Iso­kan­kaan säh­kö­ase­ma tur­vaa toi­min­ta­var­muu­den

Kierroksen aikana heräsi paljon kysymyksiä sähköasemasta ja sen toiminnasta, kuvassa Fingridin Juhani Ahonen sekä vierailijat Markku Alasiurua sekä Erkki Aalto.

Inke­ri Har­ju
Yli-Ii

Iso­kan­kaan säh­kö­lai­tok­sen val­mis­tu­mi­nen Maa­lis­maa­han tus­kin jäi yhdel­tä­kään pai­kal­li­sel­ta huo­maa­mat­ta.
Laa­jat maan­ra­ken­nus­työt, säh­kö- ja asen­nus­työt sekä val­ta­van muun­ta­jan kul­je­tus sata­mas­ta Maa­lis­maan­han herät­ti­vät laa­jal­ti huo­mio­ta.
Uusi säh­kö­ase­ma on 400/110 kV muun­toa­se­ma, jon­ka on tar­koi­tus paran­taa Oulun alu­een käyt­tö­var­muut­ta sekä mah­dol­lis­taa uuden tuu­li- vesi- sekä läm­pö­voi­man raken­ta­mi­sen.
Säh­kö­ase­man omis­taa Suo­men kan­ta­verk­ko­yh­tiö Fingrid Oyj, jon­ka vas­tuul­la ovat säh­kön­siir­to kan­ta­ver­kos­sa sekä säh­kön­siir­ron ulko­maa­nyh­tey­det.
Vii­me vii­kon tors­tai­na oli mah­dol­li­suus pääs­tä tutus­ti­maan ase­maan pie­nel­lä jou­kol­la. Ase­maa esit­te­li Fingri­din alue­pääl­lik­kö Juha­ni Aho­nen.
Kier­rok­sel­la muka­na olleet Jar­mo ja Mark­ku Ala­siu­rua sekä Erk­ki Aal­to tutus­tui­vat ase­maan mie­len­kiin­nol­la ja esit­ti­vät pal­jon kysy­myk­siä.
Häm­mäs­tys­tä herät­ti se, että koko val­ta­vaa ase­maa ohja­taan ja val­vo­taan Hel­sin­gis­tä.
– Kaik­ki tie­to siir­tyy valo­kui­tu­lin­jo­ja pit­kin Hel­sin­kiin ja siel­tä käsin toi­min­taa val­vo­taan. Vähin­tään ker­ran kuus­sa käy­dään kui­ten­kin aina sit­ten tääl­lä pai­kan pääl­lä, Aho­nen ker­toi.
Fingri­dil­lä on alue­toi­mis­to Oulun­sa­los­sa ja pai­kal­lis­käyt­tö­toi­min­to­ja sekä kun­nos­sa­pi­toa hoi­ta­val­la pal­ve­lu­toi­mit­ta­jal­la Infra­tek Oy:llä Kem­pe­lees­sä. Pai­kan pääl­le Yli-Iihin pääs­tään tar­vit­taes­sa nopeas­ti.
Täl­lai­set tilan­teet ovat kui­ten­kin har­vi­nai­sia. Useim­mat viat toi­min­nas­sa kor­jaan­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti tai ne pys­ty­tään kor­jaa­maan Hel­sin­gis­tä käsin.
– Sala­ma­nis­ku­jen­kaan ei pitäi­si aiheut­taa hait­taa toi­min­nal­le, jär­jes­tel­mä palau­tuu iskus­ta auto­maat­ti­ses­ti sekun­neis­sa, Aho­nen kuvai­li.

Mie­len­kiin­tois­ta nyky­tek­niik­kaa

Kame­ra­val­vot­tua sekä aidat­tua aluet­ta Iso­kan­kaal­la on 6,8 heh­taa­ria ja koko alu­een pin­ta-ala on 32 heh­taa­ria.
Val­ta­vaa aluet­ta pää­see alku­ke­säs­tä vapaas­ti kat­so­maan, kun Fingrid pitää avoi­met ovet- päi­vän lumien sulet­tua tou­ko­kuus­sa. Tapah­tu­man tar­kas­ta ajan­koh­das­ta tie­do­te­taan erik­seen.
Lai­tok­sen vie­res­sä asu­va Erk­ki Aal­to kuu­lee säh­kö­lin­jo­jen räti­nän pihal­leen saak­ka.
Raken­nus­töi­tä tar­kas­ti seu­ran­nut Aal­to piti esit­te­ly­kier­ros­ta mie­len­kiin­toi­se­na.
– Muka­va oli pääs­tä näke­mään aito­jen sisäl­le­kin, Aal­to sanoo.
Myös Yli-Iis­tä kotoi­sin ole­vat Jar­mo ja Mark­ku Ala­siu­rua piti­vät kier­rok­ses­ta.
– Mah­ta­va lai­tos ja hie­noa nyky­tek­niik­kaa, ja muka­vaa, että saa­tiin näh­dä tämä etu­kä­teen, Jar­mo kehuu.
Jar­mon mie­les­tä on myös hie­noa, että säh­kö­ver­kon toi­min­ta­var­muus var­mis­te­taan ja Yli-Iihin jotain raken­ne­taan­kin, eikä aina vain pure­ta.