Toi­mit­ta­jal­ta: Para­tii­si maan pääl­lä

Suo­mi sijoit­tui aivan nor­maa­lil­le pai­kal­leen Euro­vii­suis­sa, lop­pusar­jan toi­sek­si vii­mei­sek­si. Omas­ta mie­les­täm­me oli­sim­me ansain­neet voi­ton.

Jää­kie­kon MM-kisat taas meni­vät Suo­mel­ta pen­kin alle. Sijoi­tus oli tänä vuon­na vas­ta vii­des. Monen mie­les­tä huo­nom­mat jouk­ku­eet voit­ti­vat mita­lit.

Näis­tä takais­kuis­ta on joku voi­nut kokea surua. Voi­ko Suo­mi olla enää maa­il­man onnel­li­sin maa, kuten YK:n onnel­li­suus­ra­port­ti ker­toi aiem­min kevääl­lä.

YK:n lis­tauk­ses­sa ehkä her­kul­li­sin­ta oli se, että rakas naa­pu­rim­me Ruot­si oli täl­lä ker­taa vas­ta yhdek­sän­nek­si onnel­li­sin paik­ka maan pääl­lä. Näin pää­si käy­mään, vaik­ka siel­lä asuu suu­ri mää­rä suo­ma­lai­sia ja suo­ma­lais­taus­tai­sia ihmi­siä.

YK:n raport­ti mit­ta­si 156 maan onnel­li­suut­ta muun muas­sa tulo­ta­sol­la, sosi­aa­li­sen tuen tasol­la, kor­rup­tion mää­räl­lä ja ylei­sen luot­ta­muk­sen sekä hen­ki­lö­koh­tai­sen vapau­den mit­ta­reil­la.
Kun Suo­mi menes­tyy tämän­tyyp­pi­sis­sä mit­tauk­sis­sa, esiin nousee suo­ma­lais­ten kan­sal­li­nen omi­nai­suus eli itsen­sä vähät­te­ly. Nyt­kin tun­net­tiin epäi­lyä mit­tauk­sen luo­tet­ta­vuut­ta koh­taan. Suo­mi­ko para­tii­si maan pääl­lä? Ei voi olla.

Poliit­tis­ta debat­tia seu­raa­mal­la voi saa­da käsi­tyk­sen, että Suo­mi ei ole onne­la, vaan hel­ve­tin esi­kar­ta­no, jon­ka liek­ke­jä läm­mit­te­le­vät kul­loi­set­kin hal­li­tus­vas­tuus­sa ole­vat puo­lu­eet. Täl­lä­kin het­kel­lä tun­tuu ole­van jotain vää­rää sii­nä, että Suo­men talous kas­vaa ja työl­li­syys para­nee. “Vää­rin sam­mu­tet­tu”, sanoi enti­nen palo­pääl­lik­kö.

Onnel­li­suus on tie­ten­kin etu­pääs­sä sub­jek­tii­vi­nen koke­mus. Jos Suo­mi mää­ri­te­tään onnel­li­sim­mak­si maak­si, ei se tar­koi­ta sitä, että kaik­ki suo­ma­lai­set ovat onnel­li­sia. Eikä se var­mas­ti voi olla edes mah­dol­lis­ta.

Sil­ti pes­si­mis­ti­kin voi­nee myön­tää, että kyl­lä me olem­me aina­kin aika onnek­kai­ta, kun olem­me saa­neet syn­tyä Suo­meen.

Pek­ka Kevä­jär­vi