Vesi­voi­ma­his­to­ria elä­väk­si Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa

Marionin kauhan luona: vasemmalla Kalevi Spets, toinen oikealta Martti Kakko, oikealla työmaita kuvannut Reino Koski, joka on ottanut suurimman osan näyttelyn kuvista.

Iijoen voi­ma­lai­tos­ten raken­ta­mi­sen vai­heis­ta ja vesi­voi­man roo­lis­ta suo­ma­lai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa ker­to­va näyt­te­ly on esil­lä Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa. Vesi­voi­man vai­hei­ta kuvaa­van aineis­ton lisäk­si kävi­jät pää­se­vät tutus­tu­maan van­hoi­hin vesi­voi­ma­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­viin mit­taus­lait­tei­siin.

 Kie­rik­ki­kes­kuk­sen ravin­to­la­sa­lin ylä­par­vel­la esil­lä ole­va Iijoen vesi­voi­ma­lai­tok­sis­ta ker­to­va näyt­te­ly ”Vir­taa, elan­toa ja elä­mää Iijoen ala­juok­sul­la voi­ma­la­ra­ken­ta­mi­sen aikaan 1959–71” ker­too mie­len­kiin­toi­ses­ti vesi­voi­man raken­ta­mi­ses­ta ja sen mer­ki­tyk­ses­tä alu­een ihmi­sil­le. Näyt­te­ly toi­mi­nut kah­den vuo­den ajan kier­to­näyt­te­ly­nä useis­sa poh­jois­suo­ma­lai­sis­sa kir­jas­tois­sa, ja nyt se on palan­nut alku­pis­tee­seen­sä Kie­rik­ki­kes­kuk­seen. Voi­ma­lai­tos­ten raken­ta­mis­ajois­ta ker­to­van näyt­te­lyn lisäk­si esil­lä on 1900-luvun alku­puo­lel­la val­mis­tet­tu­ja eri­lai­sia mit­taus­lait­tei­ta, joi­ta on käy­tet­ty vesi­voi­ma­lai­tos­ten raken­ta­mi­ses­sa sekä voi­ma­lai­tos­ten huol­toon ja yllä­pi­toon liit­ty­vis­sä töis­sä.
 Näyt­te­lyn ovat raken­ta­neet yhteis­työs­sä Museo- ja tie­de­kes­kus Luup­pi, Kie­rik­ki­kes­kus ja Poh­jo­lan Voi­ma. Iijoen vesi­voi­ma­lai­tos­ten raken­ta­mi­sen yhtey­des­sä löy­de­tyt kivi­kau­ti­set asu­muk­set ja arkeo­lo­gi­set löy­döt joh­ti­vat kivi­kau­den elä­mää ja esi­neis­töä esit­te­le­vän Kie­rik­ki­kes­kuk­sen perus­ta­mi­seen, ja Poh­jo­lan Voi­ma ja Kie­rik­ki­kes­kus jat­ka­vat edel­leen hyvää yhteis­työ­tään.
 Poh­jo­lan Voi­man vesi­voi­mayh­tiöl­lä PVO-Vesi­voi­mal­la on tuo­tan­to­ka­pa­si­tee­tis­saan yhteen­sä 12 omaa tai osak­kuus­lai­tos­ta Iijoel­la, Kemi­joel­la, Koke­mäen­joel­la ja Ten­ge­liön­joel­la. Lai­tos­ten säh­kö­te­hos­ta Poh­jo­lan Voi­man osuus on 449 megawat­tia. 
 Kie­rik­ki­kes­kus avau­tui tänä vuon­na maa­nan­tai­na 4. kesä­kuu­ta. Näyt­te­lyyn on vapaa pää­sy ja se on avoin­na aina Kie­rik­ki­kes­kuk­sen auki olles­sa.