Jolok­sen kylä­päi­väs­sä viih­dyt­tiin

Lähes 84-vuotias Lauri Kokkoniemi (vas.) tuumasi lähteneensä tapahtumaan joukon jatkoksi katsomaan ihmisiä. Kerttu Leskelä ja Juhani Leskelä mittauttivat kehon koostumuksensa Eikka-hyvinvointibussissa, jossa mittauksia tekivät Kyläkisälli-hankkeen Saana-Maria Rahko ja Ilkka Kurttila. Kerttu kertoi luulleensa, että mittauksessa pitää jotain tehdäkin, mutta hän pääsi säikäyksellä. Kerttu kertoi talvisin hiihtävänsä poikien ajamalla ladulla ja käyvänsä sauvakävelyillä.

Jolok­sen Urhei­luseu­ran ja Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta ja Urhei­lu ry:n Kylä­ki­säl­li-hank­keen yhteis­työs­sä jär­jes­tä­mä Jolok­sen kylä­päi­vä kerä­si Haa­po­nie­men hal­lil­le muka­vas­ti kai­ke­ni­käi­siä tiis­tai-ilta­na. Eik­ka-hyvin­voin­ti­bus­sis­sa ihmi­set osal­lis­tui­vat suo­sit­tuun kehon­koos­tu­mus­mit­tauk­seen.

– Kevääl­lä on mit­tauk­set uudes­taan ja mah­dol­li­ses­ti tal­vel­la on väli­tes­tit­kin. Sit­ten on muu­ta lii­kun­ta­toi­min­taa, mitä nyt kylä­läi­set halua­vat, niin jär­jes­te­tään hank­keen puit­teis­sa. Tar­koi­tus on luo­da yhteis­työ­ver­kos­to­ja. Oulun Jousi­mie­het jär­jes­tä­vät Jolok­sel­la kai­kil­le avoi­men jousiam­mun­nan 26. päi­vä syys­kuu­ta, ja samal­la he levit­tä­vät omaa toi­min­taan­sa tän­ne hank­keen puit­teis­sa, Kylä­ki­säl­li-hank­keen paris­sa elo­kuus­sa aloit­ta­nut lii­kun­na­noh­jaa­ja Saa­na-Maria Rah­ko ker­too.

Oulun Seu­dun Lea­de­rin rahoit­ta­man Kylä­ki­säl­li-hank­keel­la on alka­mas­sa nyt toi­nen vuo­si, jos­sa Jolos­kin on muka­na.

– Nel­jäl­lä kyläl­lä teh­dään yhteis­työ­tä ympä­ri vuo­den. Lisäk­si kaik­kien Oulun Seu­dun Lea­de­rin alu­eel­la ole­vien kylien kans­sa teh­dään yhteis­työ­tä ja jär­jes­te­tään eri­lai­sia ilto­ja, tapah­tu­mia, kurs­se­ja ja luen­to­ja, jot­ka ovat peri­aat­tees­sa kai­kil­le yhdis­tyk­sil­le avoi­mia. Kyläyh­dis­tyk­set ovat pää­yh­teis­työ­kump­pa­nei­tam­me. Kan­nat­taa hakea mukaan, PoPLi:n aikuis­lii­kun­ta­pääl­lik­kö Ilk­ka Kurt­ti­la pai­not­taa. Lisä­tie­to­ja hank­kees­ta löy­tyy PoPLin net­ti­si­vul­ta.

Pul­la­kah­vien lomas­sa ker­rot­tiin jär­jes­tä­jil­le toi­vei­ta, mitä lii­kun­ta­la­je­ja halut­tai­siin kokeil­la ohjaa­jan opas­tuk­sel­la tal­ven aika­na. Suo­sit­tu­ja toi­vei­ta oli­vat muun muas­sa zum­ba, pyö­räi­ly, sisäcur­ling sekä juok­su- ja suun­nis­tus­kou­lu. Toi­min­to­jen ohes­sa ihmi­set vaih­toi­vat kuu­lu­mi­sia.

Joo­gao­pet­ta­ja­na­kin Jolok­sel­la toi­mi­nut Päi­vi Aho­nen iloit­see paluus­ta lap­suus­mai­se­miin takai­sin Jolok­sen kyläyh­tei­söön ja luon­non kes­kel­le eri puo­lil­la maa­il­maa vie­tet­ty­jen kehi­ty­syh­teis­työ­vuo­sien jäl­keen. Vaki­tui­nen asuin­paik­ka hänel­lä on Hel­sin­gis­sä.

Mil­ja Rovan ohjaa­ma ter­veys­lii­kun­ta­ryh­mä kokoon­tui kylä­päi­vä­nä.
– Teen näyt­tö­tut­kin­to­na lii­kun­nan ammat­ti­tut­kin­toa Vir­pi­nie­men Lii­kun­tao­pis­toon. Tämä on minun liik­ku­maan ohjaa­mi­sen näyt­tö. Sain tämän Jolok­sen ja Han­nuk­sen poru­kan itsel­le vedet­tä­väk­si. Tar­koi­tus on kokeil­la eri laje­ja ja löy­tää lii­kun­ta elä­män­ta­vak­si. Tämä on ollut aivan iha­na ryh­mä, Mil­ja Rova ker­too.

Jolok­sen Urhei­li­jat ry:n puheen­joh­ta­ja Han­nu Kore­tin mie­les­tä tilai­suus onnis­tui hyvin.

– Tämä on meil­le ihan uut­ta. Ihmi­sil­lä on var­maan ennak­ko­luu­lo­ja, mil­lai­nen tämä Kylä­ki­säl­li-han­ke on. Uskon, että ensi ker­ral­la kävi­jöi­tä on enem­män, Han­nu Koret miet­tii.