Toi­mit­ta­jal­ta: Yksi­tyis­tei­den asuk­kaat jäi­vät yksin

Noin 720 kilo­met­riä aurausa­vus­tet­ta­via tei­tä jäi Oulun kau­pun­gin jär­jes­tä­män aurauk­sen ulko­puo­lel­le, kun kau­pun­gin yksi­tyis­tie­a­vus­tuk­sen käy­tän­nöt muut­tui­vat kesä­kuus­ta alkaen. Osa näis­tä teis­tä on sel­lai­sia, jot­ka eivät olleet miten­kään jär­jes­täy­ty­nei­tä.

Kau­pun­ki on sano­jen­sa mukaan yrit­tä­nyt tie­dot­taa ja akti­voi­da yksi­tyis­tei­den var­sien asuk­kai­ta, mut­ta ase­ma­kaa­voi­te­tun alu­een ulko­puo­lel­la on pal­jon tei­tä, jot­ka jää­vät var­muu­del­la heit­to­sil­le muu­tok­sen myö­tä.

Kylien asuk­kail­la on hätä, sil­lä moni ei ole vie­lä tie­dos­ta­nut, että jotain tart­tis teh­dä. Ne, jot­ka ovat muu­tok­ses­ta kuul­leet, eivät tie­dä, miten asias­sa pitäi­si ede­tä. Moni­kaan ei ole huo­man­nut, että koh­ta on jo lii­an myö­häis­tä tule­van tal­ven aurausu­ra­koin­nis­ta sopi­mi­seen ja aurausa­vus­tuk­sen saa­mi­seen.

Näh­tä­väk­si jää, miten käy, kun lumet sate­le­vat maa­han. Miten käy niil­le, joil­la ei ole ollut tie­to­ja ja tai­to­ja tai voi­mia yksi­tyis­tie­kun­nan perus­ta­mi­seen? Miten käy niil­le, jot­ka eivät edes voi perus­taa tie­kun­taa, mut­ta joi­ta kau­pun­ki on aiem­min avus­ta­nut? Miten käy sen yksi­näi­sen mökin asuk­kaan, jon­ka tien­pät­kä nyt pitäi­si­kin aura­ta omal­la kus­tan­nuk­sel­la? Pal­jon­ko asuk­kai­den tien­pi­don kus­tan­nuk­set nouse­vat Oulun uudis­tuk­sen myö­tä?

Lisäk­si on epä­sel­vää, pal­jon­ko kau­pun­gil­la on raho­ja ensi tal­vel­le jaet­ta­vak­si, sil­lä tähän käy­tet­tä­vät rahat ovat nii­tä, jot­ka ovat jää­neet jäl­jel­le alku­vuo­den avus­tuk­sien jäl­keen. Riit­tä­vät­kö rahat alkuun­kaan?

Asuk­kaat huu­ta­vat kau­pun­gil­ta apua.