Kota­se­län kaa­van laa­din­ta käynnistyy

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti kokouk­ses­saan käyn­nis­tää Yli-Iin Kota­se­län alu­een oikeus­vai­kut­tei­sen osay­leis­kaa­van laa­din­nan. Ilma­tar Ener­gy Oy suun­nit­te­lee noin 3 200 heh­taa­rin suu­rui­sel­le han­kea­lu­eel­le noin 20 tuu­li­voi­ma­laa. Alue sijoit­tuu Yli-Iin taa­ja­man ete­lä­puo­lel­le Kii­min­gin­tien lähei­syy­teen. Alu­een raken­ta­mi­nen voi­si alkaa alus­ta­vas­ti vuon­na 2026. Tavoit­teen mukaan tuu­li­voi­ma­lat oli­si­vat sil­loin tuo­tan­nos­sa vuo­si­na 2026–2027.

Kokous antoi lausun­ton­sa myös Yli-Iin Kyn­kään­suon tuu­li- ja aurin­ko­voi­ma-alu­een YVA-ohjel­mas­ta. Lau­ta­kun­ta ottaa lausun­nois­sa kan­taa esi­mer­kik­si Yli-Iin alu­een tämän het­ki­siin lukui­siin tuu­li­voi­ma­hank­kei­siin ja nii­den yhteis­vai­ku­tuk­siin sekä sii­hen, että YVA-ohjel­man pitäi­si olla sel­keäm­pi ja tar­kem­pi monel­ta osin.