Hyvis-tun­neil­ta eväs­tä elä­mään

Yhdeksäsluokkalaisten ensimmäinen Hyvis-tunti Yli-Iissä alkoi sillä, että jokainen valitsi pöydältä itselleen kuvan, joka kertoi aamun fiiliksistä jotain. Tuntemuksia olivat muun muassa iloisuus, väsymys ja kesäinen tunne. (Kuva: Teea Tunturi)Yhdeksäsluokkalaisten ensimmäinen Hyvis-tunti Yli-Iissä alkoi sillä, että jokainen valitsi pöydältä itselleen kuvan, joka kertoi aamun fiiliksistä jotain. Tuntemuksia olivat muun muassa iloisuus, väsymys ja kesäinen tunne. (Kuva: Teea Tunturi)

Yli-Iin kou­lun perin­tei­sel­lä hyvin­voin­ti­vii­kol­la aloi­tet­tiin tänä vuon­na uusi, kuu­kausit­tai­nen käy­tän­tö, Hyvis-tun­ti, jon­ka avul­la etsi­tään omal­le kou­lul­le uuden­lais­ta yhtei­söl­li­syyt­tä ja jokai­sen oppi­laan elä­mään moni­puo­li­sia eväi­tä. Mal­li on Oulus­sa läh­te­nyt alul­le Hiuk­ka­vaa­ran ja Hin­tan kou­luil­ta, ja se on tar­koi­tus levit­tää osak­si kou­lu­jen arkea aina­kin itäi­sel­lä alu­eel­la. Taus­tal­ta löy­tyy myös Rova­nie­men kau­pun­gin hyvin­voin­nin vuo­si­kel­lo, jon­ka avul­la koros­te­taan yhtei­söl­li­syy­den…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus