Yli-Iis­sä etsi­tään yhteis­voi­maa

Yli-Iissä keskusteltiin alueen identiteetistä ja erityispiirteistä. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kuntalaiset ovat aktiivisia toimijoita ja oman alueensa kehittäjiä. Mukana keskutelussa olivat muun muassa Kaisa Lahdenperä, Kaisa Hökkä, Risto Päkkilä, Veli Kortesalmi ja Jukka Miettunen.

Yli-Iis­sä jär­jes­tet­tiin tiis­tai­na yhteis­toi­min­tail­ta, johon oli kut­sut­tu mukaan asuk­kai­ta ja yhdis­tys­vä­keä poh­ti­maan sitä, mil­lai­sen roo­lin eri jär­jes­töt voi­si­vat ottaa yhdes­sä ja erik­seen hyvin­voin­nin lisää­mi­sek­si Yli-Iin alu­eel­la.

Yli-Iin eri sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lu­jen toi­mi­jat ovat jo vuo­den ajan kokoon­tu­neet miet­ti­mään pal­ve­lu­kes­kit­ty­män tavoit­tei­ta ja tule­vai­suut­ta. Muka­na Yli-Iin kou­lun reh­to­ri Juk­ka Miet­tusen vetä­mäs­sä työ­ryh­mäs­sä Jor­ma Ras­va­la on edus­ta­nut nuo­ri­so­toi­mea, Mai­ja Tihi­nen var­hais­kas­va­tus­ta ja Ella Mati­na­ho kir­jas­to­toi­mea. Muka­na ovat olleet myös Yli-Iin yhteis­työ­ryh­män puheen­joh­ta­ja Veli Kor­te­sal­mi, Yli-Iin kun­ta­lai­syh­dis­tyk­sen Rau­ni Noke­la, Kie­rik­ki­kes­kuk­sen Lee­na Leh­ti­nen sekä sivis­tys- ja kult­tuu­ri­toi­men alue­sih­tee­ri Johan­na Timo­nen.

– Alu­eel­li­sel­la toi­min­nal­la halu­taan ennen kaik­kea paran­taa eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten hyvin­voin­tia sekä tukea per­hei­tä, Miet­tu­nen ker­too.

– Tär­ke­ää oli­si, että nyt eri jär­jes­töis­sä alet­tai­siin aktii­vi­ses­ti poh­tia alu­een iden­ti­teet­tiä. Mie­tit­täi­siin, miten otet­tai­siin kop­pi omas­ta roo­lis­ta, jot­ta yhtei­nen tavoi­te saa­vu­tet­tai­siin, Rau­ni Noke­la sanoo.

Sama rat­kai­su ei
toi­mi koko Oulus­sa

Toi­min­nan yksi tar­koi­tus on nos­taa esil­le Yli-Iin alu­een eri­tyis­piir­tei­tä, jot­ka tuli­si huo­mioi­da pal­ve­lui­ta jär­jes­tet­täes­sä.

Yli-Iin pit­kät väli­mat­kat, pie­ni väki­mää­rä ja elä­vät kylät vai­kut­ta­vat sii­hen, että saman­lai­nen toi­min­ta­ta­pa kuin tiheäm­min asu­tul­la alu­eel­la Oulus­sa ei vält­tä­mät­tä ole paras rat­kai­su.

– Tämä pitää saa­da päät­tä­jil­le tie­dok­si niin, että se myös ymmär­re­tään, Rau­ni Noke­la tote­aa.

Per­hee­näi­dit Ulla Ras­va­la ja Kat­ri Kes­ki­kal­lio ker­toi­vat yhteis­toi­min­tail­las­sa, että he tör­mää­vät jat­ku­vas­ti sijain­nin aiheut­ta­miin ongel­miin muun muas­sa sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den suh­teen.

– Kii­min­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­ses­sa ei edes tie­de­tä, mis­sä päin Oulua Tan­ni­la sijait­see. Mei­dät lai­te­taan aja­maan tuo­ta 50 kilo­met­rin väli­mat­kaa, eikä pal­ve­lua tah­do saa­da, Kes­ki­kal­lio ker­too.

Ainoa yli-iiläi­nen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Ris­to Päk­ki­lä (kesk.) myön­tää, että hän tör­mää jat­ku­vas­ti tämän kal­tai­siin asioi­hin.

– On todel­li­sen työn ja tus­kan taka­na saa­da toi­set päät­tä­jät ja vir­ka­mie­het ymmär­tä­mään yli-iiläi­set olo­suh­teet sekä se, että mikä toi­mii kau­pun­gis­sa, ei toi­mi vält­tä­mät­tä lain­kaan tääl­lä.

Oman maus­teen­sa kes­kus­te­luun Yli-Iis­sä antoi maa­kun­ta­uu­dis­tus ja sen muka­naan tuo­mat muu­tok­set juu­ri sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luil­le.

– Nämä pal­ve­lut­han siir­ty­vät maa­kun­nan vas­tuul­le, mut­ta mihin kuu­luu ennal­taeh­käi­se­vä työ ja ter­vey­den edis­tä­mi­nen, kysyy Veli Kor­te­sal­mi.

Ris­to Päk­ki­lä ker­too usko­van­sa, että hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­ta säi­lyy jol­lain tapaa muka­na kau­pun­gin orga­ni­saa­tios­sa, jol­loin Kor­te­sal­men mai­nit­se­mat teh­tä­vät ovat sen vas­tuul­la.

Tavoit­tei­ta ja yhteis­työ­tä

Yli-iiläi­set tote­si­vat tiis­tai­na, että jo nyt eri toi­mi­joi­den välil­lä on ole­mas­sa yhteis­työ­tä, ja lisää on luvas­sa. Yhteis­toi­min­tail­las­sa nousi esiin muun muas­sa digi­tu­tor-toi­min­ta, jos­sa kou­lun oppi­laat voi­si­vat opet­taa digi­lait­tei­den käyt­töä iäk­kääm­mäl­le väes­töl­le. Lisäk­si kou­lun ja yli-iiläis­ten yrit­tä­jien välis­tä yrit­tä­jyys­kas­va­tus­ta kehi­te­tään. Miet­tusen mukaan kou­lul­la on jo nyt hyvää yhteis­työ­tä muun muas­sa Punai­sen Ris­tin kans­sa ensia­puo­pe­tuk­sen muo­dos­sa.

Yhteis­toi­min­tail­las­sa kes­kus­tel­tiin myös tila­rat­kai­suis­ta, joi­ta pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mas­sa on tuo­tu esiin.

– Tar­vit­sem­me kokoon­tu­mis­ti­lo­ja, se on sel­vää. Mei­dän pitää tuo­da todel­li­set tar­peet esil­le, jot­ta saam­me Yli-Iihin meil­lä toi­mi­van rat­kai­sun tämän­kin osal­ta, Rau­ni Noke­la sanoi.

Yli-iiläi­set päät­ti­vät illan kes­kus­te­lun lopuk­si, että syk­syl­lä yhdis­tyk­set kut­su­taan uudel­leen kool­le tuo­maan esil­le uusia ideoi­ta.

– Nyt pitää miet­tiä, miten saa­vu­tam­me sel­lai­sen tilan, jon­ka haluam­me. Jos emme aio mihin­kään, emme pää­se eteen­päin, sum­ma­si Veli Kor­te­sal­mi.

Per­jan­tai­na 25.5. kel­lo 10–12 Yli-Iin alu­een sivi­tys- ja kult­tuu­ri­toi­mi­jat jär­jes­tä­vät PAKE-ral­lin, jos­sa päi­vä­ko­dil­la, kir­jas­tol­la, ryh­mä­päi­vä­ko­dil­la, nuo­ri­so­toi­lois­sa sekä kou­lul­la on avoi­met ovet. Eri pai­kois­ta voi kerä­tä PAKE-pas­siin lei­mat ja lopuk­si nau­tis­kel­la kah­vit ja makaa­raa kou­lun kodal­la.

Pitä­jä­päi­vät tulos­sa

Noin 1 400 asu­kaan Yli-Iis­sä eri jär­jes­töt jär­jes­tä­vät kun­ta­lai­syh­dis­tyk­sen koor­di­noi­ma­na hei­nä­kuun alus­sa pitä­jä­päi­vä­vii­kon, joka käyn­nis­tyy kes­ki­viik­ko­na 4.7. kel­lo 11 Elä­ke­lii­ton jär­jes­tä­mäl­lä Päi­vä Pär­rä­läs­sä -tapah­tu­mal­la.

Tors­tai­na 5.7. lau­le­taan seu­ra­kun­ta­ta­los­sa kel­lo 19 kesä­lau­lu­ja ja per­jan­tai­na 6.7. kel­lo 21 alka­vat tans­sit Tan­ni­las­sa Maa- ja koti­ta­lous­seu­ran jär­jes­tä­mä­nä. Lau­an­tai­na 7.7. kel­lo 10–14 on vuo­ros­sa perin­tei­nen tori­päi­vä sekä kel­lo 15 Yli-Iin Nase­van jär­jes­tä­mät ylei­sur­hei­lu­ki­sat.

Viik­ko päät­tyy sun­nun­tai­na 8.7. Kie­ri­kis­sä kel­lo 13 jär­jes­tet­tä­vään sana­ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen sekä kivi­kau­den kyläs­sä kel­lo 14.30 alka­vaan Juk­ka Taka­lon Kajak­kior­kes­te­rin esiin­ty­mi­seen, joka on Kie­rik­ki­kes­kuk­sen ja alu­eel­li­sen kult­tuu­ri­toi­men jär­jes­tä­mä.