Maa­seu­dun kult­tuu­ri­toi­min­taan jaos­sa kak­si mil­joo­naa euroa

Har­vaan asu­tul­le maa­seu­dul­le on tar­jol­la ennä­tys­mää­rä rahoi­tus­ta, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tukea kult­tuu­ri- ja tai­de­toi­min­taa sekä lisä­tä pai­kal­lis­ten asuk­kai­den kult­tuu­riak­tii­vi­suut­ta. Hakuai­ka on 15.2.–15.3.

Tai­teen edis­tä­mis­kes­kus (Tai­ke) on jaka­nut jo yli kak­si mil­joo­naa euroa har­vaan asu­tun maa­seu­dun tai­de- ja kult­tuu­ri­toi­min­taan. Alka­mas­sa on kol­mas haku­kier­ros ja jaos­sa lähes kah­den mil­joo­nan euron rahoi­tus­pot­ti, jota maa­seu­dun toi­mi­joi­den kan­nat­taa tavoitella.

Avus­tus­ta voi­vat hakea kaik­ki oikeus­kel­poi­set yhtei­söt kuten kun­nat ja rekis­te­röi­dyt yhdis­tyk­set. Rahoi­tuk­sen voi käyt­tää vuo­sien 2023 ja 2024 aikana.

Hank­kei­den tar­koi­tuk­se­na innos­taa maa­seu­dun asuk­kai­ta tai­teen teke­mi­seen ja koke­mi­seen sekä vah­vis­taa pai­kal­li­sia pal­ve­lui­ta. Haki­joi­ta keho­te­taan­kin ideoi­maan hank­kei­ta avoi­mes­ti oman paik­ka­kun­nan tar­pei­ta ja läh­tö­koh­tia aja­tel­len. Tai­teen edis­tä­mis­kes­kuk­sen peri­aat­tei­den mukai­ses­ti rahoi­tet­ta­vien hank­kei­den tulee työl­lis­tää ammattitaiteilijoita.

Han­ke­ra­hoi­tus on peräi­sin maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön koor­di­noi­man har­vaan asut­tu­jen aluei­den par­la­men­taa­ri­sel­ta työ­ryh­mäl­tä. Minis­te­riös­tä rahoi­tus on pää­ty­nyt Tai­teen edis­tä­mis­kes­kuk­sen jaettavaksi.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.