Yli-Iis­sä äänes­tys­päi­vän start­ti rau­hal­li­nen

Yli-Iissä vaalilautakunnan jäsenet Anne Mertala Yli-Iistä, Esa Paloniemi Kellon Kiviniemestä, Reijo Niemi Kiimingistä, Mats Hilli Oulusta, Kaisa Hökkä Yli-Iistä, Veli Kortesalmi Yli-Iistä ja Anneli Rautio Kiimingistä olivat sunnuntaina aamulla hyväntuulisina ja valmiina ottamaan äänestäjät vastaan.

Kun äänes­tys­paik­ko­jen ovet pre­si­den­tin­vaa­lien var­si­nai­se­na äänes­tys­päi­vä­nä auke­si­vat, kes­ti rei­lut kym­me­nen minuut­tia, ennen kuin ensim­mäi­nen ääni Yli-Iis­sä annet­tiin. Vaa­li­lau­ta­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­ja Veli Kor­te­sal­mi ker­toi, että yleen­sä ovel­la ovat olleet jo heti alus­sa ne, jot­ka halua­vat olla ensim­mäi­siä äänes­tä­jiä.

Täl­lä ker­taa näin ei ollut. Tuu­la Mul­tas­nie­mi ehti äänes­tys­pai­kal­le sat­tu­mal­ta ensim­mäi­se­nä. Hän ker­toi toi­si­naan äänes­tä­vän­sä ennak­koon, toi­si­naan var­si­nai­se­na vaa­li­päi­vä­nä. Yli-Iis­sä on Kor­te­sal­men mukaan taval­li­ses­ti käy­nyt var­si­nai­se­na vaa­li­päi­vä­nä käy­nyt noin 200–250 äänes­tä­jää. Täl­lä ker­taa äänes­tä­jiä kävi uur­nil­la 225, vaik­ka jak­ku­ky­lä­läis­ten siir­ty­mi­sen Iihin ole­tet­tiin las­ke­van mää­rää. Ennak­koon Yli-Iis­sä annet­tiin 575 ään­tä, ja 375 yli-iiläis­tä äänioi­keu­tet­tua jät­ti koko­naan äänes­tä­mät­tä näis­sä vaa­leis­sa. Äänes­tys­pro­sent­ti Yli-Iis­sä oli 68,1 pro­sent­tia.

Vaa­li­lau­ta­kun­nan jäsen Mats Hil­li Oulus­ta oli vas­taa­not­ta­mas­sa yli-iiläis­ten ääniä. Hän ker­toi ole­van­sa muka­na teh­tä­väs­sä kol­mat­ta ker­taa.

– Olen muka­na kiin­nos­tuk­ses­ta ään­ten­las­ken­taa ja vaa­le­ja koh­taan. Koko pro­ses­si on mie­len­kiin­toi­nen. Täs­sä tulee tun­ne, että saa pal­vel­la demo­kra­ti­aa, Hil­li kuvai­lee.