Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen vas­taus: Jää­lin­ma­jan yllä­pi­to ei kuu­lu kau­pun­gin perus­teh­tä­viin

JŠŠäälinmaja on suosittu kokoontumispaikka. JŠŠääliläŠiset toivovat sen toiminnan pysyväŠn nykyisellŠääŠn, mutta kaupunki on eri mieltäŠ. Kuva on ensimmŠisestŠä JŠääŠlin suuralueen yhteistyšöryhmäŠn kokouksesta helmikuussa 2013.

Teea Tun­tu­ri
Jää­li

Jää­lin suur­alu­een yhteis­työ­ryh­mä sekä asu­ka­syh­dis­tys ovat aiem­min toi­vo­neet, että Jää­lin­ma­jan toi­min­ta säi­ly­tet­täi­siin nykyi­sel­lään. Jää­li­läi­nen vara­val­tuut­tu Sir­pa Tik­ka­la (kesk.) ja val­tuu­tet­tu Kaa­ri­na Kai­lo (vas.) teki­vät val­tuus­toa­loit­teen, että Jää­lin­ma­jan alue säi­ly­tet­täi­siin edel­leen kau­pun­gin omis­tuk­ses­sa ja kun­ta­lais­ten käy­tet­tä­vis­sä. He myös esit­ti­vät, että maja voi­si toi­mia kun­ta­lais­ten olo­huo­nee­na tai asu­kas­tu­pa­na, jota esi­tys­tä asu­ka­syh­dis­tys ei näe toi­mi­va­na vaih­toeh­to­na.
Kau­pun­gin­hal­li­tus puo­les­taan tote­si seu­raa­vas­ti: “Jää­lin­ma­ja on vuo­krat­tu yksi­tyi­sel­le yrit­tä­jäl­le tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­val­la sopi­muk­sel­la. Oulun kau­pun­gin perus­teh­tä­vään ei kuu­lu tämän tapai­nen toi­min­ta. Jää­lin­ma­ja on tar­koi­tus lait­taa ylei­seen myyn­tiin, jol­loin koh­tees­ta kiin­nos­tu­nei­den on mah­dol­lis­ta hank­kia maja omaan käyt­töön­sä.”
Kau­pun­gin­hal­li­tus tote­si myös, että asu­kas­tu­pia ollaan koko Oulus­sa kes­kit­tä­mäs­sä samoi­hin tiloi­hin, jois­sa jo ennes­tään on kau­pun­gin toi­min­to­ja. Täl­lä het­kel­lä Jää­lis­sä on suun­nit­teil­la Lai­va­kan­kaan kou­lun laa­jen­nus. Tämän het­ki­sen aika­tau­lun mukaan laa­jen­nus val­mis­tui­si vuo­si­na 2018–2019. Laa­jen­nuk­sen alus­ta­vas­sa han­ke­suun­ni­tel­mas­sa ovat muka­na myös asu­kas­tu­van tilat ja tavoit­tee­na on, että kun­ta­lais­ten asu­kas­tu­pa­toi­min­ta voi­si alkaa laa­jen­nuk­sen val­mis­tut­tua Lai­va­kan­kaan kou­lul­la. Myös kir­jas­to siir­tyy Lai­va­kan­kaan kou­lul­le ensi elo­kuu­hun men­nes­sä.
Jää­lin­ma­jan tule­van ase­ma­kaa­va­hank­keen tar­koi­tuk­se­na on paran­taa alu­eel­la ole­van ran­ta-alu­een yleis­tä käyt­töä nyky­ti­lan­tee­seen ver­rat­tu­na ja jät­tää alue kau­pun­gin omis­tuk­seen, val­tuus­toa­loit­teen vas­tauk­ses­sa ker­ro­taan.