Jon­na Heik­ki­lä halusi suur­kau­pun­gis­ta takai­sin Mar­tin­nie­meen

The Voice of Finladistakin tuttu Jonna Heikkilä palasi juurilleen Martinniemeen.

Tämän päi­vän nuor­ten aikuis­ten yli­voi­mai­ses­ti suo­si­tuin asu­mi­sen muo­to on vuo­kra­huo­neis­to ker­ros­ta­los­sa lähel­lä ison kau­pun­gin kes­kus­taa. Kau­pun­kei­hin nuo­ria vetä­vät pait­si työ- ja opis­ke­lu­mah­do­li­suu­det, myös pal­ve­lut, ystä­vät ja ajan­viet­teet. Hau­ki­pu­taa­lai­sel­le Jon­na Heik­ki­läl­le suur­kau­pun­kie­lä­mä ei kui­ten­kaan mait­ta­nut. Pari­kymp­pi­se­nä nuo­re­na nai­se­na Heik­ki­lä muut­ti seit­se­män vuot­ta sit­ten Tur­kuun ker­ros­ta­lo­yk­si­öön. Nopeas­ti kui­ten­kin sel­vi­si, että se ei ollut hänen jut­tun­sa. – Se…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus