Toi­mit­ta­jal­ta: Voi­han korona

Pele­kääk­kö nää koro­naa, kysel­lään kylil­lä. Mei­tä valis­te­taan, ettei tar­vit­se, sil­lä tar­tun­ta­ris­ki on var­sin pie­ni – aina­kin toistaiseksi.

Mut­ta min­käs mah­dat, ykkös­pu­hee­nai­he koro­na sil­ti on. Eikä vara venet­tä kaa­da, jokai­nen voi omal­ta osal­taan varau­tua ja ennal­taeh­käis­tä tau­din tart­tu­mis­ta ja leviä­mis­tä. Paras lää­ke on maa­lais­jär­jen ohel­la hygienia.

Ker­ra­taan­pa kei­not, joil­la tor­ju­taan tätä kii­na­lais­ta vit­saus­ta. Pese kädet huo­lel­la, käy­tä saip­pu­aa ja käsi­de­siä (jos satut vie­lä saa­maan). Älä kos­ket­te­le käsil­lä­si kas­vo­ja, hie­ro sil­miä tai kai­va nenää, eten­kin, jos olet liik­keel­lä ihmis­ten ilmoil­la ja olet ylei­sis­sä pai­kois­sa kos­ke­tel­lut oven­ri­po­ja ja pin­to­ja. Hyviä vink­ke­jä tor­ju­maan nyt jyl­lää­vää kausi-influens­saa­kin. Yski ja aivas­te­le nenä­lii­naan ja lai­ta näs­tyy­ki heti roskiin.

Näi­nä päi­vi­nä kukaan ei var­mas­ti pahas­tu, jos ei ter­veh­di kät­te­le­mäl­lä. Jos joku hei­laut­taa ter­veh­dyk­sek­si ylä­vi­to­sen tai ojen­te­lee nyrk­ki­ään, ei pidä säi­käh­tää. Ame­ri­kas­sa on nimit­täin tut­kit­tu, että kät­te­lys­sä bak­tee­rei­ta tart­tuu kak­si ker­taa enem­män kuin ylä­vi­to­ses­sa. Kaik­kein tur­val­li­sin on nyrk­ki­ter­veh­dys, jos­sa kop­sau­te­taan nyrk­ke­jä yhteen.

Ehkä meil­le luon­te­vin tapa oli­si kui­ten­kin hil­lit­ty pään nyökäytys?

Koro­nan leviä­mis­tä on mah­do­ton ennus­taa, mut­ta luot­ta­kaam­me hyvään ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­määm­me ja laa­jaan tiedonvälitykseen.

Vii­me aiko­jen sai­raus­päi­vi­tys­ten lomaan mah­tui muu­an maan­lä­hei­nen­kin uuti­nen luon­non paran­ta­vas­ta voi­mas­ta. Luon­non mik­ro­bien usko­taan nimit­täin vah­vis­ta­van ihmi­sen ter­veyt­tä ja vas­tus­tus­ky­kyä. Jopa sii­nä mää­rin, että mie­ti­tään, voi­tai­siin­ko näi­tä luon­non ihme­ai­nei­ta sisäl­lyt­tää ihol­le sivel­tä­viin voiteisiin.

Luon­nos­sa liik­ku­mi­nen ja ulko­na tou­hua­mi­nen on siis hyvää sai­rauk­sen ennal­taeh­käi­syä, mitä voi teh­dä kai­ken lisäk­si ihan ilmai­sek­si. Sen­hän on van­ha kan­sa tien­nyt iät ja ajat.

auli.haapala(at)rantapohja.fi