Yli 80-vuo­ti­aat ja samas­sa talou­des­sa asu­vat omais­hoi­ta­jat voi­vat soit­taa roko­tusai­ko­ja Oulunkaarella

Yli 80-vuo­ti­aat ja samas­sa talou­des­sa asu­vat omais­hoi­ta­jat voi­vat nyt vara­ta Oulun­kaa­rel­la roko­tusa­jan soit­ta­mal­la koro­na­ro­ko­tus­nu­me­roon. Simos­sa ajan varaa­mi­nen itse ei ole vie­lä täl­lä vii­kol­la mah­dol­lis­ta. Myös lähio­mai­nen voi vara­ta ajan ikäih­mi­sen puo­les­ta. Tois­tai­sek­si muut roko­tus­ryh­mät eivät voi itse vara­ta aikoja.

Yli 80-vuo­tiai­den ja hei­dän kans­saan asu­vien omais­hoi­ta­jien roko­tuk­set ovat Oulun­kaa­rel­la lop­pusuo­ral­la. Kaik­kia ryh­mään kuu­lu­via ei ole kui­ten­kaan tavoi­tet­tu useis­ta yri­tyk­sis­tä huo­li­mat­ta, joten Oulun­kaa­ren hen­ki­lö­kun­ta jat­kaa hei­dän tavoit­ta­mis­taan. Kaik­ki yli 80-vuo­ti­aat rokot­teen halua­vat saa­vat rokot­teen heti kun he varaa­vat ajan tai hei­dät tavoi­te­taan muuten.

16–69-vuotiaiden ris­ki­ryh­mä­läis­ten roko­tuk­set jat­ku­vat. 70–80-vuotiaiden ja samas­sa talou­des­sa asu­vien omais­hoi­ta­jien roko­tuk­set alka­vat maa­lis­kuun puo­li­vä­lis­sä. Täl­lä het­kel­lä hen­ki­lö­kun­ta soit­taa ja tar­jo­aa aikaa heil­le. Roko­tus­vuo­ros­sa ole­vien kan­nat­taa vas­ta­ta myös itsel­le tun­te­mat­to­miin nume­roi­hin. Jos kun­ta­lai­nen ei vas­taa ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la, hen­ki­lö­kun­ta yrit­tää tavoit­taa uudestaan.

Koro­naan liit­ty­vää työ­tä teke­vät työn­te­ki­jät sekä ikäih­mis­ten asu­mi­syk­si­köi­den asuk­kaat ja hen­ki­lö­kun­ta ovat saa­neet ensim­mäi­sen rokot­teen ja osa jo vahvistusrokotteenkin.

16–69-vuotiaista ris­ki­ryh­mä­läi­sis­tä ensim­mäi­se­nä ovat vuo­ros­sa hen­ki­löt, joil­la on vaka­val­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti altis­ta­va sai­raus. Täl­lai­sia sai­rauk­sia ovat esi­mer­kik­si elin- tai kan­ta­so­lusiir­to, tie­tyt syö­vät, vai­kea puo­lus­tus­jär­jes­tel­män häi­riö, vai­kea kroo­ni­nen munuais- tai keuh­ko­sai­raus, kak­kos­tyy­pin dia­be­tes ja dow­nin oireyh­ty­mä. Sen, kuu­luu­ko hen­ki­lö ris­ki­ryh­mään, arvioi hoi­ta­va lää­kä­ri yhdes­sä Oulun­kaa­ren muun hen­ki­lö­kun­nan ja tar­vit­taes­sa Oys:n kans­sa. Esi­mer­kik­si syö­pä­po­ti­lai­den roko­tuk­set jär­jes­te­tään niin, että ne sopi­vat ajal­li­ses­ti yhteen mah­dol­lis­ten syö­pä­hoi­to­jen kanssa.

Kela ei kor­vaa roko­tus­mat­ko­ja, joten Oulun­kaa­ren hen­ki­lö­kun­ta ei voi kir­joit­taa tak­si­lap­pu­ja. Roko­tuk­sia jär­jes­te­tään osas­sa kun­tia myös iltai­sin tai lau­an­tai­sin, jol­loin omai­sil­la on parem­mat mah­dol­li­suu­det huo­leh­tia kuljetuksista.

Vii­mei­sen vii­kon aika­na Oulun­kaa­rel­la annet­tiin noin tuhat roko­tus­ta. Ensim­mäi­sen rokot­teen on saa­nut täl­lä het­kel­lä noin 2600 hen­ki­löä, ja toi­sen­kin rokot­teen saa­nei­ta on noin 380 hen­ki­löä. Alu­een koko­nais­vä­ki­lu­ku on noin 26 200, kun mukaan las­ke­taan myös alle 16-vuo­ti­aat. Täl­lä het­kel­lä Suo­mes­sa ei ole suun­ni­tel­tu alle 16-vuo­tiai­den rokot­ta­mis­ta. Roko­tus­mää­rien tie­dot päi­vit­ty­vät parin päi­vän vii­veel­lä. Rokot­tei­ta anne­taan koko ajan sitä mukaa, kun nii­tä Oulun­kaa­rel­le saadaan.

Jos epäi­lee sai­ras­ta­van­sa koro­naa, tulee soit­taa oman ter­veys­a­se­man ajan­va­raus­nu­me­roon. Roko­tus­ky­sy­myk­sis­sä sen sijaan tulee soit­taa kun­ta­koh­tai­seen koro­na­ro­ko­tus­nu­me­roon. Ajan­ta­sais­ta tie­toa roko­tus­ten ete­ne­mi­ses­tä saa muun muas­sa Oulun­kaa­ren net­ti­si­vuil­ta, Face­book-tilil­tä ja paikallismedioista.

Vs. per­he­kes­kus­koor­di­naat­to­ri Kir­si Käh­kö­nen jat­kaa roko­tuk­siin liit­ty­vän lisä­hen­ki­lö­kun­nan rek­ry­toin­tia kevään ja kesän roko­tuk­sia var­ten. Työn­te­ki­jöi­tä tar­vi­taan tuol­loin sekä puhe­lin­pal­ve­luun, ajan­va­raus­työ­hön että itse rokotustapahtumiin.