Hau­Pa nujer­si Kemi City FC:n

Mikko Suomela osoittautui vaikeaksi pysäytettäväksi kemiläispuolustukselle.

Hau­Pan mies­ten edus­tus­jouk­kue venyt­ti voit­to­put­ken­sa jo vii­teen Poh­jois-Suo­men Kol­mo­ses­sa. Ennen kes­ki­vii­kon otte­lua ilman tap­pioi­ta ollut Kemi City FC jou­tui tai­pu­maan kes­kus­ken­täl­lä sel­vin 3–0 luke­min.

Hau­Pa ei oli­si voi­nut otte­luun juu­ri parem­paa alkua toi­voa, kun avaus­maa­li kir­jat­tiin isän­nil­le jo kol­man­nel­la minuu­til­la. Tane­li Koho­nen teki vasem­mal­la lai­dal­la omat kie­mu­ran­sa ja lopul­ta tai­dok­kaan kes­ki­tyk­sen pus­ki taka­tol­pal­ta Eetu Vil­mu­nen vas­tus­ta­mat­to­mas­ti maa­liin.

Otte­lu jat­kui mel­ko tasai­sis­sa mer­keis­sä, molem­pien pyr­kies­sä hyök­kää­mään kont­rol­loi­dus­ti. Hau­Pan hyök­käyk­set oli­vat vaa­ral­li­sem­pia, mut­ta vie­rai­li­jat pys­tyi­vät aiheut­ta­maan pai­net­ta eri­kois­ti­lan­teil­la. Lopul­ta eri­kois­ti­lan­ne­maa­lin teki kui­ten­kin koti­jouk­kue, kun Mik­ko Suo­me­lan kes­ki­tyk­sen pus­ki maa­liin Miik­ka Pal­dan 10 minuut­tia ennen tau­koa. Ensim­mäi­sel­lä puo­lia­jal­la Hau­Pal­la oli vie­lä useam­pi lois­ta­va maa­li­paik­ka lisä­tä joh­to­aan, mut­ta tau­ko­tu­lok­sek­si jäi 2–0.

Kont­rol­li säi­lyi lop­pu­vi­hel­lyk­seen saak­ka

Toi­sen puo­lia­jan alus­sa vie­rai­li­jat pyr­ki­vät lisää­mään pai­net­ta Hau­Pan puo­lus­tuk­seen ja siten pakot­ta­maan huo­noi­hin rat­kai­sui­hin. Har­ri Kar­vo­sen ja Alek­si Autio­nie­men joh­dol­la puo­lus­tus­lin­ja suo­riu­tui kui­ten­kin tilan­teis­ta lois­ta­vas­ti ja lin­jan ylä­puo­lel­la var­sin­kin Miik­ka Pal­dan tun­tui ole­van aina vas­tus­ta­jaa aske­leen edel­lä.

Otte­lun rat­kai­su syn­tyi 71. minuu­til­la. Hau­Pa pela­si hyök­käys­pään sivu­ra­ja­hei­ton hie­nos­ti Mik­ko Suo­me­lal­le, joka kul­jet­ti pal­lon tai­dok­kaas­ti suo­ja­ten 16-alu­een rajal­le. Lopul­ta “Sumen” pie­nen siir­ron tykit­ti ala­kul­maan Jes­se Kil­pe­läi­nen.

Otte­lun vii­mei­set minuu­tit nou­dat­ti­vat koko puo­lia­jan kaa­vaa, mut­ta paras terä kemi­läis­ten pelis­tä kato­si vii­meis­tään kol­man­teen maa­liin, eikä Hau­Pan voit­to ollut enää uhat­tu­na.

Voit­to vah­vis­ti Hau­Pan ase­mia Kol­mo­sen kär­ki­ka­hi­nois­sa. Kevät­kier­ros ete­ni nousu­joh­tei­se­na, kun avausot­te­lun tap­pion ja kah­den tasa­pe­lin jäl­keen tilil­le tuli pelk­kiä voit­to­ja. Ennen tau­koa Hau­Pa koh­taa sun­nun­tai­na kes­kus­ken­täl­lä rova­nie­me­läi­sen RoPon. Kau­den aiem­pi koh­taa­mi­nen päät­tyi 1–1 tasa­pe­liin. Otte­lu alkaa kel­lo 14.