Kie­ri­kin ylei­sö­kai­vauk­sil­ta voi löy­tää aar­tei­ta — koko­nai­se­na säi­ly­nyt lius­ke­ren­gas ehkä kesän paras löy­tö

KesŠän ehkŠä merkittŠävin lšöytšö on tiistaina kaivettu ehjŠä liuskerengas.

Hiek­kaa rap­su­te­taan varo­vas­ti maas­ta ämpä­rei­hin Kie­ri­kin ylei­sö­kai­vauk­sil­la. Tark­ka­na on olta­va, jot­tei tuhoa mah­dol­li­sia löy­dök­siä kivi­kau­del­ta. Jo 13. ker­ran Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa käyn­nis­ty­neet ylei­sö­kai­vauk­set ovat toi­mi­neet Suo­mes­sa pisim­pään. Kai­vauk­sil­la viih­ty­vät kesän mit­taan kai­ken­lai­set kai­va­jat lukio­ryh­mis­tä brit­ti­läi­siin arkeo­lo­gian opis­ke­li­joi­hin.

Vii­me vii­kol­la käyn­nis­ty­neet kai­vauk­set ovat vas­ta alus­sa, niil­lä voi vie­rail­la hei­nä­kuun lop­puun asti tiis­tais­ta lau­an­tai­hin. Tänä vuon­na kai­vet­ta­va alue on yhden asu­mis­pai­nan­teen vii­mei­nen tut­ki­ma­ton nel­jän­nes.

– Tämä koh­ta on erit­täin kiin­nos­ta­va, sil­lä täs­sä on ilmei­ses­ti ollut asu­muk­sen ovi­auk­ko. Ovien koh­dat ovat aina­kin ennen olleet löy­dös­ri­kas­ta aluet­ta, ker­too kai­vauk­sis­ta vas­taa­va museo­leh­to­ri Sami Vil­jan­maa.

Ylei­sö­kai­va­jien lisäk­si Kie­ri­kis­sä maa­ta tut­ki­vat myös ryh­mä arkeo­lo­gian opis­ke­li­joi­ta Bri­tan­nias­ta ja Ruot­sis­ta sekä yli­opis­to­har­joit­te­li­joi­ta ja kesä­työn­te­ki­jä Oulus­ta.

Taval­li­sim­pia löy­tö­jä ovat pala­neen luun ja kera­mii­kan palat, mut­ta tiis­tai­na teh­tiin myös har­vi­nai­sem­pi löy­tö. Asu­muk­sen piha-alu­eel­ta kai­vet­tiin koko­nai­se­na säi­ly­nyt lius­ke­ren­gas.

– Tämä voi hyvin olla koko kesän mer­kit­tä­vin löy­tö. Tätä ennen olem­me löy­tä­neet vain yhden koko­nai­se­na säi­ly­neen ren­kaan koko kai­vaus­ten his­to­rian aika­na, iloit­see Vil­jan­maa.

Ren­kaan muo­tois­ta lius­ket­ta on toden­nä­köi­ses­ti käy­tet­ty aikoi­naan koru­na. Löy­tö teh­tiin lähel­tä aluet­ta, jos­ta muu­ta­ma vuo­si sit­ten löy­det­tiin upeas­ti säi­ly­nyt meri­pih­ka­ko­ru.

Hie­kas­sa palo­ja his­to­rias­ta 

Maa-aines tut­ki­taan tar­kas­ti, siirretŠŠään ŠämpŠäreihin ja vielŠä sii­vi­löi­dään, jot­ta mitŠŠään ei jŠŠää huo­maa­mat­ta. Kuvas­sa Kie­ri­kin kesŠätyšntekijäŠ Saa­na Rau­va­la (vas.) sekŠ yli­opis­to­har­joit­te­li­joi­ta.

Kie­ri­kin ylei­sö­kai­vauk­sil­la käy vuo­sit­tain sata­kun­ta kai­va­jaa. Vil­jan­maa ker­too, että moni jää hom­maan kouk­kuun ja palaa seu­raa­va­na kesä­nä uudel­leen.

Tiis­tai­na maa­ta Kie­ri­kis­sä rap­su­tel­lut­ta 13-vuo­tias­ta Emma Remes­tä kiin­nos­taa kai­ken­lai­nen his­to­ria.

– Tämä on ollut todel­la kivaa ja mie­len­kiin­tois­ta. Jän­nä näh­dä löy­tyy­kö mitään, Remes ker­too.

Hol­lo­las­ta kotoi­sin ole­va Remes on Oulus­sa kyläs­sä sedäl­lään Timo Remek­sel­lä. Heil­lä on men­nyt Kie­ri­kis­sä koko päi­vä.

– Kier­sim­me näyt­te­lyt sekä sisäl­lä että ulko­na, ammuim­me jousel­la ja meloim­me ruu­hil­la. Nyt olem­me rei­lun tun­nin kai­va­neet täs­sä ylei­sö­kai­vauk­sil­la, Timo Remes ker­too.

Koke­mus on kum­mal­le­kin uusi ja Timo Remes ker­too­kin kai­vaus­ten olleen päi­vän mie­len­kiin­toi­sin osuus.

– Vaik­ka kaik­ki on ollut kiin­nos­ta­vaa, niin se kun pää­see itse käy­tän­nös­sä kokei­le­maan on kyl­lä paras­ta.

Kie­rik­ki on mie­len­kiin­toi­nen myös kesä­työ­paik­ka­na. Oulu­lai­nen lukioi­käi­nen Saa­na Rau­va­la pal­kat­tiin töi­hin hänen pii­rus­tus­har­ras­tuk­sen­sa perus­teel­la.

– Minuun otet­tiin yhteyt­tä, kun olin mai­nin­nut hake­muk­ses­sa­ni, että har­ras­tan piir­tä­mis­tä.

Piir­tä­mis­tai­dos­ta on hyö­tyä, sil­lä Rau­va­la piir­tää Kie­ri­kis­sä muun muas­sa taso­kart­to­ja kai­vauk­sis­ta.

– Olen viih­ty­nyt tääl­lä hyvin. Kart­to­jen piir­tä­mi­ses­sä kehit­tyy koko ajan ja pää­sen myös itse kai­va­maan, hän ker­too.

Kie­ri­kin yleisšökaivauksilla tyšöskentelee myšös kansainvŠälisiŠä vie­rai­ta. Arkeo­lo­gian opis­ke­li­joi­ta on saa­pu­nut Yli-Iihin Bri­tan­nias­ta ja Ruot­sis­ta.