Aar­re

Tarkistan, että olen menossa oikeaan suuntaan ja lähden sitten seuraamaan polkua metsään.

Sei­son hiek­kai­sel­la polul­la käsis­sä­ni lapio ja käpris­ty­nyt kart­ta, jon­ka löy­sin vii­me vii­kol­la sii­vo­tes­sa­ni ullak­koa. Kart­taa on piir­ret­ty lähi­met­säs­sä­ni kul­ke­va pol­ku, joka päät­tyy pie­neen punai­seen rastiin.

Tar­kis­tan, että olen menos­sa oike­aan suun­taan ja läh­den sit­ten seu­raa­maan pol­kua met­sään. Mie­lee­ni pul­pah­taa aja­tus, että kart­ta saat­taa olla­kin vain jon­kun lap­sen piir­tä­mä, mut­ta jat­ka sil­ti matkaa.

Kun saa­vun paik­kaan, jos­sa aar­teen pitäi­si olla, pysäh­dyn ja kat­son ympä­ril­le­ni. Oikeal­la puo­lel­la­ni met­sä on har­ven­tu­nut ja näen ihmi­siä käve­le­mäs­sä tiel­lä. Toi­sel­la puo­lel­la­ni on tum­ma ja synk­kä met­sä, jos­ta juu­ri tulin. Otan lapios­ta hyvän otteen, isken sen peh­me­ään maa­han ja alan kai­vaa kuoppaa.

Kes­ken kuo­pan kai­va­mi­sen minul­le tulee tun­ne, että joku kat­se­lee työ­tä­ni. Kään­nyn kat­so­maan taak­se­ni ja kir­kai­sen. Minul­le tun­te­ma­ton tyt­tö on hii­pi­nyt taak­se­ni. Hänel­lä on rus­keat pör­röi­set hiuk­set ja naa­ma täyn­nä pisa­mia. Hän näyt­tää suun­nil­leen minun ikäiseltäni.

”Mitä sinä teet?” tyt­tö kysyy.

”Kai­van kuop­paa”, vas­taan ja osoi­tan sor­mel­la­ni kuoppaa.

”Minä kyl­lä näen, että se on kuop­pa”, tyt­tö sanoo, ”mut­ta mik­si sinä kai­vat sitä?”

”Minä etsin aar­ret­ta”, ker­ron niin kuin se oli­si itsestäänselvyys.

Jat­kan maan lapioi­mis­ta, kun­nes kuop­pa on aina­kin met­rin syvä ja käte­ni aivan puhki.

”Ei siel­lä mitään aar­ret­ta ole”, tyt­tö sanoo tietäväisesti.

”Ei ole­kaan”, huo­kai­sen alakuloisesti.

Nos­tan kar­tan ja lapion takai­sin käsii­ni. Minun täy­tyi­si vain hyväk­syä se, että kart­ta ei tosi­aan­kaan ollut mikään oikea aarrekartta.

”Haluai­sit­ko sinä olla minun ystä­vä­ni?” tyt­tö kysyy.

Kat­son iloi­ses­ti vir­nis­te­le­vää tyt­töä ja nyökkään.

Kun käve­lem­me yhtä mat­kaa pois met­säs­tä päin, tajuan jotain. Ehkä olin sit­ten­kin löy­tä­nyt oikean aar­teen, sil­lä mones­ti todel­li­nen ystä­vyys on aitoa aar­ret­ta­kin arvokkaampaa.

Edith Lah­ti­nen, 8. lk. Yli-Iin koulu

Jut­tu jul­kais­taan osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä