Suun­nit­te­lu­työ­ryh­mä kouluhankkeeseen

Ran­ta­poh­ja Ii Poh­jois-Iin kou­lun lii­kun­ta­sa­lin ja tek­ni­sen työn luo­kan raken­ta­mis­ta var­ten on perus­tet­tu suun­nit­te­lu­työ­ryh­mä. Kun­nan­val­tuus­to on varan­nut kou­lu­hank­kee­seen täl­le vuo­del­le 660 000 euron mää­rä­ra­han. Ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta nime­si työ­ryh­mään viran­hal­ti­joi­den ja asian­tun­ti­joi­den edus­ta­jik­si ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­pääl­lik­kö Vesa Ant­ti­lan, ener­giain­si­nöö­ri Juk­ka Här­ki­nin ja kou­lun­joh­ta­ja Tuo­mas Oja­lan. Lau­ta­kun­nan edus­ta­jik­si työ­ryh­mään nimet­tiin Rei­jo Kehus, Mika Kois­ti­sen, Mat­ti-Tapio Rissasen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus