Loma-asun­non muut­ta­mi­nen oma­ko­ti­ta­lok­si Juo­pu­lil­la ei onnis­tu­nut

Kielteisen poikkeamispäätöksen sekä yhdyskuntalautakunnan hylkäämän valituksen perusteissa sanotaan, että Pertti Honkasen vapaa-ajanasuntokiinteistön muuttaminen vakituiseksi asunnoksi aiheuttaa yhdyskuntarakenteen hajoamista ja on Oulun yleiskaavan tavoitteiden vastaista. Honkanen sekä Juopulin kyläyhdistyksen Jussi Vimpari ja Raimo Kokkoniemi eivät ymmärrä perusteluja. Honkasen talon välittömässä läheisyydessä kuvassa vasemmalla näkyy naapuri, joka on vakituisena asuntona, myös kaavoituksessa. Honkasen talo sijaitsee Juopulin kyllä Ylikiimingissä ja se on miesten mukaan tiivis osa kyläkuvaa. (Arkisto: Teea Tunturi)

Kaa­va­mer­kin­tö­jen tul­kin­ta eri­koi­si­ne perus­te­lui­neen estää Pert­ti Hon­kas­ta asu­maan vaki­tui­ses­ti koto­naan Juo­pu­lil­la, ker­rot­tiin Ran­ta­poh­jas­sa 22.3.2018.

Hon­ka­nen asuu Yli­kii­min­gin Juo­pu­lin kyläl­lä vapaa-ajan­kiin­teis­tös­sä, jon­ne hän muut­ti edel­lis­syk­sy­nä. Hon­ka­nen haki kau­pun­gil­ta lupaa talon­sa käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muu­tok­seen, sil­lä talo sijait­see Juo­pu­lin kyläl­lä mui­den vaki­tui­sik­si asun­noik­si mer­kit­ty­jen talo­jen ja kylä­tien lähei­syy­des­sä.

Kau­pun­ki antoi kiel­tei­sen pää­tök­sen, jol­loin Hon­ka­nen teki yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nal­le oikai­su­vaa­ti­muk­sen. Se poh­ti asi­aa ja äänes­ti lopul­ta sii­tä, hyväk­sy­tään­kö vai hylä­tään­kö oikai­su­vaa­ti­mus. Lau­ta­kun­ta hyl­kä­si oikai­su­vaa­ti­muk­sen äänin 7–6. Kos­ka yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan äänet jakau­tui­vat sel­väs­ti kah­tia, ker­too se sii­tä, että kaa­va­mer­kin­nät ja lain­sää­dän­tö anta­vat mah­dol­li­suuk­sia eri­lai­sil­le tul­kin­noil­le.

Tämän jäl­keen Pert­ti Hon­ka­nen päät­ti teh­dä vali­tuk­sen hal­lin­to-oikeu­teen, mut­ta sekään ei hyväk­sy­nyt hänen teke­mään­sä vali­tus­ta.

– Hal­lin­to-oikeus kat­soi raken­nus­vi­ras­ton tul­kin­nan oikeak­si että hake­ma­ni raken­nus­lu­pa, loma-asun­non muut­ta­mi­sen vaki­tui­sek­si asun­nok­si, rik­koo uuden Oulun yleis­kaa­van mää­räyk­siä ja aiheut­taa hait­taa kaa­voi­tuk­sel­le ja aluei­den käy­tön muul­le jär­jes­tä­mi­sel­le, Hon­ka­nen ker­too.

Hän ihmet­te­lee suu­res­ti, että samaan aikaan Oulun raken­nus­vi­ras­to hyväk­syi Juo­pu­lin­jär­ven ran­nal­le uuden oma­ko­ti­ta­lon raken­nus­lu­van.

– En kui­ten­kaan jak­sa enää jat­kaa tämän asian pui­mis­ta oikeus­as­teis­sa, Hon­ka­nen tote­aa.