Poh­jois-Poh­jan­maan Ely-kes­kus puol­taa lupaa Vii­ni­vaa­ran veden­han­kin­nal­le

Viinivaaran ja Kälväsvaaran lähteiden virtaamat ovat laskeneet kuivan kesän seurauksena hyvin alhaisiksi. Samoin Nuorittajoen virtaama on todella pieni. Oulun vesihankkeen vastustajat kummastelevat sitä, miten kaupunki jatkaa hanketta, jolla on heikentäviä vaikutuksia alueen luontoon. Myös eri viranomaiset ovat lausunnoissaan eri mielisiä hankkeen toteuttamiskelpoisuudesta.

AVI on pyy­tä­nyt lausun­non Oulun kau­pun­gin poh­ja­ve­si­hank­kees­ta myös Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sel­ta, joka kesä­kuus­sa 2018 anta­mas­saan lausun­nos­sa puol­taa val­mis­te­lu­lu­paa hank­keel­le. Lausun­nos­saan ELY-kes­kus koros­taa vesi­huol­toin­ves­toin­nin tär­keyt­tä ja pit­kä­ai­kai­suut­ta. Var­si­nais-Suo­men ELY kes­kus antoi kesäl­lä 2017 lausun­ton­sa hank­keen Natu­ra-arvioin­nis­ta. Täl­löin se tote­si, että mah­dol­li­sia mer­kit­tä­viä vai­ku­tuk­sia alu­een luon­nol­le ei voi­da sul­kea pois, joten vede­no­tol­le ei tule myön­tää lupaa ennen luon­non­suo­je­lu­lain mukais­ta val­tio­neu­vos­ton käsit­te­lyä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus