Päät­tä­jäl­tä: Pas­ka kaupunni

Lauri Nikula toivoo Oulun kaupungilta tekoja tietoverkkoyhteyksien rakentamiseksi.( Kuva: Reijo Koirikivi, Studio P.S.V.)

Lau­ri Nikula.

Kaik­ki tie­tä­vät tuon graf­fi­tin Oulun kes­kus­tas­sa, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti lause kuvas­taa edel­leen myös monen oulu­lai­sen koke­mus­ta koti­kau­pun­gis­taan. Saman havain­non teki myös kau­pun­gin vies­tin­tä­joh­ta­ja Mik­ko Sal­mi kier­rel­les­sään Oulun laitamia.

Oulu on laa­ja ja moni­puo­li­nen kau­pun­ki. Osa meis­tä asuu ja elää Suo­men vii­den­nek­si suu­rim­man kau­pun­gin urbaa­nis­sa kes­kus­tas­sa ja osa taas hyvin­kin har­vaan asu­tul­la maa­seu­dul­la kau­ka­na pal­ve­luis­ta. Vaa­ti­muk­set ja toi­veet mie­lek­kää­seen elä­mään voi­vat olla hyvin­kin toi­sen­lai­set eri­lai­sil­la alueil­la asu­vil­la oululaisilla.

Yhdis­ty­mi­sen jäl­keen pal­ve­lu­ja menet­tä­neil­lä alueil­la tun­ne eriar­voi­suu­des­ta nousee oikeu­te­tus­ti her­käs­ti esil­le ja sil­loin pitää olla eri­tyi­sen herk­kä­nä kau­pun­gin pää­tök­sen­teos­sa. On kai­kil­le sel­vää, että suu­rim­mat panos­tuk­set mene­vät sin­ne mis­sä on eni­ten ihmi­siä, mut­ta eivät lai­dat­kaan voi ihan mopen osil­le jäädä.

Tämän edel­lä kuva­tun vah­vas­ti ais­tien val­mis­te­lim­me val­tuus­to­kol­le­ga Suvi Hela­sen kans­sa val­tuus­toa­loit­teen, joka jätet­tiin kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­män nimis­sä. Aloit­tees­sam­me esi­tim­me, että Ouluun val­mis­tel­laan kaik­kien hal­lin­to­kun­tien yhtei­nen sil­lan­ra­ken­nus­oh­jel­ma ”Yhte­näi­nen Oulu lai­to­ja myöten”.

Ohjel­mas­sa huo­mioi­daan asuk­kai­den osal­li­suus ja nos­te­taan esiin koko laa­jan Oulun vah­vuu­det ruu­tu­kaa­vas­ta har­vaan asu­tul­le maa­seu­dul­le. Ohjel­mas­sa teh­dään kaik­kia kau­pun­gi­no­sia tutuik­si oulu­lai­sil­le ja vah­vis­te­taan koko Oulun ja oulu­lais­ten yhte­näi­syyt­tä. Ohjel­ma lisää toteu­tues­saan myös Oulun veto- ja pitovoimaa.

Lau­ri Niku­la, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, vara­kan­san­edus­ta­ja, Keskusta