Onnel­li­suu­den moni­nai­suus viih­dyt­tää Yli­kii­min­gis­sä

Ohjelmallinen ilta onnesta lauluin ja sketsein -ohjelman lopussa saadaan tutustua Onnelliset omalla tavallaan kerho ry:n jäsenten kokoukseen, jossa mukana näyttelijöinä ovat Terttu Heikkinen, Janne Hiltunen, Mikko Vimpari ja Jorma Rokosa. Onnellisuuden laaja-alaisuuden kirjo hauskuuttaa Vesaisenlinnalla TervasTiima-viikon lopulla.

Yli­kii­min­gis­sä saa­daan jäl­leen naut­tia nau­ru­her­mo­ja kut­kut­ta­vis­ta sket­seis­tä yli­kii­min­ki­läis­ten har­ras­te­li­ja­näyt­te­li­jöi­den toi­mes­ta, kun ohjel­mal­li­nen ilta onnes­ta lau­luin ja sket­sein astuu näyt­tä­möl­le Vesai­sen­lin­nal­la. Kah­te­na edel­lis­vuon­na esi­te­tyt ohjel­mal­li­set illat ovat saa­neet suu­ren suo­sion, min­kä innoit­ta­ma­na Yli­kii­min­gin Musiik­kiyh­dis­tys jat­kaa kai­vat­tua näy­tel­mä­toi­min­taa tänä­kin vuon­na.

Näyt­te­li­jä­ryh­mäs­sä ovat Tert­tu Heik­ki­nen, Jan­ne Hil­tu­nen, Jor­ma Roko­sa ja Mik­ko Vim­pa­ri. Sket­sien lomas­sa kuul­laan Iha­nas­ti Rem­pal­laan -lau­lu­ryh­mää hanu­ris­ti Tero Vilp­po­lan säes­tyk­sel­lä. Luvas­sa on myös yhteis­lau­lua. Esi­tyk­sen juon­ta­ja­na toi­mii Sirk­ka Kal­lio, joka on ollut muu­ten­kin näyt­te­li­jä­ryh­män suu­re­na apu­na.

– Meil­lä on lau­lu­ryh­mäs­sä 14 lau­la­jaa. Me aina musii­kil­la täy­den­näm­me esi­tys­tä. Suu­rin osa lau­luis­ta on kai­kil­le tut­tu­ja kuten Kot­kan poi­kii ilman sii­pii, Yli­kii­min­gin Musiik­kiyh­dis­tys ry:n puheen­joh­ta­ja Mat­ti Hil­tu­nen ker­too.

Sket­sien käsi­kir­joit­ta­ja­na on toi­mi­nut Mik­ko Vim­pa­ri, joka ker­too, että sket­sien aihee­na on täl­lä ker­taa onnes­ta puhu­mi­nen ja esit­tä­mi­nen.

– Miten onni voi­daan mää­rit­tää? Yksi­lö­ta­sol­la onni on hyvin moni­nai­nen. Joku tyk­kää olla köy­hä ja joku rikas, ja molem­mat ovat onnel­li­sia. Toi­sel­le riit­tää hyvä ter­veys, ja toi­sel­le vaik­ka­pa lap­sen­lap­set. Onni on sel­lai­nen, että sitä ei voi­da abso­luut­ti­ses­ti mää­rit­tää, mut­ta yksi­lö voi mää­rit­tää itsel­leen sen tun­teen sii­tä, mil­loin hän on onnel­li­nen, käsi­kir­joit­ta­ja Mik­ko Vim­pa­ri kiteyt­tää.

Sket­seis­sä lähes­ty­tään onnea mones­ta eri tee­mas­ta. Punai­se­na lan­ka­na onkin näyt­te­li­jöi­den mukaan onnel­li­suu­den käsit­teen moni­nais­ta­mi­nen. Hah­mo­ja on pal­jon eri­lai­sia ja jou­kos­sa voi olla tut­tu­ja­kin hah­mo­ja. Mukaan sket­sei­hin ovat pääs­seet muun muas­sa per­he- ja sek­su­aa­li­te­ra­peut­ti­kin.

– Meil­lä­hän on täs­sä oikeas­taan kol­me mus­ket­ti­so­tu­ria ja D’Artagnan. Yksi kaik­kien ja kaik­ki yhden puo­les­ta. Se on yksi onnen tae. Se on myös yhtei­söl­li­syy­den peri­aa­te nume­ro yksi, Mik­ko Vim­pa­ri tote­aa.

Sket­seis­sä lii­ku­taan aika lail­la täs­sä ajas­sa, mut­ta ollaan näyt­te­li­jöi­den mukaan hie­man enem­män maa­seu­tu­väes­tön puo­lel­la. Käsi­kir­joit­ta­ja huo­maut­taa, että voi­ma­sa­no­ja ei sket­seis­sä vil­jel­lä.

– Alus­sa on per­he­kes­kei­sem­pää ja sit­ten siir­ry­tään yksi­tyis­koh­tai­sem­piin onnen etsin­töi­hin, kuten kesä­mök­ki­tont­ti voi tuo­da jol­le­kin onnen. Niin ja Napa­kymp­pi­hän tääl­lä on myös, Vim­pa­ri vink­kaa.

Pie­ni mais­tiai­nen haus­kois­ta sket­seis­tä saa­daan jo Juo­pu­lin 30-vuo­tis­juh­la­ra­veis­sa lau­an­tai­na. Var­si­nai­set esi­tyk­set ovat Ter­vas­Tii­ma-vii­kol­la Vesai­sen­lin­nal­la, jon­ne näyt­te­li­jä- ja lau­lu­ryh­mä toi­vot­ta­vat väen ter­ve­tul­leek­si kat­so­maan onnel­li­suu­den moni­nai­suut­ta.

– Jos joku tulee tän­ne vähän suu­pie­let alas­päin, niin jos hän läh­tee tääl­tä edes pie­nen pie­ni hymyn­ka­re kas­voil­la, niin me olem­me onnis­tu­neet, Jan­ne Hil­tu­nen tuu­maa, mihin muut näyt­te­li­jät yhty­vät.

Näy­tök­set ovat Vesai­sen­lin­nal­la per­jan­tai­na 5. hei­nä­kuu­ta kel­lo 18 ja sun­nun­tai­na 7. hei­nä­kuu­ta kel­lo 16. Ohjel­man kes­to on noin kak­si tun­tia sisäl­täen kah­vi­tauon.