Puu­kau­pas­sa menos­sa vil­kas vuo­si – Kas­vu näyt­tää jat­ku­van tule­vai­suu­des­sa­kin

MetsŠäalalla eletä䊊n valoisia aikoja. Puu menee kaupaksi monessa muodossa, myšös puun hinta on maltillisessa nousussa.

Kyse­ly­kier­ros Ran­ta­poh­jan alu­eel­le ker­too hyviä uuti­sia met­sä­alal­ta. Kaik­ki ovat yhtä miel­tä sii­tä, että puu­kaup­pa käy ja tule­vai­suus näyt­tää valoi­sal­ta.

– Hak­kuu­mää­rät ovat olleet sel­väs­sä kas­vus­sa, puul­la on nyt kysyn­tää. Var­sin­kin kui­tu­puun kysyn­tä on kas­va­nut, ker­too Timo Mik­ko­la Kii­min­gin Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­ses­tä.

Iin Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen Hen­ri Tur­ti­nen ker­too, että vil­kas puu­kaup­pa saa lei­mi­kot nopeas­ti kor­juuseen. Hänen mukaan­sa eri­tyi­ses­ti kor­juu­kel­poi­sil­la pää­te­hak­kuil­la ja har­ven­nuk­sil­la on hyvä kysyn­tä.

– Hin­nat­kin ovat nous­seet mal­til­li­ses­ti. Nyt oli­si met­sä­no­mis­ta­jil­le otol­li­nen aika pur­kaa räs­tiin jää­nei­tä ensi­har­ven­nuk­sia, hän jat­kaa.

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys­ten kans­sa samoil­la lin­joil­la on myös puu­kaup­paa ja met­sä­pal­ve­lu­ja yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la tar­joa­van Met­sä­Fo­res­tin Iin toi­mi­pis­teen met­sä­asian­tun­ti­ja Mat­ti Hei­no­nen.

– Met­sis­sä tapah­tuu nyt pal­jon. Kui­tu­puu­kin menee nyt kau­pak­si, aiem­min sen kysyn­tä oli nih­keäm­pää, Hei­no­nen sanoo.

– Met­sä­ala ei ole­kaan enää taan­tu­va ala, vaan voi­mak­kaas­ti kehit­ty­vä, johon inves­toi­daan suu­res­ti, kom­men­toi Oulun seu­dun mhy:n toi­min­nan­joh­ta­ja Juha­ni Heik­ki­nen.

Hänen mukaan­sa katet­ta posi­tii­vi­sil­le odo­tuk­sil­le saa­daan, jos osa­kaan Poh­jois-Suo­meen suun­ni­tel­luis­ta inves­toin­neis­ta tulee toteu­tu­maan.

Näil­lä näky­min Suo­men poh­jois­puo­lel­le ollaan suun­nit­te­le­mas­sa aina­kin kah­ta tai kol­mea uut­ta bio­ja­los­tus­teh­das­ta. Uusia teh­tai­ta alu­eel­le on myös vii­me vuo­si­na tul­lut. Tämä lisää enti­ses­tään puun kysyn­tää.

– Sahoil­la saha­taan lähes mak­si­mi­te­hol­la, myös pape­ri­teol­li­suus, var­sin­kin kar­ton­ki, on tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­tin­sa hui­pul­la, Mik­ko­la selit­tää.

Ant­ti Här­kö­nen Pudas­jär­ven Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­ses­tä sanoo suun­ni­tel­tu­jen inves­toin­tien ole­van tär­kei­tä niin met­sä­no­mis­ta­jien kuin koko yhteis­kun­nan­kin kan­nal­ta.

Tule­vai­suut­ta on vai­kea ennus­taa, mut­ta posi­tii­vi­sen vireen usko­taan met­sä­alal­la jat­ku­van. Met­sä­no­mis­ta­jia ja met­sä­si­joit­ta­jia on tul­lut vii­me vuo­si­na lisää.

– Vien­ti vetää ja puu­kaup­pa käy. Luu­len, että näin jat­kuu myös tule­vai­suu­des­sa, Hei­no­nen sanoo.

Hak­kuut eivät uhkaa Suo­men met­siä

Noususuh­dan­tees­sa ole­va met­sä­ala ja hal­li­tuk­sen kovat hak­kuu­ta­voit­teet ovat herät­tä­neet jois­sa­kin huol­ta met­sien ja nii­den moni­muo­toi­suu­den säi­ly­mi­ses­tä.

Met­sä­alal­ta kui­ten­kin vakuu­tel­laan, että huo­li on tur­haa.

– Puu­ta kas­vaa koko ajan enem­män, kuin sitä haka­taan. Hak­kuus­sa syn­tyy myös laho­puu­ta, kom­men­toi Yli-Iin mhy:n Mik­ko Mäke­lä.

Ant­ti Här­kö­sen mukaan kes­kus­te­lua aihees­ta käy­dään pää­asias­sa mie­li­ku­vil­la ja yli­lyön­te­jä nousee koko ajan pin­nal­le.

– Poh­jois-Suo­men elin­voi­mai­suu­den kan­nal­ta met­sä­ta­lou­des­ta raa­ka-ainet­ta käyt­tä­vä teol­li­suus on elin­tär­ke­ää, hän sanoo.

Juha­ni Heik­ki­nen muis­tut­taa, että arvok­kai­ta luon­to­koh­tei­ta suo­jel­laan ja hak­kuis­sa ote­taan huo­mioon kes­tä­vän met­sä­ta­lou­den peri­aat­teet.

– Mie­les­tä­ni uhkaa met­sien moni­muo­toi­suu­del­le ei syn­ny, Heik­ki­nen sanoo.

Myös­kään Hei­no­nen Met­sä­Fo­res­til­ta ei jaa huol­ta moni­muo­toi­suu­den häviä­mi­ses­tä.

– Tila­koh­tais­ta­kin suo­je­lua har­ras­te­taan nyky­ään enem­män. Met­sän­hoi­dos­sa moni­muo­toi­suus ote­taan hyvin huo­mioon.