Kau­pun­ki ei käyn­nis­tä Sar­vi­se­län tuu­li­voi­ma-alu­een kaavoitusta

Oulun kau­pun­ki ei käyn­nis­tä Tuu­lial­fa Oy:n hake­maa Sar­vi­se­län tuu­li­voi­ma-alu­een osay­leis­kaa­van laa­din­taa. Tuu­lial­fa tavoit­te­lee alu­eel­le 15–20 tuu­li­voi­ma­lan raken­ta­mis­ta. Alue on herät­tä­nyt myös toi­sen toi­mi­jan, Myrs­ky Ener­gia Oy:n kiinnostuksen. 

Hank­kees­ta on käy­ty pit­käl­li­siä neu­vot­te­lui­ta alkaen 22.2.2023, mut­ta mer­kit­tä­vim­pä­nä ongel­ma­na on ollut alus­ta läh­tien alu­een maa­no­mis­ta­ja­poh­jan jakau­tu­nei­suus. Osa alu­een maa­no­mis­ta­jis­ta halusi perus­ta­man­sa toi­mi­kun­nan poh­jal­ta kil­pai­lut­taa tuu­li­voi­ma­toi­mi­jan tam­mi­kuus­sa 2023 ja toi­mi­jak­si vali­koi­tui Myrs­ky Ener­gia Oy. Toi­mi­jois­ta vain Tuu­lial­fa oli ollut yhtey­des­sä kau­pun­kiin tuu­li­voi­ma­ke­hit­tä­mi­ses­tä alu­eel­le han­ke­ai­hiol­la, joka oli­si yhteen­so­vi­tet­ta­vis­sa maa­kun­ta­kaa­van rat­kai­sun kanssa.

Myrs­ky akti­voi­tui toi­mi­kun­nan kil­pai­lu­tus­voi­ton myö­tä hel­mi­kuus­ta alkaen ja otti ensi­kon­tak­tin kau­pun­kiin kysel­len näke­mys­tä alu­een tilan­tees­ta sekä Tuu­lial­fan vuo­kra­so­pi­mus­ten mää­räs­tä sekä tie­dot­ti muo­dos­ta­van­sa arvio­ta omis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta kil­pai­le­vaan han­ke­ke­hi­tyk­seen. Eri vai­hei­den jäl­keen kau­pun­ki kävi han­ke­ke­hi­tyk­ses­tä neu­vot­te­lu­ja pisim­pään Tuu­lial­fan kans­sa, mut­ta hei­dän vuo­kra­so­pi­mus­ten­sa tila ei edennyt. 

Koko­nai­sar­vioin­nin poh­jal­ta kau­pun­ki on pää­ty­nyt arvioon, ettei se voi rat­kais­ta tilan­net­ta, jos­sa kak­si eri toi­mi­jaa kil­pai­lee samas­ta alu­ees­ta ja alu­eel­la on alle­kir­joi­tet­tu sopi­muk­sia molem­pien toi­mes­ta. Täl­lai­sen tilan­teen tuli­si rat­ke­ta mark­ki­naeh­toi­ses­ti. Nykyi­ses­sä tilan­tees­sa Sar­vi­se­län maa­no­mis­ta­ja­poh­jan jakau­tu­nei­suus on kau­pun­gin näkö­kul­mas­ta lii­an suu­ri ris­ki hank­keen eteen­päin­vie­mi­sek­si hyväk­syt­tä­väl­lä taval­la kum­man­kaan toi­mi­jan kanssa.