Puu­kau­pas­sa menos­sa vil­kas vuo­si – Kas­vu näyt­tää jat­ku­van tulevaisuudessakin

MetsŠäalalla eletä䊊n valoisia aikoja. Puu menee kaupaksi monessa muodossa, myšös puun hinta on maltillisessa nousussa.

Kyse­ly­kier­ros Ran­ta­poh­jan alu­eel­le ker­too hyviä uuti­sia met­sä­alal­ta. Kaik­ki ovat yhtä miel­tä sii­tä, että puu­kaup­pa käy ja tule­vai­suus näyt­tää valoi­sal­ta. – Hak­kuu­mää­rät ovat olleet sel­väs­sä kas­vus­sa, puul­la on nyt kysyn­tää. Var­sin­kin kui­tu­puun kysyn­tä on kas­va­nut, ker­too Timo Mik­ko­la Kii­min­gin Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­ses­tä. Iin Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen Hen­ri Tur­ti­nen ker­too, että vil­kas puu­kaup­pa saa lei­mi­kot nopeas­ti kor­juuseen. Hänen mukaan­sa eri­tyi­ses­ti korjuukelpoisilla… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus