Avoi­met puu­tar­hat kut­su­vat vie­rai­lul­le

Eeva ja Erkki Pöyskö toivottavat Jonttu-koiran kanssa vieraat tervetulleiksi Rantapirttiin Avoimet Puutarhat -teemapäivänä sunnuntaina kello 12 alkaen.

Val­ta­kun­nal­li­nen Avoi­met Puu­tar­hat -tee­ma­päi­vä jär­jes­te­tään tule­va­na sun­nun­tai­na kah­dek­sat­ta ker­taa. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta mukaan puu­tar­ho­jen avoi­mien ovien päi­vään ovat ilmoit­tau­tu­neet Pik­ku Aino­la Jää­lis­sä ja Ran­ta­pirt­ti Yli­kii­min­gin Nuo­rit­tal­la.

Ran­ta­pirt­ti on muka­na tapah­tu­mas­sa nyt kol­mat­ta ker­taa. Eeva ja Erk­ki Pöys­kön his­to­rial­li­nen piha­pii­ri Nuo­rit­ta­joen tör­mäl­lä kät­kee sisään­sä mie­len­kiin­toi­sia yksi­tyis­koh­tia. Pihaan joh­ta­va hiek­ka­tie, van­hat raken­nuk­set, vir­taa­va vesi sekä kau­nis ja rak­kau­del­la hoi­det­tu piha-alue luo­vat oman ainut­laa­tui­sen maa­il­man­sa. Alu­eel­ta löy­tyy pal­jon ihas­tel­ta­vaa sekä vink­ke­jä omaan puu­tar­haan. Ran­ta­pirt­ti menes­tyi hyvin myös Suo­men Kau­nein piha -ohjel­mas­sa muu­ta­ma vuo­si sit­ten.

– Var­mas­ti tämä paik­ka on teh­nyt sen, että olen alka­nut har­ras­ta­maan puu­tar­han hoi­toa, ja onhan tämä työl­le hyvää vas­ta­pai­noa. Puu­tar­han hoi­to on muka­vaa hom­maa, Eeva poh­tii.

Ran­ta­pir­tin pihal­la juok­sen­te­lee koi­ra ja kano­ja, joi­den tou­hu­ja on muka­va kat­sel­la. Piha­maal­la on monia raken­nuk­sia kuten maa­kel­la­ri, kana­la ja savusau­na. Puu­tar­has­sa, raken­nus­ten sei­nus­toil­la ja sisä­ti­lois­sa on koris­tee­na monen­lai­sia van­ho­ja esi­nei­tä.

– Ideoi­ta tulee aina pik­ku­hil­jaa mie­leen ja joi­tain ideoi­ta olen netis­tä­kin hok­san­nut. Esi­neil­lä saa vivah­det­ta puu­tar­haan ja kun lait­te­lee vähän eri suun­taan kas­va­maan laje­ja, niin sekin tuo vaih­te­lua, Eeva tote­aa.

– Romu­la­voil­ta löy­tyy mones­ti mie­len­kiin­toi­sia jut­tu­ja. Uusin han­kin­ta on armei­jan hak­ku SA-kau­pas­ta, Erk­ki jat­kaa.

Ran­ta­pir­tin piha­maal­ta löy­tyy kat­sel­ta­vaa myös koneis­ta kiin­nos­tu­neil­le, sil­lä Erkin aar­teis­tos­ta löy­tyy muun muas­sa pui­ma­ko­ne, vesi­pump­pu ja kol­me trak­to­ria, jois­ta uusin tuli pihaan juhan­nuk­se­na. Saat­taa­pa alu­eel­la kum­mi­tel­la­kin.

– Vii­me ker­ral­la me mies­ten kans­sa kier­rel­tiin ja katel­tiin konei­ta ja paik­ko­ja. Moni halusi tutus­tua myös aurin­koe­ner­gi­aan, Erk­ki ker­too aiem­pien avoi­mien ovien päi­vien koke­muk­sis­taan.

Eeval­la ja Erkil­lä on pal­jon ker­rot­ta­vaa piha­pii­rin kas­veis­ta, esi­neis­tä sekä raken­nus­ten ja alu­een his­to­rias­ta.

– Ran­ta­pir­tin tila on ollut Pöys­kön suvun hal­lus­sa vuo­des­ta 1646 läh­tien, Erk­ki ker­too.

