Totuus ei pala tules­sa­kaan

Itse­näi­syyt­tä on juh­lit­tu, 102-vuo­tias­ta Suo­mea pai­kal­li­sis­sa juh­lis­sa ja val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Tämän vuo­den tee­ma­na lin­nan juh­lis­sa oli nap­piin osu­nut aihe; tie­to ja yhteis­kun­nal­li­nen kes­kus­te­lu. Debat­tia olem­me­kin vii­me aikoi­na saa­neet käy­dä ja pui­da poli­tiik­kaa turuil­la ja toreil­la.

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö kiteyt­ti Aamu­leh­den haas­tat­te­lus­sa oleel­li­sen: Jokai­nen voi osal­taan edis­tää kun­nioit­ta­vaa kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria sekä vah­vis­taa luot­ta­mus­ta tie­toon ja asian­tun­ti­uu­teen, ja mikä olen­nai­sin­ta, pysyä totuu­des­sa.

Kai­ken tämän kes­kel­lä voi nos­taa hat­tua omal­le ammat­ti­kun­nal­le ja vapaal­le leh­dis­töl­le, mikä ei ole itses­tään sel­vää. Jour­na­lis­ti-leh­den pää­toi­mit­ta­ja esiin­tyi lin­nan juh­lis­sa kau­la­ko­ris­tee­na hirt­to­köy­si, jos­kin kau­nis sel­lai­nen, muis­tu­tuk­se­na sii­tä, mitä muu­al­la maa­il­mal­la voi tapah­tua sanan­va­paut­taan käyt­tä­vil­le kan­sa­lai­sil­le ja toi­mit­ta­jil­le. Pet­ter­son on toden­nut, että yhteis­kun­nal­li­sen kes­kus­te­lun ja demo­kra­tian perus­ki­vi on vapaa, moni­ää­ni­nen ja moni­puo­li­nen media, joka tuo asioi­ta esil­le, myös eri­lai­sis­ta näkö­kul­mis­ta. Ihmi­set voi­vat käy­dä kes­kus­te­lua ja teh­dä joh­to­pää­tök­siä, kun heil­lä on sii­hen riit­tä­väs­ti poh­jaa.

Van­ha sanon­ta on, että totuus ei pala tules­sa­kaan. Ei pidä myös­kään ampua vies­tin­tuo­jaa. Nämä van­hat vii­sau­det pitä­vät kutin­sa tänä­kin päi­vä­nä. Vaa­dim­me, ja meil­lä on oikeus odot­taa totuu­den puhu­mis­ta ja rehel­li­syyt­tä niin val­lan­pi­tä­jil­tä kuin vir­kaa­te­ke­vil­tä ja leh­dis­töl­tä. Sama vel­vol­li­suus kos­kee mei­tä jokais­ta.

Itse­näi­syys­päi­vä­nä­kin monis­sa juh­la­pu­heis­sa tuo­tiin esil­le luot­ta­muk­sen ohel­la yhteis­työn ja toi­sen ihmi­sen aut­ta­mi­sen mer­ki­tys­tä. Nämä ovat asioi­ta, joi­den avul­la on sel­vit­ty ennen ja näin teh­dään tule­vai­suu­des­sa­kin.

auli.haapala(at)rantapohja.fi