Suun­ni­tel­tu moni­toi­mi­ta­lo koko­aa eri ikäi­set yli-iiläi­set yhteen

Yli-Iin monitoimitalon Avario Oy:n arkkitehtisuunnitelmassa näkyy, miten eri toiminnot voisivat sijoittua rakennukseen. Päiväkodilla, kirjastolla, Oulu10:llä, Oulu-opistolla, hyvinvointipisteellä, kotihoidolla ja Jokirannan palvelukeskuksen toiminnoilla on rakennuksessa omat tilansa. Lisäksi siinä on muun muassa ruokasali, tilat vanhusten päivätoiminnalle sekä neuvottelutilaa. Rakennus on yksikerroksinen. (Kuva näkyy kokonaisena jutun yhteydessä.)

Yli-Iis­sä otet­tiin posi­tii­vi­ses­ti vas­taan suun­ni­tel­mat uudes­ta kou­lun ja Vorel­lin lähei­syy­teen raken­net­ta­vas­ta moni­toi­mi­ta­los­ta. Yksi­ker­rok­si­seen raken­nuk­seen kaa­vail­laan siir­ret­tä­väk­si Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kuk­sen, kir­jas­ton, hyvin­voin­ti­pis­teen, Oulu10:n, Yli-Iin päi­vä­ko­din sekä Oulu-opis­ton toi­min­not. Moni­toi­mi­ta­lon suun­nit­te­lu on nyt hankeselvitysvaiheessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus