Iso­kan­kaan säh­kö­ase­ma tur­vaa toimintavarmuuden

Kierroksen aikana heräsi paljon kysymyksiä sähköasemasta ja sen toiminnasta, kuvassa Fingridin Juhani Ahonen sekä vierailijat Markku Alasiurua sekä Erkki Aalto.

Inke­ri Har­ju Yli-Ii Iso­kan­kaan säh­kö­lai­tok­sen val­mis­tu­mi­nen Maa­lis­maa­han tus­kin jäi yhdel­tä­kään pai­kal­li­sel­ta huo­maa­mat­ta. Laa­jat maan­ra­ken­nus­työt, säh­kö- ja asen­nus­työt sekä val­ta­van muun­ta­jan kul­je­tus sata­mas­ta Maa­lis­maan­han herät­ti­vät laa­jal­ti huo­mio­ta. Uusi säh­kö­ase­ma on 400/110 kV muun­toa­se­ma, jon­ka on tar­koi­tus paran­taa Oulun alu­een käyt­tö­var­muut­ta sekä mah­dol­lis­taa uuden tuu­li- vesi- sekä läm­pö­voi­man raken­ta­mi­sen. Säh­kö­ase­man omis­taa Suo­men kan­ta­verk­ko­yh­tiö Fingrid Oyj, jon­ka vastuulla… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus