Jou­lu­puun valot syt­tyi­vät Ylikiiminkiin

Joulupukki on joulutapahtumien vakiovieras. Ylikiimingin torilla joulupukki sai kunnian suorittaa jouluvalojen sytyttämisen lähtölaskennan.Joulupukki on joulutapahtumien vakiovieras. Ylikiimingin torilla joulupukki sai kunnian suorittaa jouluvalojen sytyttämisen lähtölaskennan.

Vii­me tors­tai­na Yli­kii­min­gin toril­le kokoon­nut­tiin viet­tä­mään jou­lu­na­vaus­ta. Jou­lu­lau­lut rai­ka­si­vat Rem­pal­laan-lau­lu­ryh­män esit­tä­mi­nä ja tar­jol­la oli läm­min­tä glö­giä, mehua sekä pipareita.

Tapah­tu­man pää­täh­te­nä oli­vat jou­lu­va­lot, jot­ka oltiin saa­tu asen­net­tua torin reu­nal­la sei­so­vaan suu­reen kuuseen. Yli­kii­min­gin Yrit­tä­jien Vei­jo Vää­nä­nen ker­toi juh­lay­lei­söl­le, että aloi­te jou­lu­va­lo­jen asen­ta­mi­seen tuli Säh­kö-Art­pe-yri­tyk­sel­tä, jos­sa myös hänen poi­kan­sa työs­ken­te­lee. Vää­nä­nen alkoi levit­tää sanaa ideas­ta ja kerä­tä mukaan ihmi­siä toteut­ta­maan ideaa.

–Lop­pu­lok­se­na on se, että olem­me saa­neet yli­kii­min­ki­läi­siä yri­tyk­siä, yhdis­tyk­siä ja vapaa­eh­toi­sia mukaan aika pal­jon, ja täs­sä tapah­tu­mas­sa meil­lä on lop­pu­tu­los. Pian saam­me valot­kin pala­maan, Vää­nä­nen lausui tapah­tu­man alkajaisiksi.

Seu­ra­kun­nan ter­veh­dyk­sen tapah­tu­maan kävi välit­tä­mäs­sä pap­pi Ola­vi Iso­kos­ki.

Per­heen pie­nim­pien puo­lel­ta tapah­tu­man odo­te­tuin vie­ras oli ehdot­to­mas­ti jou­lu­puk­ki, joka saa­pui pai­kal­le lau­lun saat­te­le­ma­na. Puk­ki jakoi kara­mel­le­ja lap­sil­le, ja sai kun­nian suo­rit­taa jou­lu­va­lo­jen sytyt­tä­mi­sen lähtölaskennan.

– Minä las­ken vii­des­tä alas­päin, ja vii­mei­se­nä huu­dam­me yhteen ääneen “valot”, niin ne syt­ty­vät, kan­nus­ti jou­lu­puk­ki yleisöä.

Ja niin jou­lu­pu­kin ja ylei­sön mer­kis­tä valot saa­tiin kuuseen pääl­le. Jou­lu­puk­ki vie­lä arvuut­te­li, että mon­ta­ko­han lamp­pua kuuses­sa mah­taa palaa.

– Sata ja kym­me­nen, sain juu­ri tie­don pojal­ta puhe­li­men pääs­tä, pal­jas­ti Vei­jo Vää­nä­nen hymyillen.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.