Päät­tä­jäl­tä: Mat­kai­lun tuot­teis­ta­mi­nen

Olem­me syk­syn val­mis­tel­let vuo­den 2018 talous­ar­vio­ta, joka saa­tiin monien äänes­tys­ten jäl­keen val­miik­si. Talous­ar­vion käsit­te­lyn yhtey­des­sä on rin­nan val­mis­tel­tu viran­hal­ti­joi­den tahol­ta Pal­ve­lu­verk­ko ja Muu­tos­oh­jel­maa 2020, joka tulee kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­tet­tä­väk­si hel­mi-maa­lis­kuus­sa 2018. Siis kau­pun­gin­hal­li­tus päät­tää pal­ve­lu­ver­kos­ta val­tuus­ton lin­jaus­ten mukai­ses­ti.

On mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, miten ja mil­loin val­tuus­to pää­see lin­jauk­sen­sa teke­mään vai onko ken­ties viran­hal­ti­joi­den mie­les­tä lin­jauk­set jo teh­ty? Pal­ve­lu­verk­ko on asia, jos­ta val­tuus­ton on pääs­tä­vä kes­kus­te­le­maan ja lin­jaa­maan, mil­lai­nen on tule­va pal­ve­lu­verk­ko Oulus­sa.

Tie­däm­me ja tun­nis­tam­me talou­den haas­teet.  Esil­lä olleis­ta tasa­pai­not­ta­mis­kei­nois­ta (kai­kis­ta) en vali­tet­ta­vas­ti ole vir­ka­mies­ten kans­sa samaa miel­tä. Esi­merk­ki­nä käy­köön vaik­ka tal­vi­au­rauk­ses­ta luo­pu­mi­nen, joka tuot­tai­si kau­pun­gil­le 500 000 euron sääs­tön. Myös Oulun tun­ne­tuin kan­sain­vä­li­nen koh­de Kie­rik­ki ollaan esi­tyk­sen mukaan myy­mäs­sä. Pää­ra­ken­nuk­ses­ta siis luo­vut­tai­siin vuo­den pääs­tä.

Toi­vot­ta­vas­ti val­tuus­ton Talous­ar­vio­kir­jaan teke­mä kir­jaus ”Ainut­laa­tuis­ta ja kan­sain­vä­li­ses­ti laa­jas­ti arvos­tet­tua arkeo­lo­gis­ta näyt­te­ly- ja toi­min­ta­kes­kus Kie­rik­kiä kehi­te­tään voi­mak­kaas­ti ja tun­nis­te­taan sen mah­dol­li­suus nous­ta yhdek­si Oulun USP-veto­nau­lak­si” (Unique Sel­ling Point), lopet­taa Kie­ri­kin alas­ajo­kes­kus­te­lun ja suun­ni­tel­mat. Kie­rik­ki on koko­nai­suus ja sen oleel­li­nen osa on upea hir­sis­tä teh­ty pää­ra­ken­nus.
Voi­tai­siin­ko jo kes­kit­tyä muu­hun­kin kuin ainai­seen supis­ta­mi­seen ja kar­si­mi­seen? Uskon, että voi­daan.

Nyt oli­si vii­mein­kin aika kehit­tää mm. Oulun mat­kai­lua, jol­la saa­tai­siin kai­vat­tu­ja tulo­ja ja voi­tai­siin puhua muus­ta­kin kuin leik­kauk­sis­ta ja supis­ta­mi­sis­ta. On vii­mein­kin aika teh­dä mat­kai­lu­tuot­tei­ta, joi­ta voi mark­ki­noi­da, sii­hen meil­lä on erin­omai­set mah­dol­li­suu­det ja puit­teet.  Mil­tä kuu­los­tai­si tuot­teis­taa Oulun merel­li­syys, -suis­to­kau­pun­ki, nel­jä jokea (Oulu­jo­ki, Kii­min­ki­jo­ki, Iijo­ki ja Siu­ruan­jo­ki ) omi­ne eri­tyis­piir­tei­neen ja mah­dol­li­suuk­si­neen (elä­mys­mat­kai­lu, kalas­tus, mar­jas­tus, met­säs­tys, puh­das­luon­to jne). Mah­dol­li­suuk­sia on, mut­ta onko meil­lä kykyä ja halua hyö­dyn­tää nii­tä?

Pal­ve­lu­verk­ko­pää­tök­siä teh­täes­sä on aluei­den eri­tyis­piir­teet tun­nis­tet­ta­va sekä tun­nus­tet­ta­va, eivät vält­tä­mät­tä kaik­ki ”olo­huo­neet” eri toi­min­toi­neen sovel­lu kou­lui­hin sijoi­tet­ta­vak­si. Näi­den ”olo­huo­nei­den ” sijoit­ta­mi­ses­sa tulee kuun­nel­la myös kun­ta­lai­sia.
Hyvää ja rau­hal­lis­ta jou­lun aikaa kai­kil­le.

Ris­to Päk­ki­lä
Oulun
kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu
Suo­men Kes­kus­ta