“Paras­ta on kun saa poris­ta ja näh­dä tut­tu­ja” – Punai­sen Ris­tin vapaa­eh­toi­set jär­jes­ti­vät Päi­vö­län asuk­kail­le ystä­vän­päi­vä­ta­pah­tu­man

Airi Isola, Eero Haurinen, Reijo Kesti ja Aino Parkkinen vaihtoivat kuulumisia Ylikiimingin Punaisen Ristin ystävänpäivävierailulla Päivöläkodissa.

Punai­sen Ris­tin Yli­kii­min­gin osas­to on jo usean vuo­den ajan jär­jes­tä­nyt vie­rai­lun Päi­vö­lä­ko­tiin ystä­vän­päi­vän mer­keis­sä. Päi­vö­län asu­kas Eero Hau­ri­nen on ilah­tu­nut, kun aina sil­loin täl­löin nykyi­ses­sä asuin­pai­kas­sa jär­jes­te­tään eri­lais­ta ohjel­maa.

– Tääl­lä Päi­vö­läs­sä on hyvä olla ja asua. On tilaa kul­kea ja asun­to on muka­va. Täs­sä tapah­tu­mas­sa on paras­ta se, kun saa poris­ta ja näh­dä tut­tu­ja, Hau­ri­nen kom­men­toi.

Päi­vö­lä­ko­din piha­maal­la pää­si rap­sut­te­le­maan hevos­ta ja ponia. Myös hevos­kyy­tiin pari­reel­lä tar­jot­tiin mah­dol­li­suus.

– Minä en viit­si läh­teä ulos. On sitä hevos­ten kans­sa aika­naan saa­nut ihan tar­peek­si taku­ta, Hau­ki­pu­taal­la syn­ty­nyt ja sota­lap­se­na Tans­kas­sa ollut Hau­ri­nen tuu­ma­si.

Yli­kii­min­ki­läi­set Sii­ri Suor­sa ja Kat­ri Poh­jo­la taput­te­li­vat Punai­sen Ris­tin ystä­vän­päi­vä­vie­rai­lul­la Päi­vö­lä­ko­dis­sa Pet­te­ri Jun­nik­ka­lan suo­men­he­vos­ta Lorea.

– Koto­na meil­lä oli aina hevo­sia ja olin kova tyt­tö nii­tä aja­maan, Suor­sa muis­te­li.

Loren tar­joa­man reki­kyy­ti Ukko­lan talon pari­rees­sä kel­pa­si hyvin Päi­vö­län asuk­kail­le, jot­ka innos­tui­vat lau­le­le­maan hevo­sen kyy­dis­sä tal­vi­sia lau­lu­ja.

Tal­vi­ta­pah­tu­mas­sa muun muas­sa her­ku­tel­tiin kak­ku­kah­vit, lau­let­tiin yhdes­sä, rap­su­tel­tiin koi­raa ja nau­tit­tiin hie­ron­nas­ta sekä hyväs­tä seu­ras­ta.

Punai­sen Ris­tin Tii­na Park­ki­nen oli tul­lut Päi­vö­lään koi­ran­sa Jäpän kans­sa, joka hei­lut­ti hän­tään­sä ystä­väl­li­ses­ti kai­kil­le tapah­tu­man osal­lis­tu­jil­le.

Yli­kii­min­gin Punai­sen Ris­tin osas­ton Tii­na Park­ki­nen ker­toi, että ystä­vän­päi­vä­vie­rai­lun lisäk­si he jär­jes­tä­vät Päi­vö­läs­sä tapah­tu­man vuo­sit­tain syk­syl­lä­kin. Lisäk­si osas­to pitää Yli­kii­min­gis­sä muun muas­sa ker­hoa ikäih­mi­sil­le. Punai­sen Ris­tin vapaa­eh­toi­set toi­mi­vat apu­na Päi­vö­län asuk­kail­le, jos he tar­vit­se­vat saat­ta­ja-apua.

– Olen ollut kave­ri­na muis­ti­sai­raal­la hen­ki­löl­lä muun muas­sa ham­mas­lää­kä­ri­käyn­nil­lä ja avo­hoi­to­ta­los­sa käy­mäs­sä. Läh­din mukaan saat­ta­ja­pal­ve­luun, kun tuol­la ker­hos­sa kysyt­tiin kiin­nos­tai­si­ko aut­taa, ker­too Lee­na Aina­li.

Punai­sen Ris­tin väki ei Yli­kii­min­gis­sä ole ainoa, joka vie­rai­lee Päi­vö­läs­sä. Myös muun muas­sa elä­ke­läis­ten, seu­ra­kun­nan ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sen poruk­kaa käy lau­lat­ta­mas­sa tai vaik­ka­pa pitä­mäs­sä har­taus­het­keä van­huk­sil­le.

– Otam­me vie­rai­li­joi­ta oikein mie­lel­läm­me vas­taan. Enem­män­kin sai­si tääl­lä väkeä käy­dä, sil­lä se piris­tää arkea kum­mas­ti, sanoo Päi­vö­lä­ko­din hoi­ta­ja Airi Iso­la ja kiit­te­lee myös nii­tä yksi­tyi­siä ihmi­siä, jot­ka käy­vät pitä­mäs­sä van­huk­sil­le seu­raa.