhdis­tyk­siä toteut­ta­maan eri­lai­sia hank­kei­ta ja kehit­tä­mään maa­seu­dun pal­ve­lui­ta Kart­tu­nen sanoo.

Pus­ku­ri­lai­na on ollut tär­keä apu yhdis­tyk­sil­le ja yhdes­sä Lea­der-tuen kans­sa se on mah­dol­lis­ta­nut yhdis­tys­ten hank­kei­den toteutuksen.

– Yhdis­tyk­set tuot­ta­vat pal­jon eri­lai­sia pal­ve­lui­ta ja hank­kei­den avul­la näi­tä pal­ve­lui­ta yhdis­tyk­set pys­ty­vät yllä­pi­tä­mään ja kehittämään.

Yhdis­tyk­set ovat muun muas­sa raken­ta­neet ja kun­nos­ta­neet eri­lai­sia rei­tis­tö­jä, lii­kun­ta­paik­ko­ja, kokoon­tu­mis- ja har­ras­te­ti­lo­ja tai hank­ki­neet yleis­hyö­dyl­li­seen käyt­töön eri­lai­sia lii­kun­ta­vä­li­nei­tä, konei­ta, lait­tei­ta ja kalustoa.

Oulun Seu­dun Lea­de­rin hal­li­tuk­sen tuo­re jäsen, yli­kii­min­ki­läi­nen Eeva-Maria Park­ki­nen, koros­taa Lea­der-rahoi­tuk­sen tär­keyt­tä Ouluun liit­ty­neil­le kun­nil­le sekä Oulun kaupungille.

– Rahoi­tuk­sel­la laa­jas­sa Oulus­sa pys­ty­tään toteut­ta­maan hank­kei­ta, jot­ka muu­ten jäi­si­vät toteu­tu­mat­ta tai joi­hin vaa­dit­tai­siin Oulun kau­pun­gin rahoi­tus­ta, hän sanoo.

Tämän vuok­si Park­ki­nen toi­voo­kin, että Oulus­sa ymmär­ret­täi­siin pus­ku­ri­lai­nan tär­keys usei­den hank­kei­den toteuttamiselle.

– Toi­von, että käy­tän­tö Oulus­sa muut­tuu jat­kos­sa, Park­ki­nen toteaa.

Oulun kau­pun­ki on nykyi­sel­lään varau­tu­nut talous­ar­vios­saan Oulun Seu­dun Lea­de­rin rahoit­ta­mi­seen kun­ta­ra­hao­suu­del­la, joka on vuo­sien 2021–2027 aika­na mak­si­mis­saan noin 1,4 mil­joo­naa euroa. Pus­ku­ri­lai­naa ei ole kui­ten­kaan hank­keil­le myön­net­ty. Oulun kau­pun­gin talous- ja rahoi­tus­joh­ta­ja Mar­ja Kari­nie­mi ker­too, että ei tun­ne pus­ku­ri­lai­na­pää­tök­sen his­to­ri­aa, mut­ta asia tul­laan sel­vit­tä­mään uudelleen.

Lea­de­rin avus­tuk­siin mukaan tul­leet väli­mak­sa­tuk­set, Nuo­rit­tan nuo­ri­so­seu­ran posi­tii­vi­nen tulo­ra­hoi­tus, kiin­teis­tö­va­kuu­det ja muut vakuu­det mah­dol­lis­ti­vat lopul­ta Pömi­län perus­kor­jauk­sen ja laa­jen­nuk­sen toteu­tuk­sen ilman kau­pun­gin myön­tä­mää puskurilainaa.

Nuo­rit­tal­la tal­koo­työt aloi­tet­tiin Lea­de­rin myön­tei­sen avus­tus­pää­tök­sen jäl­keen välit­tö­mäs­ti toi­min­nan jat­ku­mi­sen kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­mil­lä muu­tos­töil­lä. Vii­kot­tai­seen bin­goon tul­laan­kin jo nyt uudes­ta ulko-oves­ta. Lisäk­si on mah­dol­lis­ta pela­ta bin­goa autos­ta, ja tar­vit­taes­sa piha- alu­eel­la on lisäk­si telt­ta. Raken­nus­töi­den aika­na saliin voi­daan ottaa sisään noin 80 ihmistä.

Laa­jen­nus­osaan tulee nyky­ai­kai­nen lai­tos­keit­tiö, sosi­aa­li­ti­lat, ran­ta­te­ras­si sekä istu­ma­pai­kat noin 60 hen­ki­löl­le. Raken­nuk­seen tulee valo­kui­tu var­mis­ta­maan tie­to­lii­ken­neyh­tey­det. Kai­ken kaik­ki­aan Pömi­läs­sä voi­daan tule­vai­suu­des­sa jär­jes­tää iso­ja­kin tilai­suuk­sia. Laa­jen­nus usko­taan saa­ta­van käyt­tö­kun­toon ennen hel­mi­kuus­sa 2023 jär­jes­tet­tä­viä kak­si­päi­väi­siä poro­kil­pai­lu­ja. Raken­nus on koko­naan val­mis syk­syl­lä 2023.

Info:

• Pus­ku­ri­lai­na tar­koit­taa täs­sä tapauk­ses­sa kun­nan myön­tä­mää koro­ton­ta lai­naa, jota myön­ne­tään yhdis­tyk­sil­le eri­lais­ten yleis­hyö­dyl­lis­ten hank­kei­den toteutukseen.

• Pus­ku­ri­lai­nan saan­ti kun­nal­ta on edel­lyt­tä­nyt, että yhdis­tys on hake­nut ja saa­nut tukea kysei­seen hank­kee­seen Oulun Seu­dun Leaderilta.

• Pus­ku­ri­lai­nan mää­rä on yleen­sä ollut mak­si­mis­saan Lea­de­ril­ta saa­dun tuen osuus. Yhdis­tys on mak­sa­nut lai­nan takai­sin kun­nal­le, kun on saa­nut Lea­der-ryh­mäl­tä tuen osuu­den hank­keen toteu­tuk­sen jälkeen.