Haa­vee­na muut­to Suo­meen – austra­lia­lai­nen Aidan Powell tutus­tui suku­juu­riin­sa Yli-Iis­sä

Suo­men ja Austra­lian kak­sois­kan­sa­lai­nen Aidan Powell on suun­taa­mas­sa ensi vuon­na Suo­men armei­jaan. 21-vuo­tias Powell poh­tii myös pysy­vää muut­toa iso­äi­tin­sä koti­maa­han. Suo­meen nuo­ru­kais­ta hou­kut­te­le­vat suvun lähei­syys ja kor­kea­kou­lut.

Jo ensi­vie­rai­lu Suo­mes­sa on saa­nut 21-vuo­ti­aan Aidan Powel­lin tun­te­maan olon­sa kotoi­sak­si iso­äi­tin­sä koti­maas­sa. Powel­lin äidin äiti muut­ti aikoi­naan Austra­li­aan Yli-Iis­tä ja perus­ti per­heen suo­ma­lai­sen mie­hen kans­sa, mut­ta muut­ti takai­sin Suo­meen muu­ta­ma vuo­si sit­ten.

Aidan Powell saa­pui Suo­meen aluk­si Hel­sin­kiin ja pää­kau­pun­ki­seu­dul­le, ja saa­pui poh­joi­seen tutus­tu­maan yli-iiläi­siin suku­juu­riin­sa. Tämän kesän vie­rai­lu on loma­mat­ka, mut­ta vuo­den pääs­tä kak­sois­kan­sa­lai­nen aikoo saa­pua Suo­meen ase­pal­ve­luk­seen.

– Kak­sois­kan­sa­lai­sil­la ei ole pak­ko osal­lis­tua ase­pal­ve­luk­seen, mut­ta haluan opis­kel­la ja asua tääl­lä tule­vai­suu­des­sa. Haluan teh­dä jotain eri­lais­ta ja tääl­lä minul­la on enem­män suku­lai­sia, Powell ker­too.

Kie­les­sä ope­tel­ta­vaa

Suvun lähei­syys on Powel­lil­le tär­keä syy har­ki­ta muut­toa Suo­meen: Austra­lias­sa hänel­lä ei ole juu­ri­kaan suku­lai­sia, sil­lä hänen isän­sä on taus­tal­taan kana­da­lai­nen.

– Olen aina tien­nyt ole­va­ni puo­lik­si suo­ma­lai­nen. Nyt kun olen käy­nyt tääl­lä ja tavan­nut sukua­ni, koen ole­va­ni lähem­pä­nä hei­tä ja tätä maa­ta.

Powel­lin vakaa­na aiko­muk­se­na on ope­tel­la aktii­vi­ses­ti suo­men kiel­tä ennen armei­jaan läh­töä. Lap­suu­ten­sa suo­mea käyt­tä­nyt äiti ei puhu kiel­tä koto­na ja Aida­nil­la on hal­lus­sa vas­ta kie­len alkeet. Mut­ta moti­vaa­tio­ta on sitä­kin enem­män.

– Kävin lyhyen suo­men kie­len kurs­sin Mel­bour­nes­sa jo ennen tuloa­ni tän­ne. Aion kotiin Austra­li­aan pääs­tes­sä­ni nime­tä kaik­ki tava­rat suo­ma­lai­sil­la nimil­lä, jot­ta opin sano­ja parem­min, Aidan Powell kuvai­lee.

Suo­mes­sa hän ker­too naut­ti­van­sa ihmis­ten ystä­väl­li­syy­des­sä: koti­kau­pun­ki Mel­bour­neen ver­rat­tu­na poh­joi­nen maa tun­tuu hen­gel­tään ren­tou­tu­neem­mal­ta. Maan ilmas­tos­ta on vie­lä vai­kea sanoa mitään, sil­lä Suo­men tal­vi on koke­mat­ta.

Suo­mi on lähel­lä kaik­kea

Powell ajat­te­lee, että Suo­mi on sijain­nil­taan pal­jon lähem­pä­nä muu­ta maa­il­maa kuin Austra­lia. Suo­mes­ta on lyhyt mat­ka Euroop­paan, kun taas Austra­lian lähin naa­pu­ri­maa Uusi-See­lan­ti­kin on len­to­mat­kan pääs­sä.

Isän puo­len suku­aan Powell on käy­nyt tapaa­mas­sa Kana­das­sa ja vie­rail­lut samal­la Yhdys­val­lois­sa. Mat­ka Suo­meen on ollut hänen ensim­mäi­nen vie­rai­lun­sa mis­sään edes lähel­lä Euroop­paa ja suo­ma­lai­set ovat vakuut­ta­neet ystä­väl­li­syy­del­lään.

– Tun­nen ole­va­ni tääl­lä koto­na, kaik­ki ovat koh­te­liai­ta ja kiin­nos­tu­nei­ta, kun he kuu­le­vat minun ole­van austra­lia­lai­nen.

Jos Powell muut­taa Suo­meen, hän pitää Oulua vah­va­na vaih­toeh­to­na asuin­pai­kak­si. Suvun lähei­syys pai­naa vaa­ka­ku­pis­sa pal­jon.

– Ilmai­nen kor­kea­kou­lu­tus kiin­nos­taa ja ehkä työ englan­nin opet­ta­ja­na. En vie­lä tie­dä mitä tule­vai­suus tuo tul­les­saan, pian takai­sin töi­hin Mel­bour­neen suun­taa­va Powell ker­too.