Mie­li­pi­de: Vir­tu­aa­li­ju­ma­lan­pal­ve­lus myös Ylikiimingistä

Kirjoittaja toivoo, että Kiimingin seurakunta näyttäisi jumalanpalveluksia virtuaalikirkon kautta myös Ylikiimingin kauniista kirkosta. Kuva kirkosta on Taisto Vähänahon ottama, ja kuvaushetkellä hänen huomionsa kiinnitti katon lumipeitteen hauska sydän-emoji.

Nyt kun tulee pal­jon Vir­tu­aa­li­kir­kon kaut­ta noi­ta juma­lan­pal­ve­luk­sia, ja näyt­tää sil­tä, että ne ovat Kii­min­gin seu­ra­kun­nas­sa pää­asias­sa Kii­min­gin kir­kos­ta, niin minul­la oli­si toi­ve, että teh­täi­siin lähe­tyk­siä tääl­tä Yli­kii­min­gin kau­niis­ta kirkostakin.

Rakas­tam­me kirk­koam­me ja toi­voi­sim­me, että sai­sim­me sii­tä näin poik­keus­o­lois­sa­kin naut­tia. Yli-Iis­tä­kin jo oli lähe­tys, kii­tos sii­tä. Sai­sin­ko Kii­min­gin seu­ra­kun­nal­ta vas­taus­ta sii­hen, mil­loin­vir­tu­aa­li­ju­ma­lan­pal­ve­lus näh­dään Yli­kii­min­gin kirkosta?

Vir­tu­aa­li­kir­kon katselija