Nui­ja­mie­het pal­kit­si menes­ty­nei­tä urheilijoitaan

Ylikiimingin Nuijamiesten kauden päätöstilaisuudessa palkittuja urheilijoita ja toimijoita yhteiskuvassa Vesaisenlinnalla: vuoden vetäjä Ilkka Madetoja (vas.), Tomi Madetoja, Aati Niskasaari, Suomen Suunnistusliiton hopeisen ansiomerkin saanut Toivo Pelkonen, Kaisa Vimpari, Juho Alatalo, Topi Alatalo ja seuran puheenjohtaja Veikko Jokikokko (takana).

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mie­het ry pal­kit­si vuon­na 2023 menes­ty­nei­tä urhei­li­joi­taan seu­ran pää­tös­ti­lai­suu­des­sa Vesai­sen­lin­nal­la. Seu­ran puheen­joh­ta­ja Veik­ko Joki­kok­ko ava­si tilai­suu­den ja jakoi muis­to­pal­kin­not ansioi­tu­neil­le urheilijoille.

Nui­ja­mies­ten vuo­den nuo­ri urhei­li­ja on Art­tu Kum­ma­la, joka on urhei­lun todel­li­nen monio­saa­ja. Len­to­pal­los­sa Art­tu oli voit­ta­mas­sa muun muas­sa alue­jouk­kuei­den SM-hope­aa ja ylei­sur­hei­lu­puo­lel­la hän voit­ti pii­rin­mes­ta­ruus­ki­sois­sa kul­taa 2 000 met­rin juok­sus­sa ja hope­aa 800 met­ril­lä. Myös suun­nis­tus sujuu nuo­ru­kai­sel­la hienosti.

– Hyväl­tä­hän tämä tun­tuu. En osan­nut kyl­lä yhtään odot­taa täl­lais­ta tun­nus­tus­ta, 14-vuo­tias Art­tu Kum­ma­la toteaa.

Art­tu on har­ras­ta­nut eri urhei­lu­la­je­ja pie­nes­tä läh­tien. Jal­ka­pal­lon hän aloit­ti 5‑vuotiaana Oulun Työ­väen Pal­loi­li­joi­den pitä­mis­tä Yli­kii­min­gin harjoituksista.

– Olin ehkä toi­sel­la luo­kal­la, kun aloi­tin len­to­pal­lo­ker­hon. Nyt len­to­pal­lot­ree­ne­jä on nel­jä ker­taa vii­kos­sa. Len­to­pal­los­sa meil­lä on mon­ta val­men­ta­jaa. Siel­lä on esi­mer­kik­si Vim­pa­rin Pek­ka, Mäki­kan­kaan Juho, Kemp­pai­sen Ilmo ja isä Juk­ka Kum­ma­la. Juha­ni Ukon­maa­na­ho tekee minul­le har­joi­tus­oh­jel­maa. Tiis­tai­sin meil­lä on Juha­nin kans­sa juok­sut­ree­nit ja esi­mer­kik­si tors­tai­sin käyn len­kil­lä, kun ei ole len­to­pal­lot­ree­ne­jä, Art­tu kertoo.

Artun mie­les­tä urhei­lu on muka­vaa ja sii­tä tulee hyvä fii­lis. Tule­vai­suu­des­sa hänes­tä oli­si muka­va menes­tyä urheilussa.

– Nui­ja­mie­het on hyvä ja tär­keä seu­ra minul­le. Val­men­ta­jil­le iso kii­tos, kos­ka ilman hei­tä tämä ei oli­si mah­dol­lis­ta, vuo­den nuo­ri urhei­li­ja Art­tu Kum­ma­la kiittää.

Nui­ja­mie­het valit­si vuo­den vetä­jäk­si len­to­pal­lo­val­men­ta­ja Ilk­ka Made­to­jan, jol­le valin­ta tuli täy­del­li­se­nä yllätyksenä.

– Tun­tuu, että oli­si kai nii­tä ollut mui­ta­kin vetä­jiä, jot­ka oli­si tämän ansain­neet. Muka­va­han tämä tun­nus­tus on. Saa olla ylpeä, Ilk­ka Made­to­ja tuumaa.

Made­to­ja on luot­san­nut muun muas­sa Nui­ja­mies­ten E‑juniorit poh­joi­sen aluemestaruuteen.

– Sii­hen kuu­luu Lap­pi, Kai­nuu ja Poh­jois-Poh­jan­maa eli lähes puo­li Suo­mea. Jouk­ku­ees­sa meil­lä oli Vim­pa­rin Kai­sa, Nis­ka­saa­ren Aati ja Made­to­jan Tomi, jot­ka kaik­ki ovat todel­la kovia. Tavoit­tee­na on, että saa­daan jun­nut pidet­tyä lajis­sa ja että on haus­kaa ja mah­dol­li­ses­ti toi­si­vat kave­rei­ta pelaa­maan ja saa­tai­siin tai­to­ja kehi­tet­tyä ja vie­tyä lap­sia hen­ki­löi­nä ja jouk­ku­ee­na eteen­päin, Ilk­ka Made­to­ja kertoo.

Made­to­ja val­men­taa len­to­pal­loi­li­joi­ta myös Muhok­sel­la, mis­sä Ilk­ka Made­to­jan tytär Julia pelaa len­to­pal­loa C‑ikäisissä.

– Kes­ki­tän kui­ten­kin omat resurs­si­ni ene­ne­vis­sä mää­rin tän­ne Yli­kii­min­kiin. Tääl­lä on niin hyvin läh­te­nyt tämä hom­ma käyn­tiin. Olem­me saa­neet kii­tos­ta ihan Len­to­pal­lo­lii­ton­kin tasol­ta. Eihän tämä oli­si mah­dol­lis­ta ilman Vim­pa­rin Pek­kaa ja hyvää seu­raa Nui­ja­mie­hiä, joka on seu­ra­na aika pal­jon­kin mui­ta seu­ro­ja edel­lä, Made­to­ja kiittää.

Ilk­ka Made­to­jan mie­les­tä len­to­pal­los­sa paras­ta ovat peli­ka­ve­rit. Nui­ja­mie­his­sä len­to­pal­lo­har­ras­tus on suosittua.

– Maa­nan­tai­na käy tree­naa­mas­sa ne, jot­ka pelaa­vat sar­jaa. Kes­ki­viik­koi­sin on vie­lä omat tree­nit kil­pa­sar­jan pelaa­jil­le, jot­ka halua­vat kehit­tyä ja tun­tuu, että laji kiin­nos­taa. Per­jan­tai­sin meil­lä on ala­kou­lui­käi­sil­le yhtei­set tree­nit, jos­sa pyö­rii noin 30–40 las­ta, Made­to­ja kertoo.

Vuo­den vetä­jä antaa myös vin­kin huoltajille.

– Tuo­kaa lap­set Har­jun­kaa­reen per­jan­tai­sin kel­lo 17. Siel­lä on kave­rei­ta, muka­va mei­nin­ki ja per­jan­tai­sin myös tik­ka­rei­ta, Ilk­ka Made­to­ja vinkkaa.

Nui­ja­mies­ten suun­nis­tus­jaos­ton puheen­joh­ta­ja Arto Holap­pa luo­vut­ti Toi­vo Pel­ko­sel­le Suo­men Suun­nis­tus­lii­ton hopei­sen ansio­mer­kin pää­tös­ti­lai­suu­des­sa. Holap­pa kiit­te­li Pel­kos­ta kai­kes­ta sii­tä, mitä hän on Nui­ja­mies­ten ja suun­nis­tuk­sen eteen vuo­sien var­rel­la teh­nyt. Toi­vo Pel­ko­nen on toi­mi­nut aktii­vi­ses­ti ja moni­puo­li­ses­ti seu­ran toi­min­nas­sa usei­den vuo­si­kym­me­nien ajan. Pel­ko­nen on muun muas­sa toi­mi­nut pit­kään seu­ran puheen­joh­ta­ja­na, jär­jes­tä­nyt eri­lai­sia suun­nis­tus­kil­pai­lu­ja ja ‑kou­lu­ja sekä Oulu-ras­te­ja, teh­nyt suun­nis­tus­kart­to­ja, toi­mi­nut rata­mes­ta­ri­na ja suun­nis­tus­kil­pai­lui­den val­vo­ja­na sekä vas­tan­nut Nui­ja­mies­ten lavan esiin­ty­jien sopi­mi­ses­ta pit­kään. Pel­ko­nen on myös aktii­vi­nen ja menes­ty­nyt urheilija.

– Suun­nis­tus on aika vaa­ti­va laji. Kun aloit­taa suun­nis­tuk­sen, niin into voi lopah­taa sii­hen, että se tun­tuu, että minä en tätä lajia hal­lit­se­kaan. Minul­la se oli toi­sin päin. Kävin ensim­mäi­sis­sä kisois­sa ja hain yhtä ras­tia tun­nin. Minul­la jäi aina vain kai­va­maan miel­tä, että en osan­nut, niin minä läh­din aina uudes­taan ja uudes­taan. Sii­tä se tai­to alkoi sit­ten pik­ku­hil­jaa kehit­ty­mään, Toi­vo Pel­ko­nen kertoo.

Toi­vo Pel­ko­nen on naut­ti­nut Nui­ja­mie­his­sä teke­mäs­tään vapaa­eh­tois­työs­tä. Hän on koke­nut seu­ran omaksi.

– Seu­ran talous­puo­li piti hoi­taa ja lait­taa kun­toon seu­ran jäsen­ten omal­la työl­lä, jot­ta pys­tyi­sim­me rahoit­ta­maan urhei­lua ja toi­min­taa. Se on tär­kein­tä, että on saa­nut olla muka­na seu­ran toi­min­nas­sa ja kehit­tää seu­raa. Sii­tä sitä naut­tii, Toi­vo Pel­ko­nen toteaa.

Toi­vo Pel­ko­sel­le hie­noim­pa­na suun­nis­tus­me­nes­tyk­se­nä on jää­nyt mie­leen Kuusa­mon vete­raa­nien MM-suun­nis­tuk­set, jos­sa hän oli neljäs.

– Vähän yli puo­li vuot­ta MM-kiso­ja ennen minul­le oli teh­ty sydä­men ohi­tus­leik­kaus. Se tun­tui hie­nol­ta, kun pys­tyin sel­lai­seen saa­vu­tuk­seen ja sain jat­kaa har­ras­tus­ta, lukui­sia Suo­men mes­ta­ruus­mi­ta­lei­ta voit­ta­nut Toi­vo Pel­ko­nen muistelee.

Toi­vo Pel­ko­nen pitää tavoit­teis­ta ja nii­den saavuttamisesta.

– Kun suun­nis­tuk­ses­ta tuli pää­la­ji ja voi­tin ensim­mäi­sen Suo­men mes­ta­ruu­den, niin se tun­tui hyväl­tä, kos­ka se oli tavoi­te. Kun suun­nis­tus­ta on pys­ty­nyt har­ras­ta­maan tän­ne asti, niin se on muka­vaa, tote­aa jou­lu­kuus­sa 81 vuot­ta täyt­tä­vä Toi­vo Pelkonen.

Pel­ko­sel­la on ollut urhei­lu-uran aika­na pal­jon vas­toin­käy­mi­siä. Nyt hän­tä on kiusan­nut puo­li vuot­ta ikä­vä vai­va, johon ei ole löy­ty­nyt parannuskeinoa.

– Minul­la on ollut nyt vyö­ruusu puo­li vuot­ta ja näyt­tää, ettei se hel­li­tä. Kyl­lä halut­tai­si Oulu­ras­teil­le ensi kesä­nä­kin läh­teä, mut­ta ei sil­lä pys­ty nyt juok­se­maan, kun teho­kas­ta hoi­toa ei ole löy­ty­nyt, Toi­vo Pel­ko­nen har­mit­te­lee ja toi­voo, että toi­mi­va hoi­to­kei­no löytyisi.

Pal­kit­se­mis­ti­lai­suu­den jäl­keen vuo­ros­sa oli Nui­ja­mies­ten syys­ko­kous. Nui­ja­mies­ten puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa Veik­ko Joki­kok­ko.

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten pal­kit­se­mat urheilijat:
Vuo­den nuo­ri urhei­li­ja: Art­tu Kummala.
Vuo­den vetä­jä: Ilk­ka Madetoja.
Hiih­to- ja ampu­ma­hiih­to­jaos­to: Ade­lia Nikula.
Suun­nis­tus­jaos­to: Juho Ala­ta­lo ja Topi Alatalo.
Len­to­pal­lo­jaos­to: Otso Kemp­pai­nen, Tomi Made­to­ja, Aati Nis­ka­saa­ri, Jou­ka Nis­ka­saa­ri, Kai­sa Vim­pa­ri ja Lau­ri Vimpari.

Arvo­ki­sa­me­nes­ty­jät:
Mir­ka Haa­ta­ja (hiih­to­suun­nis­tus pit­kän mat­kan SM-kul­ta D50-sarjassa).
Art­tu Kum­ma­la (len­to­pal­lo alue­jouk­kuei­den SM-hopea).
Kai­sa Lai­ti­nen (hiih­to­suun­nis­tus sprin­tin SM-hopea D45-sarjassa).
Maria Lai­ti­nen (hiih­to­suun­nis­tus pit­kän mat­kan SM-hopea D45-sarjassa).
Jaak­ko Lei­no­nen (SM-kul­ta perin­tei­sen 15 km hiih­dos­sa M40-sarjassa).
Rebek­ka Naa­tus (SM-hopea mara­to­nil­la N45-sarjassa).

Toi­vo Pel­ko­nen vas­taa­not­ti Suo­men Suun­nis­tus­lii­ton hopei­sen ansio­mer­kin Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten kau­den pää­tös­ti­lai­suu­des­sa Vesaisenlinnalla.

Vuo­den nuo­ri urhei­li­ja Art­tu Kum­ma­la oli pal­kit­se­mis­tii­lai­suu­den aikaan len­to­pal­lo­pe­li­reis­sul­la Vaa­sas­sa. Pal­kin­non vas­taa­not­ti Artun äiti Hele­na Kum­ma­la. Lah­ja­kas nuo­ri urhei­li­ja Art­tu Kum­ma­la suun­nis­taa täs­sä kuvas­sa Kai­nuun Ras­ti­vii­kol­la Puo­lan­gal­la tois­sa kesänä.

Kei­jo Park­ki­nen (H55-sar­jas­sa SM-kul­taa yösuun­nis­tuk­ses­sa, SM-prons­sia suun­nis­tuk­sen pit­käl­tä mat­kal­ta ja keskimatkalta).