Päät­tä­jäl­tä: Mat­kai­lun tuot­teis­ta­mi­nen

Olem­me syk­syn val­mis­tel­let vuo­den 2018 talous­ar­vio­ta, joka saa­tiin monien äänes­tys­ten jäl­keen val­miik­si. Talous­ar­vion käsit­te­lyn yhtey­des­sä on rin­nan val­mis­tel­tu viran­hal­ti­joi­den tahol­ta Pal­ve­lu­verk­ko ja Muu­tos­oh­jel­maa 2020, joka tulee kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­tet­tä­väk­si hel­mi-maa­lis­kuus­sa 2018. Siis kau­pun­gin­hal­li­tus päät­tää pal­ve­lu­ver­kos­ta val­tuus­ton lin­jaus­ten mukai­ses­ti. On mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, miten ja mil­loin val­tuus­to pää­see lin­jauk­sen­sa teke­mään vai onko ken­ties viran­hal­ti­joi­den mie­les­tä lin­jauk­set jo teh­ty? Pal­ve­lu­verk­ko on asia, jos­ta val­tuus­ton on pääs­tä­vä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus