Nyt halu­taan saa­da pai­kal­lis­ten mie­li­pi­tei­tä peura-aidasta

Esiselvitysvaiheessa oleva peura-aita ehkäisisi poron ja metsäpeuran risteytymistä Pohjois-Pohjanmaalla. Kuvassa peuraestesilta. Siltojen toiminta perustuu siihen, että sorkkaeläimet eivät mielellään lähde ylittämään liukkaita putkirakenteita, joiden alla on tyhjä tila. (Kuva: Pekka Kilpeläinen)Esiselvitysvaiheessa oleva peura-aita ehkäisisi poron ja metsäpeuran risteytymistä Pohjois-Pohjanmaalla. Kuvassa peuraestesilta. Siltojen toiminta perustuu siihen, että sorkkaeläimet eivät mielellään lähde ylittämään liukkaita putkirakenteita, joiden alla on tyhjä tila. (Kuva: Pekka Kilpeläinen)

Met­sä­peu­ran peri­mää voi­tai­siin tur­va­ta peu­ra-aidal­la. Aita ehkäi­si­si poron ja met­sä­peu­ran ris­tey­ty­mis­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la. Met­sä­hal­li­tus arvioi mah­dol­li­sen aidan sosi­aa­li­sia vai­ku­tuk­sia esi­sel­vi­tyk­ses­sä. Pai­kal­li­set voi­vat nyt osal­lis­tua esi­sel­vi­tyk­seen ja ker­toa mie­li­pi­teen­sä verkkokyselyssä.

Suo­men­se­län met­sä­peu­ra­kan­ta on levit­täy­ty­nyt Oulu­jär­ven län­si­puo­lel­ta koh­ti poron­hoi­toa­luet­ta. Alku­pe­räi­seen lajis­toom­me kuu­lu­van met­sä­peu­ran peri­mää suo­jel­laan estä­mäl­lä sen ris­tey­ty­mi­nen poron kans­sa. Kai­nuus­sa met­sä­peu­ro­ja ja poro­ja erot­taa poron­hoi­toa­lu­een rajal­la kul­ke­va peu­ra-aita, ja sel­lai­nen voi­si pitää ala­la­jit eril­lään myös Pohjois-Pohjanmaalla.

Met­sä­hal­li­tus tekee esi­sel­vi­tys­tä mah­dol­li­ses­ta aidas­ta poron­hoi­toa­lu­een ete­lä­ra­jan tun­tu­mas­sa, Puo­lan­gan, Uta­jär­ven, Vaa­lan, Muhok­sen ja Oulun kun­nis­sa. Oulus­sa aita kul­ki­si Yli­kii­min­gin alu­eel­la. Pää­tök­sen aidan raken­ta­mi­ses­ta tekee maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö. Esi­sel­vi­tyk­ses­sä huo­mioi­daan aidan eko­lo­gi­set ja sosi­aa­li­set vai­ku­tuk­set. Sosi­aa­lis­ten vai­ku­tus­ten arvioin­ti on kolmiosainen.

– Ensim­mäi­ses­sä osas­sa haas­ta­tel­tiin esi­sel­vi­ty­sa­lu­eel­la toi­mi­vien eri taho­jen edus­ta­jia, ja haas­tat­te­lut jat­ku­vat edel­leen Kai­nuus­sa kes­kit­tyen koke­muk­siin Kai­nuun peu­ra-aidas­ta, esi­sel­vi­tys­tä koor­di­noi­va suun­nit­te­li­ja Lau­ra Puik­ko­nen Met­sä­hal­li­tuk­ses­ta kertoo.

– Esi­sel­vi­ty­sa­lu­een haas­tat­te­luis­sa mah­dol­li­nen aita näh­tiin toi­saal­ta tar­peel­li­se­na rat­kai­su­na ris­tey­mien ehkäi­syyn, mut­ta huo­le­nai­hei­na nousi­vat esil­le aidan sijoit­ta­mi­seen ja yksi­tyis­mail­la kul­kuun liit­ty­vät kysy­myk­set, Puik­ko­nen jatkaa.

Sosi­aa­lis­ten vai­ku­tus­ten arvioin­nin toi­nen osa on verk­ko­ky­se­ly, joka on auki 15.7.2021 saak­ka. Kyse­lyl­lä kar­toi­te­taan mah­dol­li­sen aidan vai­ku­tuk­sia pai­kal­li­sil­le sekä sitä, mis­sä aidas­ta oli­si eni­ten hait­taa tai hyö­tyä. Kyse­lyyn toi­vo­taan vas­tauk­sia kai­kil­ta esi­sel­vi­ty­sa­lu­eel­la liik­ku­vil­ta hen­ki­löil­tä. Kyse­lyyn pää­see vas­taa­maan tääl­lä: www.suomenpeura.fi/kysely .

Kyse­ly­vas­tauk­sia käy­te­tään sosi­aa­lis­ten vai­ku­tus­ten arvioin­nin kol­man­nes­sa osas­sa jär­jes­tet­tä­vien työ­pa­jo­jen suun­nit­te­lus­sa ja esi­sel­vi­tyk­sen lop­pu­ra­por­tis­sa, joka jul­kais­taan alku­tal­ves­ta 2022. Esi­sel­vi­tyk­sen ete­ne­mi­ses­tä ker­ro­taan osoit­tees­sa www.suomenpeura.fi/esiselvitys .

Mikä­li et pys­ty vas­taa­maan kyse­lyyn inter­ne­tis­sä, voit olla yhtey­des­sä esi­sel­vi­tyk­sen suun­nit­te­li­ja Lau­ra Puik­ko­seen puhe­li­mit­se tai vies­til­lä nume­roon 0405592063 14.–18.6. tai 12.–15.7. Met­sä­hal­li­tus kerää tie­toa verk­ko­ky­se­lyn tavoit­ta­vuu­des­ta ja voi tar­jo­ta vaih­toeh­toi­sen kyse­lyn alueil­le, joil­la sil­le on suu­ri kysyntä.