Yli­ran­nan kou­lua­sia palau­tet­tiin val­mis­tel­ta­vak­si

Ylirannan koulu laitettiin viime kesänä toistamiseen käyttökieltoon terveysriskin takia. Nyt koulua ei enää korjata.

Iin kun­nan­val­tuus­to palaut­ti Yli­ran­nan kou­lu­asian uudel­leen val­mis­telt­ta­vak­si. Kun­nan­hal­li­tus oli esit­tä­nyt val­tuus­tol­le, että se varaa kun­to­tut­ki­muk­ses­sa esil­le nous­sei­den kor­jaus­koh­tei­den kor­jaa­mi­seen 218 000 euron mää­rä­ra­han.

Edel­li­sen remon­tin jäl­keen vuo­den käy­tös­sä olleel­la Yli­ran­nan kou­lul­la teh­tiin kevääl­lä sisäil­maon­gel­mien takia kun­to­tut­ki­mus. Sii­nä ilme­ni, että ter­veys­hait­to­ja aiheu­tuu aina­kin lii­kun­ta­sa­lin lat­tian ala­poh­jan eris­tei­den mik­ro­bi­vau­riois­ta sekä mine­raa­li­vil­lois­ta läh­te­vis­tä kui­duis­ta. Oulun­kaa­ren ympä­ris­tö­pal­ve­lut ilmoit­ti kun­nal­le, ettei kiin­teis­töä voi käyt­tää ennen kuin ter­veys­hait­ta on pois­tet­tu. Kun­nan­hal­li­tus päät­ti kesä­kuus­sa sul­kea kou­lun tois­tai­sek­si.

Kou­lu tar­vit­see myös perus­kor­jauk­sen

Kun­to­tut­ki­muk­sen teh­neel­tä A-insi­nöö­rit Raken­nut­ta­mi­nen Oy:ltä tila­tun kus­tan­nusar­vion mukaan kor­jaa­mi­nen mak­sai­si 218 000 euroa. Kun­nan­val­tuus­tol­le maa­nan­tai­na Yli­ran­nan kou­lun kun­toa esi­tel­lyt kun­nan tek­ni­nen joh­ta­ja Jan­ne Joke­lai­nen tote­si, että tuol­la sum­mal­la saa­daan pois­tet­tua nyt tie­dos­sa ole­vat vau­riot.

– Se ei kui­ten­kaan tar­koi­ta, että raken­nus oli­si sen jäl­keen sen parem­pi. Vau­rio­kor­jaa­mi­sen lisäk­si kou­lul­la tuli­si teh­dä perus­kor­jaus, jon­ka hin­ta on kar­kean arvion mukaan vähin­tään 0,5 mil­joo­naa euroa.

Joke­lai­nen ker­toi, että Yli­ran­nan kou­lul­ta pitäi­si kor­ja­ta tai uusia muun muas­sa jäte­ve­si­jär­jes­tel­mä, vie­mä­röin­ti, ikku­nat ja läm­mi­tys.

Joke­lai­sen sel­vi­tyk­sen kuul­tu­aan val­tuus­to päät­ti yksi­mie­li­ses­ti asian palaut­ta­mi­ses­ta val­mis­tel­ta­vak­si. Palaut­ta­mis­ta esit­ti Rei­jo Kehus (kesk.)
– Yli­ran­nan kou­lun oppi­laat ovat nyt Ase­man kou­lul­la, joka sekään ei ole lois­ta­vas­sa kun­nos­sa. Esi­tän, että asia palau­te­taan val­mis­tel­ta­vak­si ja kat­so­taan asia laa­jem­min molem­pien kou­lu­jen osal­ta.

Kehuk­sen esi­tys­tä kan­nat­ti­vat Mika Hast (vas.) Pet­ri Ter­vo­nen (kok.), Ris­to Säk­ki­nen (sd.), Tii­na Vuo­non­vir­ta (vihr.) ja Har­ri Sanak­se­na­ho (kesk.).

Kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa asias­ta äänes­tet­tiin

Kun­nan­hal­li­tuk­sen esi­tys kou­lun kor­jaa­mi­ses­ta ei ollut yksi­mie­li­nen, vaan se syn­tyi äänin 5–4. Ter­vo­nen, Hast ja Pek­ka Kos­ke­la (kesk.) jät­ti­vät kun­nan­hal­li­tuk­sen kokouk­ses­sa pää­tök­ses­tä eriä­vän mie­li­pi­teen. Hei­dän mie­les­tään on tar­peel­lis­ta käyn­nis­tää sel­vi­tys radan itä­puo­lel­la sijait­se­van kol­men kou­lun kou­lun tule­vai­suu­des­ta ja mah­dol­li­ses­ta yhdis­ty­mi­ses­tä uusiin tule­viin tiloi­hin.