Eeval­la ja Erkil­lä on koko ajan jotain uut­ta vireil­lä. He ker­to­vat, miten esi­mer­kik­si van­ha syree­ni­pen­sas otet­tiin vii­me syk­sy­nä pois ja miten nyt kun­nos­te­taan nave­tan kat­toa ja kana­laa. Piha­pii­rin uusin raken­nus on suo­la-ait­ta, jos­sa avoi­mien ovien päi­vä­nä tar­jo­taan kah­vit Nuo­rit­ta­joen tör­mäl­lä.

– Tämä on nyt mei­dän uusi kesä­mök­ki, Eeva tuu­maa ja hih­kai­see samal­la, että ensim­mäi­nen idä­nu­nik­ko on avan­nut kuk­kan­sa savusau­nan kupeel­la.

Eevan kas­vi- ja kuk­ka­maa-aitauk­ses­sa on kas­va­mas­sa muun muas­sa olii­vi­puu, par­sa­kaa­lia ja maa-arti­sok­kaa. Eeva tote­aa, että kas­vu­kausi ei ole vie­lä Ete­lä-Suo­men tasol­la, mut­ta jotain kui­ten­kin on. Aitauk­ses­sa voi tutus­tua myös Bio­la­nin Kas­te­lual­las ja Yrt­ti­maa -yhdis­tel­mään, joka on oiva kek­sin­tö esi­mer­kik­si par­ve­ke­kas­vat­ta­jal­le. Kas­vi- ja kuk­ka­maa-alue on huo­lel­la hoi­det­tu. Erk­ki nau­rah­taa, että Eeva on pääl­lään kas­vi­maal­la, min­kä vuok­si maal­la ei rik­ka­ruo­ho­ja näy.

– Minä haraan haral­la tätä aina vähin­tään ker­ran vii­kos­sa, niin rik­ka­ruo­ho­ja ei tule, Eeva lisää.

Mar­ja­pen­sai­den luo­na on kas­vi­huo­ne, joka raken­net­tiin pihaan vuon­na 2003. Sama­na kesä­nä kas­vi­huo­nee­seen lai­tet­tiin myös vil­li­vii­ni­kyn­nös.

– Tääl­lä kas­vi­huo­nees­sa voi sateel­la käy­dä vaik­ka otta­mas­sa luku­het­ket tai surf­fail­la netis­sä. Kevääl­lä tuli rae­kuu­ro, niin tulin tän­ne sil­tä suo­jaan. Sade ropi­si sil­loin aivan hull­lu­na kat­toon, Eeva nau­rah­taa ja tote­aa samal­la, että vie­rei­sen puun lin­nun­pön­tös­sä on asu­kas.

– Jont­tu käy aina taka­ja­loil­la sei­so­mas­sa puu­ta vas­ten ja seu­raa­mas­sa, mitä ylem­pä­nä ole­vas­sa pön­tös­sä tapah­tuu, Erk­ki ker­too per­heen koi­ras­ta.

Luon­non­kau­nis ja idyl­li­nen piha­pii­ri on kuin oma maa­il­man­sa suo­jas­sa maa­il­man mels­keel­tä. Nuo­rit­ta­jo­kea on rau­hoit­ta­va istah­taa kat­se­le­maan, vaik­ka lai­tu­rin pen­keil­tä. Eeva ja Erk­ki tuu­maa­vat, että hei­dän puu­tar­has­taan on han­ka­la nime­tä yhtä paras­ta koh­taa.

– Kyl­lä minä pal­jon olen tuol­la aida­tul­la alu­eel­la, mitä kas­vi­maak­si sano­taan, vaik­ka onhan se pal­jon muu­ta­kin. Tääl­lä on vähän, että mihin vain menet­kin, niin on iha­nia paik­ko­ja, jois­sa viih­tyy, Eeva tuu­maa onnel­li­si­na Erk­kiin kat­soen tuvan edus­tal­la.

Pik­ku Aino­las­sa ja Ran­ta­pir­tis­sä ovet ovat avoin­na vie­rail­le sun­nun­tai­na 7.7.2019 kel­lo 12–17. Lisä­tie­to­ja Avoi­met Puu­tar­hat -tee­ma­päi­väs­tä ja koh­teis­ta löy­tyy osoit­tees­ta: https://www.avoimetpuutarhat.fi/