Muis­ti­sai­rai­den lähei­sil­le tar­jol­la ravit­se­musoh­jaus­ta –Iis­sä aloit­taa mies­ten ruuanlaittoryhmä

Ravitsemusasiantuntija Ella Palukka (vas.) ja Muistiasiantuntija Miia Kammonen kertovat, että muistisairaille ja heidän läheisilleen suunnatuista ruuanlaittoryhmistä on saatu hyviä kokemuksia.Ravitsemusasiantuntija Ella Palukka (vas.) ja Muistiasiantuntija Miia Kammonen kertovat, että muistisairaille ja heidän läheisilleen suunnatuista ruuanlaittoryhmistä on saatu hyviä kokemuksia.

Ravin­nol­la on suu­ri mer­ki­tys muis­ti­sai­rai­den hyvin­voin­tiin ja toi­min­ta­ky­vyn säi­ly­mi­seen. Oulun Seu­dun Muis­tiyh­dis­tyk­sen Muis­ti ja Ruo­ka ‑han­ke (MuRu) tar­jo­aa muis­ti­per­heil­le opas­tus­ta ravit­se­mus­asiois­sa. Hank­keen myö­tä alkaa Iis­sä elo­kuus­sa ruu­an­lait­to­ryh­mä muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­nei­den mies­puo­li­soil­le. Sosi­aa­li- ja ter­veys­jär­jes­tö­jen avus­tus­kes­kuk­sen (STEA) rahoit­ta­man hank­keen tavoit­tee­na on lisä­tä muis­ti­sai­rai­den ja hei­dän läheis­ten­sä ymmär­rys­tä ravit­se­muk­sen mer­ki­tyk­ses­tä hyvin­voin­tiin ja toi­min­ta­ky­kyyn yksi­löl­li­sen ohjauk­sen sekä toi­min­nal­lis­ten vertaisryhmien… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus