Nui­ja­mie­het pal­kit­si menes­ty­nei­tä urhei­li­joi­taan, Veik­ko Joki­ko­kos­ta seu­ran uusi puheen­joh­ta­ja

Ylikiimingin Nuijamiesten kauden päättäjäistilaisuudessa palkittuja urheilijoita ja toimijoita Vesaisenlinnalla.

Pir­jo Holap­pa
Yli­kii­min­ki

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten kau­den päät­tä­jäi­siä vie­tet­tiin Vesai­sen­lin­nal­la. Nui­ja­mies­ten puheen­joh­ta­ja Kei­jo Park­ki­nen piti kaut­ta muka­vas­ti onnis­tu­nee­na ja vai­he­rik­kaa­na.

– Tänä vuon­na uute­na on ollut se, että hiih­dos­sa on saa­tu nuo­ria menes­ty­jiä lisää. Sir­pa Rii­ko­lan val­men­nus ja seu­ran panos­tus on tuot­ta­nut tulos­ta. Tytöil­le tuli hiih­don perin­tei­ses­sä vies­tis­sä SM-hope­aa. Sir­pa mei­na­si, että se on ensim­mäi­nen nais­ten vies­ti­hiih­don SM-mita­li Nui­ja­mie­hil­le. Lisäk­si Emi­lia Nis­si­na­ho sai hiih­don sprin­tis­sä SM-prons­sia.

Nui­ja­mies­ten syys­ko­kouk­ses­sa seu­ran uudek­si puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin Veik­ko Joki­kok­ko. Kei­jo Park­ki­nen on toi­mi­nut puheen­joh­ta­ja­na vuo­den 2011 alus­ta läh­tien, mut­ta nyt hän luo­puu teh­tä­väs­tä oman ajan­käy­tön haas­tei­den vuok­si.

Lue lisää 8.12. Ran­ta­poh­jas­ta